Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1620

Bryssel 29. marraskuuta 2010

Ilmastonmuutos: Cancunin neuvotteluissa on edistyttävä merkittävästi

Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutoskonferenssi käynnistyy
29. marraskuuta Cancunissa Meksikossa. Neuvotteluissa, jotka koskevat maailmanlaajuisten ilmastotoimien kattavaa ja oikeudellisesti sitovaa kehystä, olisi edistyttävä merkittävästi. Euroopan unioni pyrkii edistämään Cancunissa sitä, että neuvotteluissa sovittaisiin tasapainoisesta päätöspaketista, jonka avulla voidaan edetä oikeudellisesti sitovaan maailmanlaajuiseen sopimuskehykseen mahdollisimman pian ja jolla myös käynnistettäisiin välittömiä ilmastotoimia. EU, joka on maailman johtava tuenantaja, antaa Cancunissa kattavan ja avoimen raportin kehitysmaille suunnattavasta pikarahoituksesta.

Ilmastotoimista vastaava komissaari Connie Hedegaard sanoi: ”EU on valmis sopimaan Cancunissa kunnianhimoisesta kehyksestä ilmastotoimille, mutta valitettavasti tietyt muut suuret taloudet eivät ole tähän valmiita. Cancunissa maailma voi kuitenkin ottaa suuren askeleen eteenpäin sopimalla tiettyjä keskeisiä kysymyksiä koskevista tasapainoisista ratkaisuista. On tärkeää, että Cancunissa päästään eteenpäin, muuten YK:n ilmastonmuutosprosessi menettää tehonsa ja kiinnostus asiaa kohtaa vähenee. Tähän mennessä kukaan ei ole osoittanut, millä vaihtoehtoisella foorumilla saataisiin aikaan parempia tuloksia. Cancunissa on edistyttävä ja saatava sisällöllisiä tuloksia. Niitä myös saadaan, jos kaikilla osapuolilla on siihen poliittista tahtoa.”

EU:n puheenjohtajana toimivaa Belgiaa edustaa Cancunissa ympäristöasioista, luonnosta ja kulttuurista vastaava flaamialueen ministeri Joke Schauvliege. Hänen mukaansa ”maailmanlaajuiset toimet ovat yhä kiireellisempiä, jos haluamme, että maapallon keskilämpötila ei nouse yli kahta celsiusastetta ja että voimme estää ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset. Eurooppa toivoo, että Cancunissa tehdään päätöksiä toimenpiteistä. Näiden päätösten olisi pohjauduttava Kioton pöytäkirjaan ja niihin olisi sisällytettävä Kööpenhaminan sitoumuksen poliittiset periaatteet”.

Kehys vuoden 2012 jälkeen toteutettaville ilmastotoimille

Cancunin ilmastokonferenssi järjestetään 29. marraskuuta–10. joulukuuta. Konferenssissa jatketaan YK:n neuvotteluja, joiden tavoitteena on saada aikaan maailmanlaajuinen järjestely ilmastonmuutoksen torjumiseksi vuoden 2012 jälkeen, jolloin Kioton pöytäkirjan keskeisten määräysten voimassaolo päättyy.

EU:n osalta YK:n prosessin keskeisimpänä tavoitteena on oltava kunnianhimoisen, kattavan ja oikeudellisesti sitovan kehyksen aikaansaaminen ilmastotoimille, johon kaikki maat sitoutuisivat. Tämän toimintakehyksen olisi perustuttava Kioton pöytäkirjaan ja Kööpenhaminan sitoumukseen, joka laadittiin viime vuonna järjestetyssä YK:n ilmastokonferenssissa ja jota tukee 140 valtiota, myös EU ja sen jäsenvaltiot. Kööpenhaminan sitoumuksessa tunnustetaan tarve pysäyttää maapallon keskilämpötilan nousu alle kahteen celsiusasteeseen verrattuna esiteollisen ajan lämpötilaan.

EU katsoo, että tulevan maailmanlaajuisen ilmastotoimien kehyksen olisi oltava yksittäinen, uusi ja oikeudellisesti sitova väline, johon sisällytettäisiin Kioton pöytäkirjan keskeiset elementit. EU on kuitenkin valmis harkitsemaan Kioton pöytäkirjan toista velvoitekautta sillä edellytyksellä, että se on osa laajempaa maailmanlaajuista sopimusta, joka sitouttaa kaikki suuret taloudet ilmastotoimiin, ja että pöytäkirjan vaikutuksia ympäristöön parannetaan.

Cancunin paketti

EU:lle on tärkeää, että Cancun on merkittävä edistysaskel kohti maailmanlaajuisen ja oikeudellisesti sitovan kehyksen aikaansaamista mahdollisimman nopeasti.

Konferenssissa olisi edistyttävä ja hyväksyttävä tasapainoinen päätöspaketti, jossa huomioidaan neuvotteluissa tähän asti saavutettu edistyminen ja vahvistetaan tulevan maailmanlaajuisen ilmastojärjestelyn rakenteen tärkeitä elementtejä. Cancunin päätösten perusteella olisi myös voitava käynnistää välittömiä toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi erityisesti kehitysmaissa.

Näiden päätösten soveltamisalasta ei ole vielä päästy sopuun. EU:n mielestä tasapainoisessa Cancunin päätöspaketissa olisi käsiteltävä seuraavia kysymyksiä:

  • Kööpenhaminan sitoumuksen yhteydessä tehtyjen päästövähennyssitoumusten ankkuroiminen YK:n prosessiin

  • Avoimuutta koskevat säännöt

  • Hiilimarkkinamekanismien uudistaminen ja laajentaminen

  • Trooppisten metsien häviämisen vähentämismekanismi

  • Teollisuusmaiden metsätalouden laskentasäännöt

  • Sopeutuminen ilmastonmuutokseen

  • Tulevan Kööpenhaminan vihreän ilmastorahaston (Copenhagen Green Climate Fund) hallinto

  • Teknologiayhteistyö

  • Kehitysmaiden valmiuksien parantaminen

  • Kansainvälisen lento- ja meriliikenteen päästöt

(Lisätietoja: MEMO/10/627)

Pikarahoitus

EU käynnisti vuonna 2010 2,2 miljardin euron pikarahoitusohjelman, jolla tuetaan kehitysmaiden pyrkimyksiä sopeutua ilmastonmuutokseen ja vähentää päästöjä. Tämä on osa Kööpenhaminan sitoumuksen mukaista EU:n lupausta antaa rahoitusta kaudella 2010–2012 yhteensä 7,2 miljardia euroa.

Pikarahoituksella täydennetään sitä merkittävää tukea, jota EU maailman suurimpana tuenantajana jo tarjoaa kehitysmaille virallisen kehitysapunsa välityksellä. Esimerkiksi vuonna 2008 EU antoi 5,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria virallisen kehitysapunsa kautta ilmastonmuutoksen torjumiseen kehitysmaissa. Summa vastaa 60 prosenttia tähän tarkoitukseen annetusta maailmanlaajuisesta kehitysavusta.

Jotta EU voisi varmistaa, että sen pikarahoitussitoumuksen täytäntöönpano on täysin avointa, se esittää Cancunin konferenssin yhteydessä järjestettävässä kaikille sopimuspuolille ja sidosryhmille avoimessa tilaisuudessa kattavan raportin toimien edistymisestä. EU aikoo esittää tällaisen raportin vuosittain.

EU:n tiedotustilaisuudet Cancunissa

EU:n valtuuskunta pitää Cancunissa säännöllisesti tiedotustilaisuuksia, yleensä klo 10 tai 10.30 paikallista aikaa (klo 17 tai 17.30 CET). Tiedotustilaisuuksia voi seurata suorina lähetyksinä tai nauhoituksina internetissä osoitteessa www.unfccc.int. Tiedotustilaisuuksien tarkat ajat voi tarkistaa internetistä osoitteesta: http://unfccc.int/media/items/5741.php

Lisätietoja:

MEMO/10/627: Kysymyksiä ja vastauksia Cancunin ilmastokonferenssista

Ilmastotoimien pääosaston Cancunin konferenssia koskevat verkkosivut: http://ec.europa.eu/clima/policies/international/cancun_en.htm


Side Bar