Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1620

Bruksela, dnia 29 listopada 2010 r.

Zmiana klimatu: konferencja w Cancún musi stanowić ważny krok na drodze do osiągnięcia prawnie wiążących globalnych ram w zakresie klimatu

Konferencja Narodów Zjednoczonych poświęcona zmianie klimatu, która rozpocznie się 29 listopada w meksykańskim Cancún, musi stanowić ważny krok na drodze do osiągnięcia kompleksowych i prawnie wiążących ram w zakresie ochrony klimatu na szczeblu światowym. Unia Europejska będzie nawoływać do osiągnięcia porozumienia w odniesieniu do zrównoważonego pakietu decyzji, które umożliwią jak najszybsze opracowanie prawnie wiążących globalnych ram w tym zakresie, jak również podjęcie natychmiastowych działań związanych z ochroną klimatu. UE, stanowiąca największe źródło pomocy na świecie, przedstawi w Cancún pełne i przejrzyste sprawozdanie dotyczące postępów w zakresie szybkiej pomocy finansowej dla krajów rozwijających się.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard stwierdziła:UE jest gotowa na przyjęcie w Cancún ambitnych globalnych ram w zakresie ochrony klimatu, ale niestety niektóre potęgi gospodarcze nie chcą podjąć tego kroku. Konferencja w Cancún może jednak przyczynić się do osiągnięcia tego celu dzięki ustaleniu zrównoważonego pakietu decyzji dotyczących wielu ważnych kwestii. Bardzo ważne jest by osiągnąć postępy w Cancún, ponieważ w przeciwnym przypadku proces walki ze zmianą klimatu podjęty przez ONZ może ulec spowolnieniu i stracić znaczenie, a jak dotąd nikt nie był w stanie wskazać jakiegoś innego forum, które mogłoby osiągnąć lepsze rezultaty. Dlatego Cancún musi przynieść postępy merytoryczne i jest to możliwe, jeśli wszystkie zaangażowane strony wykażą wolę polityczną.”

Joke Schauvliege, flamandzki minister ds. środowiska, zasobów naturalnych i kultury, reprezentujący prezydencję belgijską w Cancún, powiedział: „Jeżeli chcemy ograniczyć globalne ocieplenie do 2°C i zapobiec najgorszym skutkom zmiany klimatu, musimy szybko podjąć działania na poziomie światowym. Pakiet decyzji, których podjęcia w Cancún pragnie Europa, musi opierać się na protokole z Kioto i uwzględniać wytyczne polityczne zawarte w porozumieniu kopenhaskim.

Globalne ramy ochrony klimatu po 2012 r.

Podczas konferencji w Cancún w dniach 29 listopada – 10 grudnia kontynuowane będą negocjacje na poziomie ONZ mające na celu ustalenie światowego systemu pozwalającego na walkę ze zmianą klimatu w okresie po 2012 r., kiedy to wygasną najważniejsze przepisy protokołu z Kioto.

Dla UE ostatecznym celem procesu jest ustanowienie ambitnych, kompleksowych i prawnie wiążących ram globalnych angażujących wszystkie kraje w walkę ze zmianą klimatu. Ramy te powinny się opierać na protokole z Kioto i porozumieniu kopenhaskim, uzgodnionym podczas zeszłorocznej konferencji ONZ dotyczącej klimatu. Porozumienie poparło 140 państw, w tym UE i jej państwa członkowskie. W porozumieniu zauważono konieczność utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 2°C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej.

UE pragnie, aby przyszłe globalne ramy walki ze zmianą klimatu miały formę jednego prawnie wiążącego instrumentu uwzględniającego najważniejsze elementy protokołu z Kioto. Unia jest jednak skłonna rozważyć przyjęcie drugiego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto pod warunkiem, że będzie on stanowił część szerszego globalnego porozumienia angażującego wszystkie potęgi gospodarcze w walkę ze zmianą klimatu oraz pod warunkiem poprawy niedociągnięć protokołu w zakresie ochrony środowiska.

Pakiet z Cancún

Dla Unii ważne jest, aby konferencja w Cancún stała się ważnym etapem, który umożliwi jak najszybsze ustanowienie globalnych, kompleksowych i prawnie wiążących ram.

Oczekuje się, że w wyniku konferencji zostanie opracowany zrównoważony pakiet decyzji uwzględniający postępy osiągnięte dotychczas w procesie negocjacji oraz określający główne elementy przyszłego systemu działań w dziedzinie klimatu. Decyzje podjęte w Cancún powinny także umożliwiać podejmowanie natychmiastowych kroków mających na celu walkę ze zmianą klimatu, szczególnie w krajach rozwijających się.

Zakres zrównoważonego pakietu z Cancún musi dopiero zostać uzgodniony. UE pragnie, aby znalazły się w nim konkretne kwestie dotyczące:

  • uwzględnienia zobowiązań w zakresie emisji powziętych w ramach porozumienia kopenhaskiego w procesie ONZ

  • zasady przejrzystości (MRW)

  • reformy i rozszerzenia mechanizmów rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla

  • mechanizmu ograniczenia wycinania lasów tropikalnych

  • przepisów dotyczących rachunkowości w odniesieniu do gospodarki leśnej w krajach rozwiniętych

  • przystosowania do zmiany klimatu

  • zarządzania przyszłym kopenhaskim ekofunduszem klimatycznym

  • współpracy w dziedzinie technologii

  • budowania potencjału krajów rozwijających się

  • emisji pochodzących z międzynarodowego transportu lotniczego i morskiego

(Dalsze informacje można znaleźć w MEMO/10/627).

Szybka pomoc finansowa

W 2010 r. w ramach szybkiej pomocy finansowej UE przeznaczyła 2,2 mld euro na wsparcie działań mających na celu przystosowanie do zmiany klimatu i łagodzenie jej skutków w krajach rozwijających się. Finansowanie to stanowi część ogólnego zobowiązania UE na mocy porozumienia kopenhaskiego do udostępnienia w okresie 2010-2012 r. 7,2 mld euro.

Szybka pomoc finansowa uzupełnia znaczne działania w zakresie walki ze zmianą klimatu, jakie UE, będąca największym źródłem pomocy na świecie, podejmuje już w krajach rozwijających się w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej. Dla przykładu w 2008 r. UE przeznaczyła w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej 5,1 mld dolarów na działania związane z łagodzeniem skutków zmiany klimatu, co stanowiło 60 proc. globalnej oficjalnej pomocy rozwojowej przyznanej na ten cel.

Aby zapewnić pełną przejrzystość w realizacji szybkiej pomocy rozwojowej UE przedstawi w Cancún, podczas dostępnego dla wszystkich zainteresowanych stron spotkania towarzyszącego konferencji, kompleksowe sprawozdanie z postępów. W przyszłości UE będzie przedstawiać coroczne sprawozdania.

Konferencje prasowe UE w Cancún

Delegacja UE będzie organizować regularne konferencje prasowe w Cancún, zazwyczaj o godz. 10.00 lub 10.30 czasu lokalnego (o godz. 17.00 lub 17.30 czasu EBC (CET)), które będą transmitowane na żywo i na żądanie na www.unfccc.int. Dokładne terminy konferencji prasowych można sprawdzić na stronie internetowej http://unfccc.int/media/items/5741.php

Dodatkowe informacje:

MEMO/10/627: Pytania i odpowiedzi dotyczące konferencji w sprawie zmian klimatu w Cancún

Strona internetowa DG ds. działań w dziedzinie klimatu poświęcona konferencji w Cancún: http://ec.europa.eu/clima/policies/international/cancun_en.htm


Side Bar