Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1620

Brüssel, 29. november 2010

Kliimamuutused: Cancúni konverents kui oluline samm üleilmse kliimaalase siduva õigusraamistiku suunas

29. novembril Mehhikos Cancúnis algav ÜRO kliimakonverents peaks viima maailma tunduvalt lähemale põhjaliku ja õiguslikult siduva kliimameetmete raamistiku kehtestamisele. Euroopa Liit seisab Cancúnis igati selle eest, et jõutaks kokkuleppele tasakaalustatud otsusekogumi suhtes, mis sillutaks teed võimalikult kiirele üleilmse siduva õigusraamistiku vastuvõtmisele ning võimaldaks kohest kohapealset tegutsemist selles valdkonnas. Maailma suurim abiandja EL teeb Cancúnis igakülgse ja läbipaistva ülevaate arenguriikide toetamisest nn kiire stardi rahastamisvahendite abil.

Euroopa Komisjoni kliimameetmete volinik Connie Hedegaard ütles: „EL oleks valmis Cancúnis kaugeleulatuvate eesmärkidega kliimameetmete raamistiku suhtes kokku leppima, kuid kõik suuremad tööstusriigid paraku mitte. Cancún võib sellele vaatamata tähendada maailma jaoks suurt sammu edasi, kui lepitakse kokku põhiküsimusi käsitlevates otsustes. On äärmiselt oluline, et Cancúni konverents need ootused täidaks, sest vastasel korral võib ÜRO kliimamuutustega peetava võitluse hoog raugeda ja tähtsus kahaneda, ning seni ei ole esile kerkinud ka alternatiivset ja suutlikumat foorumit. Seega oodatakse Cancúni konverentsilt sisulisi tulemusi, mis on teostatav, kui kõik osalised näitavad üles poliitilist tahet.”

Cancúnis ELi eesistujariiki Belgiat esindav Flaami keskkonna-, looduse- ja kultuuriminister Joke Schauvliege ütles: „Üha pakilisemaks muutub vajadus üleilmsete meetmete järele, kui tahame hoida soojenemise alla 2 °C ja tõkestada kliimamuutuste halvimat mõju. Otsuste pakett, mille suhtes Euroopa loodab Cancúnis kokkulepet, peab lähtuma Kyoto protokollist ning kajastama Kopenhaageni kokkuleppe poliitilisi suuniseid.”

2012. aasta järgne üleilmne kliimaraamistik

Cancúnis 29. novembrist 10. detsembrini toimuval konverentsil jätkuvad ÜRO läbirääkimised, mille eesmärk on luua üleilmne süsteem kliimamuutustega võitlemiseks pärast 2012. aastat, kui kaotavad kehtivuse Kyoto protokolli põhisätted.

ELi jaoks on ÜRO protsessi esmatähtis eesmärk kehtestada jõuline, laiahaardeline ja õiguslikult siduv üleilmne raamistik, mis kaasaks kõik riigid võitlusse kliimamuutustega. Raamistiku aluseks peaksid olema Kyoto protokoll ja Kopenhaageni kokkulepe, mis sõlmiti möödunud aastal ÜRO kliimakonverentsil ning mille on heaks kiitnud 140 riiki, sealhulgas EL ja selle liikmesriigid. Kopenhaageni kokkuleppega on tunnistatud vajadust hoida globaalne soojenemine alla 2 C võrreldes tööstusajastueelse tasemega.

ELi eelistuse kohaselt kehtestataks tulevane üleilmne kliimaraamistik ühe õiguslikult siduva uue instrumendina, mis sisaldab Kyoto protokolli põhielemente. EL on siiski valmis kaaluma Kyoto protokolli teise kohustuste perioodi võimalust, tingimusel et see oleks osa kõiki suuremaid tööstusriike kliimameetmetesse kaasavast laiemast üleilmsest leppest ning et suureneks protokolli keskkonnakaitsealane tõhusus.

Cancúni pakett

ELi jaoks on oluline, et Cancúnist saaks tähenduslik vaheaste võimalikult kiirel jõudmisel kõikehõlmava üleilmse siduva raamistikuni.

Konverentsi väljundiks peaks saama tasakaalustatud otsuste pakett, mis põhineks läbirääkimiste seni saavutatud tulemustel ja paneks paika tulevase üleilmse kliimakava nurgakivid. Cancúni otsused peaksid võimaldama ka kohest paikset tegelemist kliimamuutustega, eriti arengumaades.

Otsusepaketi haarde üle tuleb veel kokkuleppele jõuda. EL soovib, et Cancúni otsusepakett oleks suunatud muu hulgas järgmistele konkreetsetele küsimustele:

  • Kopenhaageni kokkuleppest lähtuvate heitkoguste vähendamise lubaduste lülitamine ÜRO protsessi;

  • läbipaistvuseeskirjad (mõõdetavus, aruandlusega hõlmatavus ja kontrollitavus);

  • CO2-turu reform ja laiendamine;

  • mehhanism troopiliste metsade hävimise pidurdamiseks;

  • arengumaade metsade majandamisega seotud arvelduseeskirjad;

  • kliimamuutustega kohandumine;

  • tulevase Kopenhaageni rohelise kliima fondi juhtimine;

  • tehnoloogiakoostöö;

  • arengumaade suutlikkuse suurendamine;

  • rahvusvahelise lennu- ja meretranspordi tekitatav heide.

Lisateabe saamiseks vt MEMO/10/627

Kiire stardi rahastamine

2010. aastal on EL eraldanud nn kiire stardi jaoks 2,2 miljardit eurot, et toetada arengumaade jõupingutusi kliimamuutustega kohanemisel ja nende leevendamisel. See on osa ELi üldisest Kopenhaageni kokkuleppest tulenevast kohustusest eraldada 7,2 miljardit eurot aastatel 2010–2012.

Stardirahad on täienduseks sellele mahukale toetusele, mida EL suurima abiandjana maailmas juba ametliku arenguabi raames arengumaadele pakub. Näiteks 2008. aastal moodustas kliimamuutuste leevendamiseks arengumaadele suunatud ELi ametlik arenguabi 5,1 miljardit USA dollarit ehk 60 % kogu sel eesmärgil eraldatud ametlikust arenguabist.

Stardirahade rakendamise täieliku läbipaistvuse tagamiseks esitab EL Cancúnis kõigile osalejatele ja sidusrühmadele avatud konverentsi kõrvalüritusel üksikasjaliku eduaruande. Edaspidi esitab EL ka aastaaruanded.

ELi pressikonverentsid Cancúnis

ELi delegatsioon annab Cancúnis pressile regulaarselt teavet, tavaliselt kell 10.00 või 10.30 kohaliku aja järgi (17.00 või 17.30 Kesk-Euroopa aja järgi), millest tehakse otseülekanded ja mis on kättesaadav aadressil www.unfccc.int. Iga konkreetse pressikonverentsi aega saab kontrollida veebilehel http://unfccc.int/media/items/5741.php.

Lisateave

MEMO/10/627: Küsimused ja vastused seoses Cancúni kliimakonverentsiga

Kliimameetmete peadirektoraadi veebileht: http://ec.europa.eu/clima/policies/international/cancun_en.htm


Side Bar