Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1620

Bryssel den 29 november 2010

Klimatförändring: Cancún-konferensen måste visa på tydliga framsteg mot ett rättsligt bindande ramverk för klimatet

Förenta nationernas klimatförändringskonferens som inleds den 29 november i Cancún, Mexico, måste ta tydliga steg mot att upprätta ett omfattande och rättsligt bindande ramverk för klimatåtgärder på global nivå. I Cancún kommer den Europeiska unionen att verka för en överenskommelse om en uppsättning väl avvägda beslut som kan bana väg för ett rättsligt bindande globalt ramverk så snart som möjligt och även leda till omedelbara konkreta klimatåtgärder. EU, världens ledande biståndsgivare, kommer att ge en fullständig och transparent rapport om förverkligandet av snabbstartsfinansiering till stöd för utvecklingsländer.

- EU är redo att enas om en omfattande global klimatram i Cancún, men tyvärr finns det vissa andra stora ekonomier som inte är det. Cancún kan i alla fall föra världen ett avgörande steg framåt genom att enas om en uppsättning väl avvägda beslut som täcker många av huvudfrågorna. Det är viktigt att framsteg sker i Cancún, annars riskerar FN:s klimatprocess att förlora slagkraft och relevans, och hittills har ingen lyckats påvisa ett alternativt forum som kan ge mer. Därför måste Cancún åstadkomma framsteg i ärendet, och kan göra det om alla deltagare visar politisk vilja till det, säger Connie Hedegaard, kommissionär för klimatfrågor.

- Globala åtgärder blir ännu mer brådskande om vi har chansen att hålla den globala uppvärmningen under 2 °C och kan förebygga de värsta följderna av klimatförändringen. Den uppsättning beslut som Europa hoppas få se en överenskommelse om i Cancún måste bygga på Kyotoprotokollet och inbegripa de politiska riktlinjer som gavs genom Köpenhamnsöverenskommelsen, säger Joke Schauvliege, flamländsk minister för miljö, natur och kultur som kommer att representera det belgiska EU-ordförandeskapet i Cancún.

I riktning mot ett globalt ramverk för miljön efter 2012

Vid konferensen i Cancún den 29 november till den 10 december kommer man att få se fortsättningen på FN:s förhandlingar med syfte att ta fram ett globalt system för att bekämpa klimatförändringar efter 2012 när Kyotoprotokollets huvudbestämmelser löper ut.

Det slutliga målet för FN-processen är enligt EU att upprätta ett ambitiöst, omfattande och rättsligt bindande globalt ramverk som engagerar alla länder i bekämpningen av klimatförändringar. Detta ramverk ska bygga på Kyotoprotokollet och Köpenhamnsöverenskommelsen som uppnåddes på FN:s klimatkonferens förra året och godkändes av 140 länder inklusive EU och dess medlemsstater. Köpenhamnsöverenskommelsen erkänner behovet av att hålla den globala uppvärmningen under 2 °C jämfört med den förindustriella temperaturen.

EU föredrar att det framtida globala klimatramverket ska utformas som ett samlat, nytt rättsligt bindande verktyg som omfattar Kyotoprotokollets viktigaste delar. EU kan dock överväga en andra åtagandeperiod för Kyotoprotokollet, förutsatt att detta blir en del av en vidare global överenskommelse som engagerar alla större ekonomier i klimatåtgärderna och att protokollets miljöintegritet förbättras.

Cancúnpaketet

För EU är det viktigt att Cancún blir ett tydligt steg som banar väg för upprättandet av ett globalt och omfattande rättsligt bindande ramverk så snart som möjligt.

Konferensen bör göra framsteg genom att ta fram ett väl avvägt beslutspaket som fångar in de framsteg som hittills åstadkommits i förhandlingarna och fastställer grunddragen för det framtida globala klimatsystemets ”arkitektur”. Besluten i Cancún ska också göra det möjligt att inleda omedelbara åtgärder på plats för att bekämpa klimatförändringarna, speciellt i utvecklingsländer.

Man har ännu inte enats om beslutspaketets omfattning. De specifika frågor som EU vill se i ett väl avvägt Cancúnpaket omfattar

  • förankring i FN:s process av de utsläppslöften som gjordes under Köpenhamnsöverenskommelsen

  • regler för insyn och mätning, rapportering och verifiering

  • förbättring och utvidgning av marknadsmekanismerna för koldioxid

  • en mekanism för att minska avskogningen i tropikerna

  • redovisningsregler för skogsförvaltning i utvecklade länder

  • anpassning till klimatförändringar

  • organisering av den framtida Köpenhamnsfonden för grönt klimat

  • tekniskt samarbete

  • kapacitetsuppbyggnad för utvecklingsländer

  • utsläpp från internationell luftfart och sjöfart

(Se MEMO/10/627 för ytterligare uppgifter.)

Snabbstartsfinansiering

EU har under 2010 mobiliserat en snabbstartsfinansiering på 2,2 miljarder euro för att stödja utvecklingsländers ansträngningar att anpassas till och begränsa klimatförändringarna. Detta är en del av EU:s samlade åtaganden enligt Köpenhamnsöverenskommelsen att tillhandahålla 7,2 miljarder euro under perioden 2010-2012.

Snabbstartsfinansiering kompletterar det tydliga klimatstöd som EU, som världens ledande biståndsgivare, redan tillhandahåller utvecklingsländer genom det offentliga utvecklingsbiståndet. Till exempel levererade EU under 2008 5,1 miljarder US-dollar för att begränsa klimatförändringar i utvecklingsländer genom sitt offentliga bistånd, vilket motsvarar 60 % av världens offentliga bistånd avsatt för detta ändamål.

För total insyn vid tillämpningen av snabbstartsfinansiering kommer EU att lägga fram en omfattande rapport om framstegen i Cancún på ett offentligt sidoevenemang som är öppet för alla deltagare och aktörer. EU kommer även tillhandahålla årliga rapporter i framtiden.

EU:s presskonferenser i Cancún

EU-delegationen kommer att hålla regelbundna presskonferenser i Cancún, vanligtvis klockan 10.00 eller 10.30 lokal tid (17.00 eller 17.30 medeleuropeisk tid), vilka kommer att sändas live och vid förfrågan på www.unfccc.int.

Presskonferensernas exakta tid finns på http://unfccc.int/media/items/5741.php.

Ytterligare information

MEMO/10/627: Frågor och svar om klimatkonferensen i Cancún

DG Klimatpolitiks webbplatser om Cancún http://ec.europa.eu/clima/policies/international/cancun_en.htm


Side Bar