Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1620

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2010

Κλιματική μεταβολή: η διάσκεψη της Κανκούν πρέπει να αποτελέσει ένα σημαντικό ορόσημο προς τη διαμόρφωση ενός νομικά δεσμευτικού παγκόσμιου πλαισίου για το κλίμα

Η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική μεταβολή που αρχίζει στις 29 Νοεμβρίου στην Κανκούν του Μεξικού καλείται να αποτελέσει ένα ορόσημο στη διαμόρφωση ενός συνολικού και νομικά δεσμευτικού πλαισίου για την κλιματική μεταβολή σε παγκόσμια κλίμακα. Στην Κανκούν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ασκήσει πιέσεις για την επίτευξη συμφωνιών σε μια ισορροπημένη δέσμη αποφάσεων η οποία αναμένεται να προλειάνει το έδαφος προς ένα νομικά δεσμευτικό παγκόσμιο πλαίσιο, το ενωρίτερο δυνατό, και επίσης, για την ανάληψη επιτόπιας άμεσης κλιματικής δράσης. Η ΕΕ, ο μεγαλύτερος δότης βοήθειας σε παγκόσμια κλίμακα, θα υποβάλει στην Κανκούν μία πλήρη και διαφανή έκθεση για την εκ μέρους της χρηματοδότηση της “ταχείας εκκίνησης” για τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών.

Η Connie Hedegaard, Ευρωπαία Επίτροπος για την δράση για το κλίμα, δήλωσε: "Η ΕΕ είναι έτοιμη να συμφωνήσει στην Κανκούν σχετικά με ένα φιλόδοξο παγκόσμιο πλαίσιο για το κλίμα, πλην όμως, δυστυχώς, ορισμένες άλλες μείζονες οικονομίες δεν είναι. Ωστόσο, η Κανκούν μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προόδου, συμφωνώντας σε μια ισόρροπη δέσμη αποφάσεων οι οποίες να καλύπτουν πολλά καίριας σημασίας ζητήματα. Είναι απαραίτητο να σημειωθεί αυτή η πρόοδος στην Κανκούν, ειδάλλως η διαδικασία των ΗΕ για την κλιματική μεταβολή κινδυνεύει να χάσει τη δυναμική και σημασία της, ενώ μέχρι στιγμής κανείς δεν ήταν σε θέση να προτείνει ένα εναλλακτικό φόρουμ ικανό να δώσει περισσότερα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, η Κανκούν πρέπει να έχει χειροπιαστά αποτελέσματα, και αυτό μπορεί να το επιτύχει εφόσον όλα τα μέρη επιδείξουν πολιτική βούληση."

Η Joke Schauvliege, φλαμανδή υπουργός για το περιβάλλον, τη φύση και τον πολιτισμό, η οποία θα εκπροσωπήσει τη βελγική προεδρία της ΕΕ στην Κανκούν, δήλωσε: "Η σε παγκόσμια κλίμακα δράση καθίσταται ολοένα και πιο επείγουσα προκειμένου να υπάρχει κάποια πιθανότητα συγκράτησης της παγκόσμιας θέρμανσης κάτω από τους 2°C και πρόληψης των χείριστων επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής. Η δέσμη αποφάσεων που η Ευρώπη ελπίζει να εγκριθούν στην Κανκούν πρέπει να βασίζονται στο Πρωτόκολλο του Κιότο και να ενσωματώνουν τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές που περιέχονται στη Συμφωνία της Κοπεγχάγης."

Προς ένα παγκόσμιο κλιματικό πλαίσιο για μετά το 2012

Η διάσκεψη της Κανκούν (29 Νοεμβρίου-10 Δεκεμβρίου) θα αποτελέσει ευκαιρία συνέχισης των διαπραγματεύσεων των ΗΕ που αποβλέπουν στην δημιουργία ενός παγκόσμιου καθεστώτος αντιμετώπισης της κλιματικής μεταβολής για μετά το 2012, όταν θα έχουν πάψει να ισχύουν καίριες διατάξεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Για την ΕΕ, ο τελικός στόχος της διαδικασίας των ΗΕ πρέπει να είναι η δημιουργία ενός φιλόδοξου, συνολικού και νομικά δεσμευτικού παγκόσμιου πλαισίου που να δεσμεύει όλες τις χώρες στην αντιμετώπιση της κλιματικής μεταβολής. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να βασίζεται στο Πρωτόκολλο του Κιότο και στη Συμφωνία της Κοπεγχάγης, η οποία επιτεύχθηκε στην περυσινή διάσκεψη των ΗΕ για το κλίμα και υποστηρίχθηκε από 140 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των κρατών μελών της. Η Συμφωνία της Κοπεγχάγης αναγνωρίζει την ανάγκη συγκράτησης της παγκόσμιας ανόδου της θερμοκρασίας σε επίπεδα κάτω των 2°C σε σύγκριση με την προ-βιομηχανική θερμοκρασία.

Σε ό,τι αφορά το μελλοντικό παγκόσμιο κλιματικό πλαίσιο, η ΕΕ προτιμά αυτό να λάβει τη μορφή ενός ενιαίου, νέου και νομικά δεσμευτικού εγγράφου το οποίο να περιλαμβάνει τους βασικούς άξονες του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Ωστόσο, η ΕΕ είναι πρόθυμη να εξετάσει μια δεύτερη περίοδο δέσμευσης τύπου «Πρωτόκολλο του Κιότο», υπό τον όρο ότι αυτή θα αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης παγκόσμιας συμφωνίας η οποία θα δεσμεύει όλες τις μείζονες οικονομίες στην ανάληψη κλιματικής δράσης και θα αντιμετωπίζει ικανοποιητικά τις ανεπάρκειες του Πρωτοκόλλου, οι οποίες υποσκάπτουν την περιβαλλοντική ακεραιότητά του.

Η δέσμη της Κανκούν

Για την ΕΕ, έχει σημασία η Κανκούν να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για τη συντομότερη δυνατή θέσπιση ενός παγκόσμιου και συνολικά νομικώς δεσμευτικού πλαισίου.

Η διάσκεψη πρέπει να επιτύχει πρόοδο συμφωνώντας σε μια ισόρροπη δέσμη αποφάσεων η οποία να αξιοποιεί την μέχρι στιγμής πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και να καθορίζει κύριους άξονες της “αρχιτεκτονικής” του μελλοντικού καθεστώτος που θα διέπει το παγκόσμιο κλίμα. Επίσης, οι αποφάσεις της Κανκούν πρέπει να καθιστούν δυνατή τη δρομολόγηση άμεσων επιτόπιων δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής μεταβολής, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Το εύρος της δέσμης αποφάσεων δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί. Μεταξύ των ειδικών θεμάτων που η ΕΕ θα επιθυμούσε να περιλαμβάνονται σε μία ισόρροπη δέσμη της Κανκούν είναι και τα εξής:

  • Θεμελίωση - στη διαδικασία των ΗΕ - των σχετικών με τις εκπομπές δεσμεύσεων που ανελήφθησαν στη Συμφωνία της Κοπεγχάγης·

  • Κανόνες διαφάνειας ΜΑΕ (Μετρήσεις, Αναφορές και Επαλήθευση)·

  • Μεταρρύθμιση και επέκταση των μηχανισμών της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών·

  • Μηχανισμός περιορισμού της αποψίλωσης των δασών·

  • Κανόνες απόδοσης ευθυνών στη διαχείριση των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες·

  • Προσαρμογή στην κλιματική μεταβολή·

  • Διακυβέρνηση του μελλοντικού Πράσινου Ταμείου της Κοπεγχάγης για το Κλίμα·

  • Τεχνολογική συνεργασία·

  • Δημιουργία ικανοτήτων για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

  • Εκπομπές από τις διεθνείς αεροπορικές και ναυτιλιακές μεταφορές·

(βλ. MEMO/10/627 για περαιτέρω λεπτομέρειες).

Χρηματοδότηση ταχείας εκκίνησης

Το 2010 η ΕΕ δέσμευσε χρηματοδότηση “ταχείας εκκίνησης” ύψους 2,2 δισ. ευρώ για τη στήριξη των προσπαθειών των αναπτυσσόμενων χωρών όσον αφορά την προσαρμογή και τον μετριασμό της κλιματικής μεταβολής. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στη συνολική δέσμευση της ΕΕ στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Κοπεγχάγης για τη διάθεση 7,2 δισ. ευρώ την περίοδο 2010-2012.

Η χρηματοδότηση ταχείας εκκίνησης συμπληρώνει τη σημαντική κλιματική στήριξη που η ΕΕ, ως ο παγκοσμίως μεγαλύτερος χορηγός ενισχύσεων, παρέχει ήδη στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της οικείας Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ). Για παράδειγμα, το 2008, η ΕΕ διέθεσε 5,1 δισ. δολάρια για τον μετριασμό της κλιματικής μεταβολής στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της ΕΑΒ· διέθεσε δηλ. το 60% της παγκόσμιας ΕΑΒ που παρασχέθηκε για τον σκοπό αυτό.

Προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης διαφάνεια στην εφαρμογή της δέσμευσής της όσον αφορά την ταχεία εκκίνηση, η ΕΕ θα υποβάλει συγκεφαλαιωτική έκθεση για την πρόοδο που θα έχει επιτύχει στην Κανκούν, σε δημόσια εκδήλωση ανοικτή σε όλους τους φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επίσης, θα συντάσσει στο μέλλον ετήσιες εκθέσεις.

Ενημέρωση του Τύπου στην Κανκούν από την ΕΕ

Η αντιπροσωπεία της ΕΕ θα πραγματοποιεί τακτικές συνεντεύξεις Τύπου στην Κανκούν, συνήθως στις 10.00 ή 10.30 τοπική ώρα (17.00 ή 17.30 ώρα Κεντρικής Ευρώπης), οι οποίες θα μεταδίδονται απευθείας κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στη διεύθυνση www.unfccc.int. Οι ακριβείς ώρες ενημέρωσης του Τύπου εμφαίνονται στην ιστοσελίδα http://unfccc.int/media/items/5741.php

Για περαιτέρω πληροφορίες:

MEMO/10/627: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κλιματική διάσκεψη της Κανκούν

Ιστοσελίδες της ΓΔ ΚΛΙΜΑ (GD CLIMA) σχετικά με την Κανκούν : http://ec.europa.eu/clima/policies/international/cancun_en.htm


Side Bar