Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1620

Briuselis, 2010 m. lapkričio 29 d.

Klimato kaita. Kankūno konferencija turi būti svarbus žingsnis rengiant visuotines teisiškai privalomas klimato gaires

Lapkričio 29 d. Kankūne, Meksikoje, prasidėsiančioje Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje turi būti žengtas svarbus žingsnis rengiant išsamias visuotines teisiškai privalomas klimato politikos gaires. Kankūne Europos Sąjunga sieks susitarti dėl suderintų sprendimų rinkinio, kuris būtų pagrindas kuo greičiau parengti visuotines teisiškai privalomas gaires ir nedelsiant imtis praktinių kovos su klimato kaita veiksmų. ES, didžiausia pasaulyje pagalbos teikėja, Kankūne pristatys išsamų ir skaidrų pranešimą apie tai, kaip buvo teikiamas „skubios pradžios“ finansavimas besivystančioms šalims.

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „ES pasirengusi pritarti plataus užmojo visuotinėms klimato gairėms, dėl kurių bus tariamasi Kankūne, bet, deja, kai kurios ekonomiškai svarbios šalys joms prieštarauja. Vis dėlto, tikimasi, kad Kankūne bus žengtas visam pasauliui svarbus žingsnis į priekį, nes galbūt pavyks susitarti dėl suderintų sprendimų, susijusių su daugeliu esminių klausimų, rinkinio. Labai svarbu, kad Kankūne būtų pasistūmėta į priekį, antraip JT klimato kaitos procesas gali prarasti ir pagreitį, ir reikšmę, o kito forumo, kuriame galėtume pasiekti geresnių rezultatų, iki šiol nėra. Taigi Kankūne būtina pasiekti praktinės pažangos, ir, jei visos šalys parodys politinę valią, tai gali pavykti.“

Kankūne ES pirmininkaujančiai Belgijai atstovausiantis Flandrijos aplinkos, gamtos ir kultūros ministras Joke’as Schauvliege’as sakė: „Jei norime užtikrinti, kad visuotinio atšilimo rodiklis išliktų mažesnis negu 2°C, ir išvengti labiausiai nepageidaujamo klimato kaitos poveikio, visuotinių veiksmų reikia imtis nedelsiant. Sprendimų rinkinys, dėl kurio, kaip Europa tikisi, bus susitarta Kankūne, turi būti grindžiamas Kioto protokolu ir Kopenhagos susitarime išdėstytomis politinėmis gairėmis.“

Visuotinės klimato gairės po 2012 m.

Nuo lapkričio 29 d. iki gruodžio 10 d. Kankūne vyksiančioje konferencijoje bus tęsiamos JT derybos, kurių tikslas – parengti visuotinę kovos su klimato kaita programą laikotarpiui po 2012 m., kai pagrindinės Kioto protokolo nuostatos jau nebegalios.

JT procese Europos Sąjungai svarbiausia pasiekti, kad būtų parengtos išsamios visuotinės plataus užmojo teisiškai privalomos gairės, kuriomis siekdamos užkirsti kelią klimato kaitai vadovautųsi visos valstybės. Šios gairės turėtų būti grindžiamos Kioto protokolu ir Kopenhagos susitarimu, kuris buvo pasiektas pernai vykusioje JT klimato konferencijoje ir kuriam pritarė 140 valstybių, įskaitant ES ir jos valstybes nares. Kopenhagos susitarime pripažįstama būtinybė siekti, kad visuotinio atšilimo rodiklis išliktų mažesnis negu 2°C, palyginti su ikipramoniniu laikotarpiu.

ES mano, kad būsimos visuotinės klimato gairės turėtų būti nauja bendra teisiškai privaloma priemonė, apimanti svarbiausius Kioto protokolo elementus. Tačiau ES pasirengusi apsvarstyti antrojo Kioto protokolo įsipareigojimų laikotarpio klausimą, jei tik toks laikotarpis taptų platesnio visuotinio susitarimo, prie kurio siekdamos kovoti su klimato kaita prisijungtų visos ekonomiškai svarbios šalys, dalis ir jei būtų patobulinti su ekologinio vientisumo užtikrinimu susiję Protokolo aspektai.

Kankūno sprendimų rinkinys

Europos Sąjungai rūpi, kad Kankūne būtų žengtas svarbus žingsnis, kuris taptų akstinu kuo greičiau parengti išsamias visuotines teisiškai privalomas gaires.

Konferenciją būtų galima laikyti sėkminga, jei joje būtų sutarta dėl suderinto sprendimų, kuriais atsižvelgiama į pažangą, padarytą iki šiol vykusiose derybose, ir kuriuose išdėstyti esminiai struktūriniai būsimos visuotinės klimato programos elementai, rinkinio. Kankūno sprendimais turėtų būti sudarytos sąlygos imtis skubių praktinių kovos su klimato kaita veiksmų, visų pirma besivystančiose šalyse.

Dėl sprendimų rinkinio taikymo srities kol kas nesusitarta. ES tikisi, kad į Kankūno sprendimų rinkinį bus įtraukti šie konkretūs klausimai:

  • pagal Kopenhagos susitarimą prisiimtų įsipareigojimų, susijusių su išmetalų kiekiu, įtvirtinimas JT procese

  • skaidrumo taisyklės (stebėjimas, ataskaitų teikimas ir tikrinimas)

  • anglies dioksido rinkos mechanizmų reforma ir plėtotė

  • atogrąžų miškų naikinimo mažinimo mechanizmas

  • miškų tvarkymo atskaitomybės taisyklės išsivysčiusiose šalyse

  • prisitaikymas prie klimato kaitos

  • būsimo Kopenhagos ekologinio klimato fondo valdymas

  • bendradarbiavimas technologijų srityje

  • pajėgumo didinimas besivystančiose šalyse

  • tarptautinės aviacijos ir jūrų transporto išmetalai

(daugiau informacijos MEMO/10/627).

„Skubios pradžios“ finansavimas

2010 m. besivystančių šalių pastangoms, susijusioms su prisitaikymu prie klimato kaitos ir klimato kaitos švelninimu, remti ES skyrė 2,2 mlrd. EUR vadinamųjų „skubios pradžios“ lėšų. Šios lėšos sudaro dalį pagal Kopenhagos susitarimą ES prisiimto įsipareigojimo 2010–2012 m. kovai su klimato kaita skirti 7,2 mlrd. EUR.

„Skubios pradžios“ finansavimas papildo ir taip didelę paramą kovai su klimato kaita, kurią ES, didžiausia pasaulyje pagalbos teikėja, teikia besivystančioms šalims kaip oficialią paramą vystymuisi (OPV). Pavyzdžiui, 2008 m. iš oficialios paramos vystymuisi fondo ES besivystančioms šalims skyrė 5,1 mlrd. USD paramą klimato kaitai švelninti, o tai sudaro 60 proc. visų šiam tikslui numatytų OPV lėšų.

Kad užtikrintų visišką „skubios pradžios“ įsipareigojimo vykdymo skaidrumą, Kankūne vyksiančiame viešame renginyje, į kurį galės patekti visos šalys ir visi besidomintieji, ES pristatys išsamų pranešimą apie padarytą pažangą. Ateityje ES teiks ir metinius pranešimus.

ES spaudos konferencijos Kankūne

Kankūne ES delegacija rengs reguliarias spaudos konferencijas. Numatomas jų laikas – 10.00 arba 10.30 val. vietos laiku (17.00 arba 17.30 val. Vidurio Europos laiku), o interneto svetainėje www.unfccc.int bus galima matyti tiesioginę transliaciją. Tikslų konferencijų transliacijos laiką galima sužinoti adresu http://unfccc.int/media/items/5741.php.

Daugiau informacijos

MEMO/10/627 Kankūno klimato konferencija. Klausimai ir atsakymai

Klimato politikos generalinio direktorato Kankūno konferencijos interneto svetainė http://ec.europa.eu/clima/policies/international/cancun_en.htm


Side Bar