Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1621

Brüssel, 29. november 2010

Volinikud Piebalgs, Hedegaard ja Füle annavad teada kliimameetmete rahastusakende loomisest

Cancuni kliimamuutuste konverentsi avataktina teatasid arenguvolinik Andris Piebalgs, kliimameetmete volinik Connie Hedegaard ning laienemise ja naabruspoliitika volinik Štefan Füle täna spetsiaalselt kliimamuutustega võitlemiseks mõeldud „rahastusakende” loomisest kõikides ELi regionaalsetes investeerimisrahastutes. Nende rahastusakende kaudu saab jälgida rahade liikumist ja kõiki kliimamuutustega seotud projekte, mida EL, Euroopa Investeerimispank ja muud Euroopa finantsasutused nende rahastute kaudu toetavad. Hõlmatud on nii avalikud kui ka erainvesteeringud sellistes strateegilistes valdkondades nagu transport, energia, keskkond, vesi ja kanalisatsioon ning metsandus.

ELi volinikud Piebalgs ja Füle ütlesid: „ELil on partnerriikide toetamisel kliimamuutuste vastases võitluses juhtroll. Erinevate investeerimisrahastute kaudu kanaliseerib EL 7 miljardit eurot partnerriikide kliimamuutustega seotud projektidesse. Seega on neil otsustav roll selles, et arengumaades, ühinevates riikides ja naaberriikides avaks kliimamuutused uusi jätkusuutlikuma kasvu võimalusi. Kliimameetmete rahastusakende kaudu saab näidata selliste avalikust ja erasektorist pärit investeeringute väärtust.“

Volinik Hedegaard täpsustas: „Mul on eriti hea meel, et olles teel Cancuni, saan ma ühes oma kolleegidega välja kuulutada kliimameetmete rahastusakende loomise. See annab uut hoogu arengumaade projektidele, mille eesmärk on kohaneda kliimamuutuste tagajärgedega ja investeerida vähese CO2-heitega tulevikumajandusse. Niisugune uuenduslik algatus suurendab ka ELi kliimamuutustega võitlemise rahastamise aruandlust ja läbipaistvust.”

Erasektoril ja eeskätt väikestel ja keskmistel ettevõtetel on juba praegu otsustav roll kliimamuutustele vastupanuvõimelise, vähese CO2-heitega majandusse tehtavate investeeringute alal. Erasektori kaasamist kliimamuutustega seotud investeeringutesse võib veelgi võimendada toetuste ja laenude andmine Euroopa ja piirkondlikest finantsasutustest.

Erinevad investeerimisrahastud, mida haldab komisjon ja mis hõlmavad peaaegu kogu maailma, pakuvad juba praegu võimalusi suurendada erainvesteeringuid ning avaliku ja erasektori partnerlussuhteid.

Naabruskonna investeerimisrahastu ja Aafrika-ELi infrastruktuuri sihtfond on juba praeguseks panustanud vastavalt 3,5 ja 3,1 miljardit eurot vähese CO2-heite ja kliimamuutustele vastupanuvõimega seotud projektide rahastamisse, samas kui mais 2010 loodud uus Ladina-Ameerika investeerimisrahastu on juba heaks kiitnud projekte rohkem kui 365 miljoni euro väärtuses.

Praegu ulatuvad ELi erinevate rahastute uutesse kliimamuutustega seotud projektidesse suunatavad investeeringud üle 7 miljardi euro.

EL on võtnud endale kohustuse anda aru rahastusakende kaudu suunatavatest rahalistest vahenditest, tehes selget vahet olemasolevate ja lisavahendite vahel ning parandades sel viisil ELi aruandekohustuse täitmist ja läbipaistvust.

ELi regionaalsete investeerimisrahastute taust

Viimase kahe aasta jooksul on komisjon välja töötanud uuendusliku finantseerimis­mehhanismi, et koondada ELi toetused kokku Euroopa finantsasutustest antavate laenudega. Nende ELi finantseeritavate investeerimisrahastute eesmärk on kaasata täiendavaid rahalisi vahendeid, et täita meie partnerriikide investeeringuvajadusi. Näiteks on naabruskonna investeerimisrahastu seni eraldanud rohkem kui 275 miljoni euro ulatuses ELi toetusi, et suunata täiendavaid rahalisi vahendeid projektidesse, mille investeeringute koguväärtus ületab 9 miljardit eurot. Rahastutest toetatakse projekte erinevates valdkondades, nagu näiteks energia, keskkond, transport ja sotsiaalala, ning antakse toetusi erasektorile, keskendudes eelkõige väikestele ja keskmistele ettevõtetele (VKE).

Lisateave:

ELi investeerimisrahastud

  • Naabruspoliitika investeerimisrahastu:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm

  • ELi-Aafrika infrastruktuuri sihtfond:

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/

  • Ladina-Ameerika investeerimisrahastu:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/laif/index_en.htm

  • Lääne-Balkani riikide investeerimisraamistik:

http://www.wbif.eu/

Näiteid ELi rahastatavatest kliimaprojektidest

Interaktiivne kaart uute juhtumiuuringutega:

http://ec.europa.eu/europeaid/climate-change-actions/

Vt ka:

MEMO/10/628

Arenguvolinik Andris Piebalgsi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kliimameetmete voliniku Connie Hedegaardi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Laienemise ja naabruspoliitika voliniku Štefan Füle veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/


Side Bar