Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1620

Brussel, 29 november 2010

Klimaatverandering: conferentie van Cancún moet belangrijke stap betekenen naar juridisch bindend wereldwijd klimaatkader

De conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering die op 29 november in het Mexicaanse Cancún van start gaat, moet een belangrijke stap betekenen naar de totstandkoming van een algemeen en juridisch bindend kader voor klimaatactie op mondiaal niveau. In Cancún zal de Europese Unie aandringen op overeenstemming over een evenwichtige reeks besluiten die zo spoedig mogelijk de weg kunnen banen voor een juridisch bindend wereldwijd kader en ook kunnen leiden tot directe klimaatmaatregelen in het veld. De EU, die de grootste donor op dat gebied ter wereld is, zal in Cancún omstandig en transparant verslag uitbrengen over de beschikbaarstelling van zogenaamde 'fast start'-financiering als hulp aan ontwikkelingslanden.

Connie Hedegaard, Europees commissaris voor Klimaatactie, verklaarde: "De EU is bereid om in Cancún in te stemmen met een ambitieus mondiaal klimaatkader maar helaas zijn andere grote economieën dat niet. Niettemin kan de wereld in Cancún een belangrijke stap in de goede richting zetten door overeenstemming te bereiken over een evenwichtige reeks besluiten met betrekking tot tal van fundamentele kwesties. Het is van essentieel belang dat deze vooruitgang in Cancún bereikt wordt, anders loopt het klimaatveranderingsproces van de VN het gevaar zijn elan en relevantie te verliezen en tot nogtoe heeft niemand een alternatief forum kunnen aanwijzen dat betere resultaten kan opleveren. Daarom moet in Cancún wezenlijke vooruitgang worden geboekt, en dat kan als alle partijen blijk geven van voldoende politieke wil."

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, natuur en cultuur, die in Cancún het Belgische voorzitterschap van de EU zal vertegenwoordigen, zei: "Mondiale actie wordt steeds dringender als wij een kans willen hebben om de opwarming van de aarde onder 2° C te houden en de ergste gevolgen van de klimaatverandering tegen te houden. Het pakket besluiten waarover Europa in Cancún overeenstemming hoopt te bereiken, moet voortbouwen op het protocol van Kyoto en rekening houden met de politieke richting die in het akkoord van Kopenhagen is aangegeven."

Naar een wereldwijd klimaatkader na 2012

Op de conferentie van Cancún worden van 29 november tot 10 december de onderhandelingen van de VN voortgezet, die moeten leiden tot het uittekenen van een mondiaal regime om de klimaatverandering te bestrijden in de periode na 2012, wanneer enkele essentiële bepalingen van het protocol van Kyoto vervallen.

Voor de EU moet het uiteindelijke doel van het VN-proces erin bestaan een ambitieus, algemeen en juridisch bindend wereldwijd kader tot stand te brengen waarbij alle landen zich verbinden tot het bestrijden van de klimaatverandering. Dit kader moet voortbouwen op het protocol van Kyoto en het akkoord van Kopenhagen, dat tot stand kwam op de VN-klimaatconferentie van vorig jaar en door 140 landen, waaronder de EU en haar lidstaten, is onderschreven. In het akkoord van Kopenhagen wordt de noodzaak erkend om de opwarming van de aarde onder 2° C ten opzichte van de pre-industriële temperatuur te houden.

De voorkeur van de EU met betrekking tot de vorm van het toekomstige mondiale klimaatkader gaat uit naar één nieuw juridisch bindend instrument dat de essentiële elementen van het protocol van Kyoto overneemt. Wel is de EU bereid een tweede verbintenisperiode van het protocol van Kyoto in overweging te nemen op voorwaarde dat dit deel uitmaakt van een bredere globale overeenkomst waarbij alle belangrijke economieën zich verbinden tot het nemen van klimaatmaatregelen en dat de milieu-integriteit van het protocol wordt verbeterd.

Het pakket van Cancún

Voor de EU is het belangrijk dat in Cancún een belangrijke stap wordt gezet, waarmee zo spoedig mogelijk de weg wordt gebaand voor een wereldwijd en algemeen juridisch bindend kader.

De conferentie moet vooruitgang boeken door tot een evenwichtig pakket besluiten te komen waarin de tot dusver bereikte vooruitgang in de onderhandelingen wordt vastgelegd en sommige belangrijke elementen van de 'architectuur' van het toekomstige mondiale klimaatregime worden omschreven. De besluiten van Cancún moeten het ook mogelijk maken directe maatregelen te nemen in het veld om de klimaatverandering, vooral in ontwikkelingslanden, te bestrijden.

Over de werkingssfeer van het pakket besluiten moet nog overeenstemming worden bereikt. Specifieke kwesties die de EU in een evenwichtig pakket van Cancún aangepakt wil zien, zijn onder meer:

  • De emissiebeloften die gemaakt zijn in het kader van het akkoord van Kopenhagen verankeren in het VN-proces

  • Transparantievoorschriften (MRV)

  • Hervorming en uitbreiding van de koolstofmarktmechanismen

  • Een mechanisme om de ontbossing in de tropen tegen te gaan

  • Rapportageregels voor bosbeheer in ontwikkelde landen

  • Aanpassing aan klimaatverandering

  • Governance van het toekomstige Groene Klimaatfonds van Kopenhagen

  • Samenwerking op technologiegebied

  • Capaciteitsopbouw voor ontwikkelingslanden

  • Emissies van het internationale lucht‑ en zeevervoer

(zie MEMO/10/627 voor nadere bijzonderheden).

Fast start'-financiering

In 2010 heeft de EU 'fast start'‑financiering ten belope van 2,2 miljard euro bijeengebracht als steun voor de inspanningen van ontwikkelingslanden om zich aan te passen aan de klimaatverandering en deze te matigen. Dit maakt deel uit van de algemene verbintenis van de EU in het kader van het akkoord van Kopenhagen om 7,2 miljard euro bij te dragen in de periode 2010-2012.

'Fast start'-financiering vormt een aanvulling op de aanzienlijke klimaatsteun die de EU, als grootste de donor op dat gebied ter wereld, reeds aan ontwikkelingslanden geeft via haar officiële ontwikkelingshulp (ODA). Zo doneerde de EU in 2008 via ODA 5,1 miljard dollar voor klimaatmatiging in ontwikkelingslanden, ofwel 60% van de totale ontwikkelingshulp die met dit doel werd verleend.

Om te zorgen voor volledige transparantie bij de tenuitvoerlegging van haar 'fast start'-verbintenis zal de EU uitvoerig rapporteren over de in Cancún geboekte vooruitgang tijdens een ontmoeting in de marge van de conferentie, die open staat voor alle partijen en stakeholders. Zij zal voortaan ook jaarverslagen publiceren.

Persconferenties van de EU in Cancún

De EU-delegatie zal in Cancún geregeld persconferenties houden, meestal om 10:00 u of 10:30 u plaatselijke tijd (17:00 u of 17:30 u CET), die rechtstreeks en op verzoek te bekijken zijn op www.unfccc.int. De precieze tijdstippen van de persconferenties zijn te vinden op http://unfccc.int/media/items/5741.php

Meer informatie:

MEMO/10/627 : Vragen en antwoorden over de klimaatconferentie van Cancún

Webpagina's van DG- CLIMA over Cancún:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/cancun_en.htm


Side Bar