Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1621

Bruksela, dnia 29 listopada 2010 r.

Komisarze Piebalgs, Hedegaard i Füle ogłaszają utworzenie „okien dla zmiany klimatu”

Z okazji rozpoczęcia konferencji w Cancún poświęconej zmianom klimatu komisarz ds. rozwoju, Andris Piebalgs, komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard oraz komisarz ds. rozszerzenia i europejskiej polityki sąsiedztwa, Stefan Füle ogłosili dziś utworzenie specjalnych „okien” dla zmiany klimatu w ramach wszystkich regionalnych instrumentów inwestycyjnych UE. Dzięki wspomnianym „oknom” możliwe będzie określenie poziomu finansowania oraz śledzenie wszystkich projektów związanych ze zmianą klimatu finansowanych przez UE, Europejski Bank Inwestycyjny oraz inne europejskie instytucje finansowe za pośrednictwem tych instrumentów. Obejmą one publiczne i prywatne inwestycje w obszarach strategicznych, takich jak transport, energia, środowisko, woda, systemy sanitarne i lasy.

Komisarze UE Piebalgs i Füle oświadczyli: „UE przoduje we wspieraniu krajów partnerskich w walce z wyzwaniami, jakie niesie zmiana klimatu. Dzięki różnym instrumentom inwestycyjnym UE uruchomiła w krajach partnerskich projekty związane ze zmianą klimatu, których wartość sięga 7 miliardów euro. Projekty te stanowią kluczowy instrument umożliwiający przekształcenie problemu, jakim jest zmiana klimatu, w szansę bardziej zrównoważonego wzrostu w krajach rozwijających się, objętych rozszerzeniem i krajach sąsiadujących. „Okna dla klimatu” umożliwiają uwypuklenie tych inwestycji pochodzących z sektora publicznego i prywatnego”.

Komisarz Hedegaard doprecyzowała: Udając się na konferencję do Cancún, mam szczególną przyjemność ogłosić, wraz z moimi kolegami, utworzenie okien dla finansowania związanego ze zmianą klimatu, które zachęcą kraje rozwijające się do dostosowania swoich projektów do skutków zmiany klimatu oraz do inwestowania w niskoemisyjne technologie przyszłości. Ta innowacyjna inicjatywa wpłynie także na poprawę sprawozdawczości i zwiększenie przejrzystości finansowania przez UE walki ze zmianą klimatu”.

Sektor prywatny, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, już teraz odgrywa kluczową rolę w finansowaniu inwestycji w odporne na zmianę klimatu, niskoemisyjne gospodarki. Zaangażowanie sektora prywatnego w inwestycje związane ze zmianą klimatu można zwiększyć poprzez łączenie dotacji z pożyczkami udzielanymi przez europejskie i regionalne instytucje finansowe.

Różne instrumenty inwestycyjne zarządzane przez Komisję są obecne w większości krajów świata i już dziś stanowią mechanizm pobudzający prywatne inwestycje oraz partnerstwa publiczno-prywatne.

Sąsiedzki fundusz inwestycyjny i fundusz powierniczy UE na rzecz infrastruktury w Afryce przyczyniły się do sfinansowania projektów dotyczących niskoemisyjności i odporności na zmianę klimatu, o wartości, odpowiednio, 3,5 i 3,1 mld euro, podczas gdy w ramach nowego instrumentu inwestycyjnego dla Ameryki Łacińskiej, utworzonego w maju 2010 r., zatwierdzono już finansowanie projektów o wartości ponad 365 milionów euro.

Wartość nowych projektów związanych ze zmianą klimatu, realizowanych obecnie w ramach różnych instrumentów UE, przewyższa 7 miliardów euro.

UE zobowiązuje się informować o środkach finansowych wykorzystywanych w ramach omawianych okien, dokonując wyraźnego rozróżnienia między środkami istniejącymi i dodatkowymi, co ma wpłynąć na poprawę rozliczalności i przejrzystości UE.

Istniejące regionalne instrumenty inwestycyjne UE

W ciągu dwóch ostatnich lat Komisja opracowała innowacyjne mechanizmy finansowania, których celem jest łączenie dotacji unijnych z pożyczkami przyznawanymi przez europejskie instytucje finansowe. Wspomniane instrumenty inwestycyjne finansowane przez UE mają na celu pozyskanie dodatkowych środków na pokrycie potrzeb inwestycyjnych krajów partnerskich UE. Na przykład z sąsiedzkiego funduszu inwestycyjnego przeznaczono dotychczas ponad 275 milionów euro dotacji unijnych na pozyskanie dodatkowych środków na projekty o wartości przewyższającej 9 miliardów euro całkowitych kosztów inwestycji. Instrumenty finansują też projekty realizowane w różnych sektorach, takich jak sektor energii, środowiska, transportu i sektor społeczny, a także zapewniają wsparcie dla sektora prywatnego, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Informacje dodatkowe:

Unijne instrumenty inwestycyjne

  • sąsiedzki fundusz inwestycyjny:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm

  • fundusz powierniczy na rzecz infrastruktury w Afryce:

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/

  • instrument inwestycyjny dla Ameryki Łacińskiej (LAIF):

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm

  • ramy inwestycyjne dla Bałkanów Zachodnich:

http://www.wbif.eu/

Przykłady projektów związanych ze zmianą klimatu finansowanych przez UE

Interaktywna mapa z nowymi studiami przypadków:

http://ec.europa.eu/europeaid/climate-change-actions/

Zobacz też:

MEMO/10/628

Strona internetowa komisarza ds. rozwoju, Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Strona internetowa komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Strona internetowa komisarza ds. rozszerzenia i europejskiej polityki sąsiedztwa, Štefana Füle:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/


Side Bar