Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1621

Брюксел, 29 ноември 2010 г.

Европейските комисари Пиебалгс, Хедегаард и Фюле обявяват създаването на „витрини“ за проекти, свързани с изменението на климата

По повод откриването на Конференцията по въпросите на изменението на климата в Канкун комисарят за развитието Андрис Пиебалгс, комисарят за действията в областта на климата Кони Хедегаард и комисарят за разширяването и европейската политика на съседство Щефан Фюле обявиха днес, че във всички механизми за регионални инвестиции на ЕС ще бъдат предвидени специални „витрини“ за проекти, свързани с изменението на климата. Тези „витрини“ дават информация за финансирането на всички проекти, свързани с изменението на климата и финансирани по тези механизми за регионални инвестиции от ЕС, Европейската инвестиционна банка и други европейски финансови институции, и позволяват тяхното проследяване. „Климатичните витрини“ обхващат както държавните, така и частните инвестиции в стратегически области като транспорта, енергетиката, околната среда, водоснабдяването, канализацията и горите.

Европейските комисари Пиебалгс и Фюле заявиха: „Европейският съюз играе водещата роля в подкрепата за държавите партньори за справяне с последиците от изменението на климата. Чрез различните инвестиционни механизми ЕС финансира в страните партньори предстоящи проекти, свързани с изменението на климата, на стойност 7 млрд. евро, като тези проекти са ключов инструмент за превръщането на изменението на климата във възможности за устойчив растеж в развиващите се страни, в съседните на ЕС държави и в държавите, участващи в процеса на разширяване на ЕС. „Климатичните витрини“ дават възможност да се демонстрира ползата от подобни инвестиции от публичния и частния сектор“.

Комисар Хедегаард уточни: „Особено се радвам на път за Канкун да обявя, заедно с моите колеги, създаването на „витрини“ за финансиране на проекти, свързани с изменението на климата, които ще спомогнат за това развиващите се страни да съобразят проектите си с последиците от изменението на климата и да инвестират в едно бъдеще на нисковъглеродните технологии. Тази новаторска инициатива ще увеличи също така отчетността и прозрачността по отношение на отпускането на европейски средства за действия, свързани с изменението на климата“.

Частният сектор и особено малките и средните предприятия вече играят ключова роля при инвестициите в нисковъглеродната и устойчива по отношение на изменението на климата икономика. Участието на частния сектор в инвестиции, свързани с изменението на климата, може допълнително да се засили посредством предоставянето на безвъзмездни средства и заеми от европейски и регионални финансови институции.

Различните инвестиционни механизми, които са управлявани от Комисията и чието действие обхваща по-голямата част от света, вече представляват средство за увеличаване на частните инвестиции и засилване на публично-частните партньорства.

По Инструмента за инвестиции в рамките на европейската политика на съседство и по Инфраструктурния доверителен фонд за инвестиции ЕС—Африка вече са предоставени по над 3,5  и 3,1 млрд. евро съответно за финансирането на нисковъглеродни и устойчиви по отношение на изменението на климата проекти. По създадения през май 2010 г. Инструмент за инвестиции в Латинска Америка вече са одобрени проекти на стойност над 365 млн. евро.

В момента новите проекти, свързани с изменението на климата, които са в процес на подготовка по различните инвестиционни инструменти на ЕС, възлизат на над 7 млрд. евро.

ЕС се ангажира да докладва за привличаните чрез „витрините“ средства, като ясно разграничава наличните и допълнителните средства и по този начин подобрява отчетността и прозрачността в работата на ЕС.

Контекст: Механизми на ЕС за регионални инвестиции

През последните две години Комисията разработи новаторски механизми за финансиране, за да обедини предоставяните от ЕС безвъзмездни средства със заемите, отпускани от европейски финансови институции. Тези инвестиционни механизми, финансирани от ЕС, имат за цел мобилизирането на допълнителни средства за покриване на инвестиционните нужди на държавите партньори на ЕС. До този момент например по Инструмента за инвестиции в рамките на европейската политика на съседство са предоставени безвъзмездни средства от ЕС в размер на 275 млн. евро, като целта е да бъде привлечено допълнително финансиране за проекти, общите инвестиционни разходи по които надхвърлят 9 млрд. евро. Чрез инвестиционните механизми се подкрепят проекти в различни сектори като енергетика, околна среда, транспорт и социалната сфера и се подпомага частният сектор и преди всичко малките и средните предприятия (МСП).

За повече информация:

Инвестиционни механизми на ЕС

  • Инструмент за инвестиции в рамките на европейската политика на съседство:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm

  • Инфраструктурен доверителен фонд ЕС — Африка:

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/

  • Инструмент за инвестиции в Латинска Америка (ИИЛА):

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/laif/index_en.htm

  • Инвестиционната рамка за Западните Балкани:

http://www.wbif.eu/

Примери за финансирани от ЕС проекти, свързани с изменението на климата:

Интерактивна карта с нови примерни казуси:

http://ec.europa.eu/europeaid/climate-change-actions/

Вж. също:

MEMO/10/628

Уебсайт на комисаря за развитието Андрис Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Уебсайт на комисаря за действията в областта на климата Кони Хедегаард:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Уебсайт на комисаря по разширяването и европейската политика на съседство:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/


Side Bar