Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1621

V Bruseli 29. novembra 2010

Komisári Piebalgs, Hedegaardová a Füle oznamujú vytvorenie „komponentov pre oblasť zmeny klímy“

Pri príležitosti začatia konferencie OSN o zmene klímy v Cancúne komisár pre rozvoj Andris Piebalgs, komisárka pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaardová a komisár pre rozšírenie a európsku susedskú politiku Štefan Füle dnes oznámili vytvorenie osobitných „komponentov“ pre oblasť zmeny klímy vo všetkých regionálnych investičných nástrojoch EÚ. Prostredníctvom týchto „komponentov“ sa poskytnú informácie o financovaní a umožní sa monitorovanie všetkých projektov v oblasti zmeny klímy, ktoré financuje Európska únia, Európska investičná banka a iné európske finančné inštitúcie prostredníctvom týchto nástrojov. Budú zahŕňať verejné a súkromné investície v strategických oblastiach, ako sú doprava, energetika, životné prostredie, vodné a lesné hospodárstvo a zabezpečenie hygieny.

Komisári Piebalgs a Füle uviedli: „Európska únia má vedúce postavenie v rámci podpory partnerských krajín pri riešení otázok súvisiacich so zmenou klímy. Prostredníctvom rôznych investičných nástrojov je EÚ schopná financovať projekty v oblasti zmeny klímy v našich partnerských krajinách v hodnote 7 mld. EUR, čím sa z nich stáva kľúčový nástroj na to, ako pretransformovať zmenu klímy na zdroj príležitostí k dosiahnutiu trvalo udržateľného rastu v rozvojových, kandidátskych a susedných krajinách. Tzv. klimatické komponenty umožnia zdôrazniť hodnotu takýchto investícií pochádzajúcich z verejného a súkromného sektora.“

Komisárka Hedegaardová upresnila: „Cestou do Cancúnu ma mimoriadne tešila skutočnosť, že spolu s mojimi kolegami budem môcť oznámiť vytvorenie komponentov pre oblasť zmeny klímy, ktoré povzbudia rozvojové krajiny k tomu, aby sa prispôsobili dôsledkom zmeny klímy a investovali do budúcnosti s nízkymi emisiami. Dôsledkom tejto novátorskej iniciatívy bude aj zlepšenie informovanosti o financovaní v oblasti zmeny klímy a zvýšenie transparentnosti tohto financovania.“

Súkromný sektor a najmä malé a stredné podniky už zohrávajú významnú úlohu pri investovaní do ekonomík vyznačujúcich sa nízkymi emisiami, ktoré budú odolné voči zmene klímy. Účasť súkromného sektora v investíciách súvisiacich so zmenou klímy sa ešte môže posilniť poskytnutím grantov a úverov zo strany európskych a regionálnych finančných inštitúcií.

Rôzne investičné nástroje, ktoré spravuje Komisia a ktoré pokrývajú väčšinu krajín vo svete, už predstavujú vhodný prostriedok na zvýšenie súkromných investícií a posilnenie verejno-súkromných partnerstiev.

Na financovanie projektov zameraných na dosiahnutie nízkych emisií a odolnosti voči zmene klímy sa už prostredníctvom investičného nástroja európskej susedskej politiky poskytlo viac než 3,5 mld. EUR a prostredníctvom trustového fondu EÚ a Afriky pre infraštruktúru viac než 3,1 mld. EUR, zatiaľ čo v rámci nového investičného nástroja pre Latinskú Ameriku, ktorý bol vytvorený v máji 2010, sa už schválili projekty v hodnote viac než 365 mil. EUR.

V súčasnosti hodnota nových projektov v oblasti zmeny klímy, ktoré sú riadené prostredníctvom rôznych nástrojov EÚ, dosahuje hodnotu viac než 7 mld. EUR.

EÚ sa zaväzuje informovať o finančných zdrojoch poskytnutých prostredníctvom týchto komponentov, pričom bude jasne rozlišovať existujúce a dodatočné zdroje, čím zvýši svoju zodpovednosť a transparentnosť.

Kontext regionálnych investičných nástrojov EÚ

V priebehu posledných dvoch rokov Komisia vypracovala inovačné finančné mechanizmy s cieľom spojiť granty EÚ s úvermi európskych finančných inštitúcií. Tieto investičné nástroje financované Európskou úniou sa zameriavajú na mobilizáciu dodatočných finančných prostriedkov na pokrytie potrieb krajín susediacich s EÚ; napríklad prostredníctvom investičného nástroja európskej susedskej politiky sa doteraz pridelilo 275 mil. EUR z grantov EÚ na zmobilizovanie dodatočného financovania projektov, ktorých celková hodnota investícií presahuje 9 mld. EUR. Tieto nástroje podporujú projekty v rôznych sektoroch, ako sú energetika, životné prostredie, doprava a sociálne záležitosti, a pomáhajú súkromnému sektoru, pričom sa zameriavajú najmä na malé a stredné podniky (MSP).

Ďalšie informácie:

Investičné nástroje EÚ

  • Investičný nástroj európskej susedskej politiky (NIF):

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm

  • Trustový fond EÚ a Afriky pre infraštruktúru:

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/

  • Investičný nástroj pre Latinskú Ameriku (LAIF):

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/laif/index_en.htm

  • Investičný rámec pre západný Balkán (WBIF):

http://www.wbif.eu/

Príklady projektov v oblasti zmeny klímy, ktoré financuje EÚ

Interaktívna mapa s novými prípadovými štúdiami:

http://ec.europa.eu/europeaid/climate-change-actions/

Pozri tiež:

MEMO/10/628

Webová stránka komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webová stránka komisárky pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaardovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Webová stránka komisára pre rozšírenie a európsku susedskú politiku Štefana Füleho:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/


Side Bar