Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1621

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2010

Οι Επίτροποι κκ Piebalgs, Hedegaard και Füle εξαγγέλλουν τη δημιουργία "θυρίδων" για την κλιματική αλλαγή

Στην έναρξη της συνδιάσκεψης του Κανκούν για το κλίμα, ο Επίτροπος για θέματα ανάπτυξης κ. Andris Piebalgs, η αρμόδια Επίτροπος σε θέματα δράσης για το κλίμα κυρία Connie Hedegaard και ο Επίτροπος που είναι αρμόδιος για τη διεύρυνση και την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας κ. Stefan Füle ανακοίνωσαν σήμερα την καθιέρωση ειδικής "θυρίδας" για την κλιματική αλλαγή σε όλους τους μηχανισμούς της ΕΕ για περιφερειακές επενδύσεις. Στις εν λόγω "θυρίδες" εμφαίνεται η χρηματοδότηση και διευκολύνεται ο εντοπισμός όλων των χρηματοδοτούμενων, μέσω των εν λόγω μηχανισμών, από την ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχεδίων που αφορούν την κλιματική αλλαγή. Περιλαμβάνουν τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς όπως τις μεταφορές, την ενέργεια, το περιβάλλον, την ύδρευση, την αποχέτευση και τα δάση.

Οι Επίτροποι της ΕΕ κκ. Piebalgs και Füle δήλωσαν: "η ΕΕ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην στήριξη χωρών-εταίρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Με τους διάφορους επενδυτικούς μηχανισμούς, η ΕΕ είναι σε θέση να χρηματοδοτεί μια σειρά από έργα αξίας 7 δισεκατ. ευρώ σχετικά με την κλιματική αλλαγή σε χώρες που είναι εταίροι μας, καθιστώντας τα έργα αυτά βασικό μέσο για τη μετατροπή της κλιματικής αλλαγής σε ευκαιρίες για περισσότερο βιώσιμη ανάπτυξη σε αναπτυσσόμενες, υποψήφιες για διεύρυνση και γειτονικές χώρες. Οι "θυρίδες για κλιματικές δράσεις" διευκολύνουν να καταδεικνύεται η σημασία των εν λόγω επενδύσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα."

Η Επίτροπος κυρία Hedegaard επισήμανε ότι: "Μεταβαίνοντας στο Κανκούν, εκφράζω ιδιαίτερη ικανοποίηση εξαγγέλλοντας, από κοινού με τους συναδέλφους μου, τη δημιουργία των σχετικών με τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα θυρίδων, οι οποίες θα δώσουν ώθηση στα προγράμματα αναπτυσσόμενων χωρών, έτσι ώστε να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να επενδύσουν σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο μέλλον. Η καινοτόμος αυτή πρωτοβουλία θα ενισχύσει επίσης την υποβολή εκθέσεων και τη διαφάνεια στο πλαίσιο της χρηματοδότησης δράσεων για το κλίμα στην ΕΕ."

Ο ιδιωτικός τομέας και ειδικότερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν ήδη σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των επενδύσεων στις ανθεκτικές στις αλλαγές του κλίματος οικονομίες με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε επενδύσεις σχετικές με την κλιματική αλλαγή μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω με την πρόβλεψη επιχορηγήσεων καθώς και δανείων από ευρωπαϊκά ιδρύματα χρηματοδότησης σε περιφερειακή κλίμακα.

Καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, οι διάφοροι επενδυτικοί μηχανισμοί τους οποίους διαχειρίζεται η Επιτροπή αποτελούν ήδη ένα μέσο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και των εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η επενδυτική διευκόλυνση γειτονίας και το καταπιστευματικό ταμείο υποδομών της ΕΕ για την Αφρική έχουν ήδη συμμετάσχει στη χρηματοδότηση σχεδίων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικών στις αλλαγές του κλίματος υπερβαίνοντας αντιστοίχως τα 3,5 και 3,1 δισεκατ. ευρώ, ενώ ο νέος επενδυτικός μηχανισμός για τη Λατινική Αμερική, που δημιουργήθηκε το Μάιο του 2010, έχει ήδη εγκρίνει προγράμματα αξίας άνω των 365 εκατ. €.

Επί του παρόντος, τα σχετικά με την κλιματική αλλαγή νέα σχέδια που προωθούνται μέσω των διαφόρων μηχανισμών της ΕΕ αντιστοιχούν σε ποσό άνω των 7 δισεκατ. €.

Η ΕΕ δεσμεύεται να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την χρηματοδοτική μόχλευση μέσω των «θυρίδων», διαχωρίζοντας σαφώς τους υφιστάμενους από τους συμπληρωματικούς πόρους και, ως εκ τούτου, βελτιώνοντας τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στην ΕΕ.

Ιστορικό των μηχανισμών της ΕΕ για περιφερειακές επενδύσεις

Κατά τα τελευταία δύο έτη, έχουν δημιουργηθεί από την Επιτροπή καινοτόμοι μηχανισμοί χρηματοδότησης με σκοπό τη συγκέντρωση επιχορηγήσεων της ΕΕ και δανείων από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά ιδρύματα. Οι εν λόγω χρηματοδοτούμενοι από την ΕΕ επενδυτικοί μηχανισμοί αποσκοπούν στη συγκέντρωση επιπλέον χρηματοδότησης για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών των χωρών-εταίρων μας· για παράδειγμα, η επενδυτική διευκόλυνση γειτονίας έχει, μέχρι σήμερα, διαθέσει επιχορηγήσεις της ΕΕ ύψους άνω των 275 εκατ. € με στόχο τη μόχλευση συμπληρωματικής χρηματοδότησης για σχέδια που αντιστοιχούν σε συνολική επένδυση ύψους 9 δισεκατ. €. Οι εν λόγω μηχανισμοί ενισχύουν προγράμματα σε διάφορους τομείς όπως στην ενέργεια, το περιβάλλον, τις μεταφορές και κοινωνικά θέματα, ενώ παρέχουν στήριξη στον ιδιωτικό τομέα, επικεντρώνοντας τη δράση τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Για περισσότερες πληροφορίες:

Επενδυτικοί μηχανισμοί της ΕΕ

Επενδυτική διευκόλυνση γειτονίας (NIF):

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm

Καταπιστευματικό ταμείο υποδομών της ΕΕ για την Αφρική (ITF):

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/

Επενδυτικός μηχανισμός για τη Λατινική Αμερική (LAIF):

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/laif/index_en.htm

Επενδυτικό πλαίσιο για τα δυτικά Βαλκάνια(WBIF):

http://www.wbif.eu/

Παραδείγματα χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ σχεδίων σχετικών με την κλιματική αλλαγή

Διαδραστικός χάρτης με νέες περιπτωσιολογικές μελέτες:

http://ec.europa.eu/europeaid/climate-change-actions/

Βλ. επίσης:

MEMO/10/628

Ιστότοπος του αρμόδιου για την ανάπτυξη Επιτρόπου κ. Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Ιστότοπος της αρμόδιας Επιτρόπου σε θέματα δράσης για το κλίμα, κυρίας Connie Hedegaard: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Ιστότοπος του αρμόδιου για τη διεύρυνση και την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας Επιτρόπου κ. Štefan Füle: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/


Side Bar