Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1620

Briselē, 2010. gada 29. novembrī

Klimata pārmaiņas. Kankūnas konferencē ir jāpanāk būtisks solis ceļā uz juridiski saistošu globālu klimata politikas regulējumu

Apvienoto Nāciju Organizācijas Klimata pārmaiņu konferencē, kas 29. novembrī sāksies Meksikas pilsētā Kankūnā, ir jāpanāk būtisks solis uz priekšu, lai izveidotu visaptverošu, juridiski saistošu globālu regulējumu klimata politikas jomā. Eiropas Savienība Kankūnā pastāvēs uz vienošanos par līdzsvarotu lēmumu kopumu, kas liktu pamatu iespējami drīzākam juridiski saistošam globālam regulējumam un tūlītējiem pasākumiem klimata jomā. ES, kas ir pasaules galvenā palīdzības devēja, Kankūnā sniegs pilnu un pārskatāmu ziņojumu par to, kas paveikts jaunattīstības valstu atbalstam “ātrā starta” finansējuma jomā.

Eiropas klimata politikas komisāre Konnija Hēdegorda [Connie Hedegaard] teica: ES ir gatava Kankūnā vienoties par tālejošu globālu klimata regulējumu, taču diemžēl dažas citas lielvalstis tam nav gatavas. Tomēr Kankūnā ir iespējams ievērojami pavirzīties uz priekšu, vienojoties par līdzsvarotu lēmumu kopumu, kas aptver daudzus svarīgus jautājumus. Ir ļoti būtiski Kankūnā panākt šo virzību, pretējā gadījumā ANO rīcība klimata pārmaiņu jomā var zaudēt tempu un aktualitāti, un līdz šim neviens cits nav varējis piedāvāt kādu citu forumu, kurā būtu iespējams panākt vairāk rezultātu. Tāpēc Kankūnā ir jāpanāk ievērojama virzība pēc būtības, un tas ir iespējams, ja visas Puses apliecinās politisko gribu."

Jeuke Sšauvlije [Joke Schauvliege], Flandrijas vides, dabas resursu un kultūras ministre, kas pārstāvēs Beļģijas vadīto ES prezidentūru Kankūnā, teica: Rīcība globālā mērogā kļūst arvien neatliekamāka, ja gribam izmantot iespēju nepieļaut globālo sasilšanu par vairāk nekā 2°C un novērst visbriesmīgākās klimata pārmaiņu sekas. Lēmumu kopumam, par kuru Eiropa cer panākt vienošanos Kankūnā, jābalstās uz Kioto protokolu un jāietver politiskās vadlīnijas, kas sniegtas Kopenhāgenas vienošanās dokumentā.”

Ceļā uz globālo klimata politikas regulējumu pēc 2012. gada

Laikā no 29. novembra līdz 10. decembrim Kankūnā turpināsies ANO sarunas, kuru mērķis ir izstrādāt globālu kārtību klimata pārmaiņu novēršanai laikposmā pēc 2012. gada, kad beigs darboties galvenie Kioto protokola noteikumi.

Eiropas Savienībai ANO procesa galīgais mērķis ir radīt tālejošu, vispusīgu un juridiski saistošu globālu regulējumu, kas klimata pārmaiņu novēršanā iesaista visas valstis. Šim regulējumam jābalstās uz Kioto protokolu un Kopenhāgenas vienošanos, kas tika panākta pagājušajā gadā ANO Klimata pārmaiņu konferencē un kuru apstiprināja 140 valstis, tostarp ES un tās dalībvalstis. Kopenhāgenas nolīgumā atzīta nepieciešamība panākt, lai globālā sasilšana nepārsniegtu 2°C salīdzinājumā ar temperatūru pirms industrializācijas laikmeta.

ES vēlētos, lai nākotnē gaidāmais globālais klimata regulējums tiktu izstrādāts kā viens vienīgs jauns, juridiski saistošs dokuments, kurš ietver galvenos Kioto protokola elementus. Tomēr ES vēlas apsvērt otru Kioto protokola saistību periodu, ar noteikumu, ka tas veidotu daļu no plašākas globālas vienošanās, kas klimata rīcības pasākumos iesaistītu visas lielvalstis, un ka tiktu uzlabota Protokola integritāte no vides viedokļa.

Kankūnas konferences dokumentu pakete

Tāpēc Eiropas Savienībai ir svarīgi panākt to, lai Kankūnas konferencē tiktu sperts nozīmīgs solis ceļā uz globāla un visaptveroša juridiski saistoša regulējuma izveidi iespējami drīzākā laikā.

Šajā konferencē vajadzētu pavirzīties uz priekšu, izveidojot līdzsvarotu tādu lēmumu kopumu, kas atspoguļo līdz šim sarunās panākto progresu un nosaka galvenos nākotnē gaidāmā globālā klimata regulējuma struktūras elementus. Dažiem lēmumiem vajadzētu būt tādiem, lai varētu nekavējoties uzsākt pasākumus klimata pārmaiņu novēršanai, īpaši jaunattīstības valstīs.

Vēl ir jāpanāk vienošanās par lēmumu kopuma darbības jomu. ES vēlas, lai Kankūnas dokumentu paketē tiktu iekļauti turpmāk minētie konkrētie jautājumi.

  • Kopenhāgenas vienošanās dokumentā panākto emisiju saistību nostiprināšana ANO procesā;

  • caurskatāmības noteikumi (MRV);

  • oglekļa emisiju tirgus mehānismu reforma un paplašināšana;

  • mehānisms tropu atmežošanas mazināšanai;

  • ar mežu apsaimniekošanu saistītie aprēķina noteikumi attīstītajām valstīm;

  • pielāgošanās klimata pārmaiņām;

  • nākotnē gaidāmā Kopenhāgenas Zaļā klimata fonda pārvaldība;

  • sadarbība tehnoloģiju jomā;

  • jaunattīstības valstu kapacitātes celšana;

  • starptautiskā gaisa un jūras transporta radītās emisijas.

(sīkākas ziņas sk. arī MEMO/10/627

„Ātrā starta” finansējums

2010. gadā ES ir atvēlējusi „ātrā starta” finansējumu 2,2 miljardu eiro apmērā, lai atbalstītu jaunattīstības valstu centienus pielāgoties klimata pārmaiņām un tās mazināt. Tas veido daļu no ES kopīgām saistībām saskaņā ar Kopenhāgenas vienošanos, lai laikposmā no 2010. līdz 2012. gadam piešķirtu 7,2 miljardu eiro lielu finansējumu.

„Ātrā starta” finansējums papildina ievērojamo atbalstu, kuru ES kā lielākā palīdzības devēja jau sniedz jaunattīstības valstīm, izmantojot valsts palīdzību attīstības jomā (ODA). Piemēram, 2008. gadā, izmantojot ODA, klimata pārmaiņu mazināšanai jaunattīstības valstīs ES piešķīra 5,1 miljardu ASV dolāru jeb 60 % no visas ODA palīdzības, kas sniegta šim nolūkam.

Lai nodrošinātu pilnu caurskatāmību šo „ātrā starta” saistību īstenošanā, ES Kankūnas konferencē plašai publikai paredzētā pasākumā visas puses un ieinteresētās aprindas iepazīstinās ar visaptverošu ziņojumu par paveikto. Turpmāk tā sniegs ikgadējus ziņojumus.

ES informatīvie ziņojumi preses pārstāvjiem Kankūnā

ES delegācija rīkos regulārus preses brīfingus Kankūnā, parasti plkst. 10.00 vai 10.30 pēc vietējā laika (17.00 vai 17.30 pēc Viduseiropas laika), kas tiks pārraidīti tiešsaistē un pēc pieprasījuma, izmatojot adresi www.unfccc.int. Ziņas par preses brīfingu precīzu norises laiku pieejamas šādā adresē: http://unfccc.int/media/items/5741.php

Plašāka informācija

MEMO/10/627: Jautājumi un atbildes par Kankūnas Klimata pārmaiņu konferenci

Klimata politikas ĢD tīmekļa vietne, kas veltīta Kankūnas konferencei: http://ec.europa.eu/clima/policies/international/cancun_en.htm


Side Bar