Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1621

Briselē, 2010. gada 29. novembrī

Komisāri Piebalgs, Hēdegorda un File paziņo par ,,klimata pārmaiņu rubrikām”

Sākoties Kankunas konferencei par klimata pārmaiņām, attīstības komisārs Andris Piebalgs, klimata pārmaiņu novēršanas komisāre Konnija Hēdegorda un paplašināšanās un Eiropas kaimiņattiecību politikas komisārs Štefans File šodien paziņoja par īpašām ,,klimata pārmaiņu rubrikām” visos ES reģionālajos ieguldījumu mehānismos. Šajās ,,rubrikās” ir iekļauta informācija par finansējumu un tās ļauj izsekot visiem ar klimata pārmaiņām saistītiem projektiem, kurus ar reģionālo ieguldījumu mehānismu starpniecību finansē Eiropas Savienība, Eiropas Investīciju banka un citas Eiropas finanšu iestādes. ,,Rubrikas” aptver valsts un privātos ieguldījumus tādās stratēģiskās jomās kā, piemēram, transports, enerģētika, vide, ūdens, kanalizācija un meži.

ES komisāri Piebalgs un File teica: ,,ES ieņem vadošo pozīciju attiecībā uz partnervalstīm paredzēto atbalstu, kura mērķis ir novērst klimata pārmaiņas. Izmantojot dažādus ieguldījumu mehānismus, Eiropas Savienības rīcībā ir 7 miljardi eiro, kas paredzēti ar klimata pārmaiņām saistītiem projektiem mūsu partnervalstīs. Tādējādi šie mehānismi kļūst par vienu no svarīgākajiem instrumentiem, lai pārvērstu klimata pārmaiņas ilgtspējīgākas izaugsmes iespējās jaunattīstības un paplašināšanās valstīs, kā arī kaimiņvalstīs. Pateicoties ,,klimata pārmaiņu rubrikām”, kļūst redzama šādu valsts un privātā sektora ieguldījumu vērtība.”

Komisāre Hēdegorda papildināja: ,,Dodoties uz Kankunu, esmu īpaši gandarīta kopā ar maniem kolēģiem paziņot par klimata finansēšanas rubriku izveidi, kā rezultātā tiks veicināti jaunattīstības valstu projekti, kuru mērķis ir pielāgoties klimata pārmaiņu sekām un veikt ieguldījumus nākotnē, kuru raksturo zemas oglekļa emisijas. Šī inovatīvā iniciatīva uzlabos arī pārskatu sniegšanas procedūru un paaugstinās pārredzamību saistībā ar ES finansējumu klimata jomā.”

Privātajam sektoram un jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem ir jau būtiska nozīme, veicot ieguldījumus tautsaimniecībās, kas ir noturīgas pret klimata pārmaiņām un rada zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. Privātā sektora līdzdalību ieguldījumos, kas paredzēti klimata pārmaiņu novēršanai, var vēl pastiprināt, piešķirot dotācijas kopā ar Eiropas un reģionālo finanšu iestāžu izsniegtajiem aizdevumiem.

Pateicoties dažādiem Komisijas pārvaldītiem ieguldījumu mehānismiem, kas aptver lielāko pasaules daļu, jau ilgāku laiku ir iespējams pastiprināt privātos ieguldījumus un publiskā un privātā sektora partnerības.

Izmantojot Kaimiņattiecību politikas ieguldījumu mehānismu un ES un Āfrikas Infrastruktūras ieguldījumu fondu, ir jau sniegts finansējums projektiem, kas saistīti ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un noturīgumu pret klimata pārmaiņām, proti, piešķirot attiecīgi 3,5 un 3,1 miljardu euro. Savukārt izmantojot jauno, 2010. gada maijā izveidoto Latīņamerikas ieguldījumu mehānismu, ir jau apstiprināti projekti vairāk nekā 365 miljonu euro apmērā.

Dažādu ES mehānismu ietvaros šobrīd ir sagatavoti ar klimata pārmaiņām saistīti projekti vairāk nekā 7 miljardu eiro apmērā.

ES apņemas ziņot par finanšu līdzekļiem, kas iegūti ar ,,klimata pārmaiņu rubriku” palīdzību, skaidri nodalot pašreizējos un papildu līdzekļus un tādējādi uzlabojot ES atbildību un pārredzamību.

Papildinformācija par ES reģionālajiem ieguldījumu mehānismiem

Komisija pēdējos divos gados ir izstrādājusi inovatīvus finansēšanas mehānismus, lai apvienotu ES dotācijas ar Eiropas finanšu iestāžu izsniegtajiem aizdevumiem. Šo ES finansēto ieguldījumu mehānismu mērķis ir piešķirt papildu finansējumu, lai apmierinātu ieguldījumu vajadzības mūsu partnervalstīs. Piemēram, izmantojot Kaimiņattiecību politikas ieguldījumu mehānismu, ES dotācijās līdz šim ir piešķirti vairāk nekā 275 miljoni eiro, lai iegūtu papildu finansējumu projektiem, kuru kopējais ieguldījumu apmērs ir vairāk nekā 9 miljardi eiro. Ar mehānismiem atbalsta projektus dažādās nozarēs, piemēram, enerģētikas, vides, transporta un sociālo jautājumu nozarē un sniedz atbalstu privātajam sektoram, galveno uzmanību veltot maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).

Sīkāka informācija

ES ieguldījumu mehānismi:

  • Kaimiņattiecību politikas ieguldījumu mehānisms (NIF):

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm.

  • ES un Āfrikas Infrastruktūras ieguldījumu fonds (ITF):

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/.

  • Latīņamerikas ieguldījumu mehānisms (LAIF):

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/laif/index_en.htm.

  • Rietumbalkānu ieguldījumu sistēma (WBIF):

http://www.wbif.eu/.

ES finansēto, ar klimatu saistīto projektu piemēri

Interaktīva karte ar jauniem pētījumiem par konkrētiem gadījumiem:

http://ec.europa.eu/europeaid/climate-change-actions.

Skatīt arī:

MEMO/10/628.

Attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm.

Klimata pārmaiņu novēršanas komisāres Konnijas Hēdegordas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm.

Paplašināšanās un Eiropas kaimiņattiecību politikas komisāra Štefana Files tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/.


Side Bar