Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1620

Brusel 29. novembra 2010

Zmena klímy: Na konferencii v Kankúne sa musí urobiť významný krok smerom k právne záväznému globálnemu rámcu na ochranu klímy

Na konferencii OSN o zmene klímy, ktorá začína 29. novembra v Kankúne v Mexiku, sa musí urobiť významný krok smerom k vytvoreniu komplexného a právne záväzného globálneho rámca pre opatrenia na ochranu klímy. Európska únia sa bude v Kankúne usilovať o dohodu o vyváženom súbore rozhodnutí, ktorý by čo najskôr otvoril cestu k dosiahnutiu právne záväzného globálneho rámca a tiež viedol k okamžitým konkrétnym opatreniam na ochranu klímy. Európska únia ako popredný svetový poskytovateľ pomoci odprezentuje v Kankúne úplnú a prehľadnú správu týkajúcu sa poskytovania financovania „urýchleného začatia“ činnosti na podporu rozvojových krajín.

Connie Hedegaardová, európska komisárka pre opatrenia na ochranu klímy, uviedla: „EÚ je pripravená dohodnúť sa v Kankúne na ambicióznom globálnom rámci na ochranu klímy, ale bohužiaľ niektoré ďalšie významné ekonomiky pripravené nie sú. Napriek tomu môže Kankún svetu pomôcť urobiť ďalší dôležitý krok, ak sa nám podarí dospieť k dohode o vyváženom súbore rozhodnutí týkajúcich sa mnohých kľúčových otázok. Je nevyhnutné, aby Kankún priniesol tento pokrok, inak v rámci procesu OSN o zmene klímy riskujeme stratu jeho dynamiky a významu, pretože zatiaľ nemáme žiadne iné fórum, ktoré by mohlo dosiahnuť viac. Preto sa v Kankúne musí dosiahnuť podstatný pokrok, pričom táto možnosť je reálna, ak všetky zúčastnené strany preukážu politickú vôľu.“

Joke Schauvliege, flámsky minister životného prostredia, prírody a kultúry, ktorý bude v Kankúne zastupovať belgické predsedníctvo EÚ, dodal:Globálne opatrenia sú čoraz naliehavejšie, ak chceme mať možnosť udržať globálne otepľovanie pod hranicou 2 °C a zabrániť najhorším dôsledkom zmeny klímy. Európa dúfa, že sa v Kankúne zúčastnené strany zhodnú na balíku rozhodnutí, ktorý musí vychádzať z Kjótskeho protokolu a zahrnie doň aj politické usmernenia uvedené v Kodanskej dohode.“

Smerom ku globálnemu rámcu na ochranu klímy po roku 2012

Na konferencii v Kankúne, ktorá sa koná od 29. novembra do 10. decembra, sa bude pokračovať v rokovaniach OSN zameraných na vypracovanie globálneho režimu boja proti zmene klímy na obdobie po roku 2012, keď uplynie platnosť kľúčových ustanovení Kjótskeho protokolu.

Pre EÚ musí byť prvoradým cieľom procesu OSN ustanovenie ambiciózneho, komplexného a právne záväzného globálneho rámca, ktorý zapojí všetky krajiny do boja proti zmene klímy. Tento rámec by mal nadviazať na Kjótsky protokol a Kodanskú dohodu, ktorá sa uzavrela na minuloročnej konferencii OSN o klíme a ktorú schválilo 140 krajín vrátane EÚ a jej členských štátov. Kodanská dohoda uznáva potrebu udržať globálne otepľovanie pod hranicou 2 °C v porovnaní s teplotou v období pred industrializáciou.

EÚ uprednostňuje, aby budúci globálny rámec na ochranu klímy nadobudol podobu jedného nového právne záväzného nástroja, ktorý bude obsahovať základné prvky Kjótskeho protokolu. Je však ochotná zvážiť druhé obdobie záväzkov v rámci Kjótskeho protokolu pod podmienkou, že takto bude časťou širšej globálnej dohody, ktorá do opatrení na ochranu klímy zapojí všetky hlavné ekonomiky, a že sa zlepší environmentálna integrita protokolu.

Kankúnsky balík

Pre EÚ je dôležité, aby sa Kankún stal významnou etapou na ceste k skorému vytvoreniu globálneho a komplexného právne záväzného rámca.

Pokrok, ktorý by sa na konferencii mal dosiahnuť, by mal mať podobu vyváženého súboru rozhodnutí, ktoré zachytávajú dosiahnutý pokrok v rokovaniach a ustanovujú hlavné prvky „architektúry“ budúceho režimu na ochranu globálnej klímy. Rozhodnutia prijaté v Kankúne by tiež mali umožniť okamžité spustenie praktických opatrení v boji proti zmene klímy, najmä v rozvojových krajinách.

Rozsah balíka rozhodnutí sa musí ešte schváliť. Medzi konkrétne problémy, na ktoré sa chce EÚ v rámci vyrovnaného balíka rozhodnutí v Kankúne zamerať, patria:

  • zakotvenie do procesu OSN prísľuby o emisiách, ktoré boli urobené v rámci Kodanskej dohody,

  • pravidlá transparentnosti (merateľné, overiteľné a vykázateľné),

  • reforma a rozšírenie mechanizmov trhu s uhlíkom,

  • mechanizmus na zníženie miery odlesňovania tropických pralesov,

  • pravidlá vedenia účtovníctva v oblasti lesníctva pre rozvinuté krajiny,

  • prispôsobenie sa zmene klímy,

  • riadenie budúceho Kodanského zeleného klimatického fondu,

  • technologická spolupráca,

  • budovanie kapacít v rozvojových krajinách,

  • emisie z medzinárodnej leteckej a námornej dopravy,

(Podrobnejšie informácie - pozri MEMO/10/627).

Financovanie urýchleného začatia činnosti

V roku 2010 zmobilizovala Európska únia financovanie „urýchleného začatia“ činnosti vo výške 2,2 miliardy EUR na podporu úsilia rozvojových krajín prispôsobiť sa zmene klímy a zmierniť ju. Je to súčasť celkového záväzku EÚ v rámci Kodanskej dohody, kde sa EÚ zaviazala poskytnúť 7,2 mld. EUR v období 2010-2012.

Financovanie urýchleného začatia činnosti dopĺňa významnú podporu na ochranu klímy, ktorú EÚ ako najväčší svetový poskytovateľ pomoci už poskytuje rozvojovým krajinám prostredníctvom svojej oficiálnej rozvojovej pomoci. Napríklad v roku 2008 poskytla EÚ prostredníctvom svojej oficiálnej rozvojovej pomoci na zmiernenie zmeny klímy v rozvojových krajinách 5,1 miliardy USD, teda 60 % celosvetovej oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej na tento účel.

Aby zabezpečila úplnú transparentnosť pri vykonávaní svojich záväzkov vyplývajúcich z financovania urýchleného začatia činnosti, predloží EÚ na sprievodnom podujatí verejného sektora otvorenom všetkým zúčastneným a zainteresovaných stranám v Kankúne súhrnnú správu o dosiahnutom pokroku. Rovnako bude v budúcnosti poskytovať výročné správy.

Tlačové brífingy EÚ v Kankúne

Delegácia EÚ v Kankúne bude usporadúvať pravidelné tlačové brífingy, spravidla o 10.00 alebo 10.30 miestneho času (17.00 alebo 17.30 SEČ), ktoré bude možné na požiadanie sledovať naživo na webovej stránke www.unfccc.int. Presný čas tlačových brífingov si možno overiť na stránke http://unfccc.int/media/items/5741.php.

Ďalšie informácie:

MEMO/10/627: Otázky a odpovede týkajúce sa konferencie o zmene klímy v Kankúne

Webové stránky Generálneho riaditeľstva pre opatrenia na ochranu klímy týkajúce sa konferencie v Kankúne: http://ec.europa.eu/clima/policies/international/cancun_en.htm


Side Bar