Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1620

V Bruselu dne 29. listopadu 2010

Změna klimatu: Konference v Cancúnu musí být významným krokem na cestě k právně závaznému celosvětovému rámci pro oblast klimatu

Konference OSN věnovaná změně klimatu, která byla zahájena 29. listopadu v mexickém Cancúnu, musí představovat významný krok k vytvoření komplexního a právně závazného rámce pro změnu klimatu na celosvětové úrovni. Evropská unie bude v Cancúnu usilovat o vyjednání vyváženého souboru rozhodnutí, který připraví půdu pro co nejrychlejší vytvoření právně závazného rámce na celosvětové úrovni a povede rovněž k bezodkladným a konkrétním opatřením na ochranu klimatu. EU, která je nejvýznamnějším poskytovatelem pomoci ve světě, předloží v Cancúnu komplexní a transparentní zprávu o svém financování „rychlého startu“ na podporu rozvojových zemí.

Komisařka odpovědná za oblast klimatu Connie Hedegaardová k tomu uvedla: „EU je připravena se v Cancúnu dohodnout na ambiciózním celosvětovém rámci pro oblast klimatu, ale některé velké ekonomiky bohužel nikoli. Cancún však může pro svět znamenat důležitý krok na cestě vpřed, pokud dojde k dohodě o vyváženém souboru opatření zaměřených na mnohé hlavní problémy. Je naprosto nezbytné, aby bylo v Cancúnu tohoto pokroku dosaženo, neboť jinak hrozí, že proces, který OSN v oblasti změny klimatu zahájila, ztratí na síle. A dosud neexistuje žádné jiné alternativní fórum, od něhož by se dalo očekávat více výsledků. V Cancúnu musí být dosaženo významného pokroku, a pokud prokáží všechny strany politickou vůli, je tato možnost reálná."

Joke Schauvliege, vlámský ministr životního prostředí, přírody a kultury, který v Cancúnu zastupuje belgické předsednictví EU, řekl: „Máme-li mít šanci udržet celosvětové oteplování pod hodnotou 2 °C a zabránit nejtíživějším dopadům změny klimatu, je celosvětový postup nezbytnější než kdykoli předtím. Evropa by si přála, aby byl v Cancúnu schválen soubor rozhodnutí, který musí vycházet z Kjótského protokolu a musí obsahovat politická vodítka uvedená v Kodaňské dohodě.“

Na cestě k celosvětovému rámci pro oblast klimatu po roce 2012

Během konference, která se koná v Cancúnu ve dnech 29. listopadu až 10. prosince, budou pokračovat jednání OSN zaměřená na vypracování globálního režimu pro oblast změny klimatu na období po roce 2012, až skončí platnost hlavních ustanovení Kjótského protokolu.

Pokud jde o EU, musí být rozhodujícím cílem procesu OSN vytvoření ambiciózního, uceleného a právně závazného globálního rámce pro boj se změnou klimatu, do něhož se zapojí všechny země. Tento rámec by měl vycházet z Kjótského protokolu a Kodaňské dohody, které bylo dosaženo na poslední konferenci OSN o klimatu a kterou podpořilo 140 zemí včetně EU a jejích členských států. Kodaňská dohoda uznává nutnost udržet globální oteplování pod hranicí 2 °C ve srovnání s teplotou před industrializací.

Do budoucna EU upřednostňuje celosvětový rámec pro oblast klimatu, který by měl formu nového, jednotného a právně závazného nástroje obsahujícího základní prvky Kjótského protokolu. EU je však ochotna uvažovat i o druhém období závazku v rámci Kjótského protokolu za podmínky, že by bylo součástí širší celosvětové dohody o opatřeních v oblasti klimatu, do níž by se zapojily všechny největší ekonomiky, a že by se posílila environmentální integrita Kjótského protokolu.

Soubor opatření z Cancúnu

Pro EU je důležité, aby se Cancún stal významným krokem na cestě k co nejrychlejšímu vytvoření celosvětového a uceleného právně závazného rámce.

Konference by měla znamenat pokrok díky schválení vyváženého souboru rozhodnutí, který shrne výsledky dosažené v dosavadních jednáních a stanoví hlavní prvky ve struktuře budoucího celosvětového režimu pro oblast klimatu. Rozhodnutí schválená v Cancúnu by rovněž mohla umožnit uvést ihned do praxe opatření pro boj se změnou klimatu, zejména v rozvojových zemích.

Rozsah souboru rozhodnutí je ještě třeba dohodnout. Mezi konkrétní problémy, které by si EU přála v Cancúnu vidět vyřešené v rámci vyváženého souboru, patří:

  • „Zakotvení“ závazků v oblasti emisí učiněných v Kodaňské dohodě v procesu OSN

  • Pravidla pro transparentnost (vyhodnotitelnost, vykazatelnost a ověřitelnost)

  • Reforma a rozšíření mechanismů pro trh s uhlíkem

  • Mechanismus na snížení úbytku tropických lesů

  • Účetní pravidla v oblasti lesního hospodářství rozvinutých zemí

  • Přizpůsobení se změně klimatu

  • Správa budoucího Zeleného kodaňského fondu pro změnu klimatu

  • Spolupráce v oblasti technologií

  • Budování kapacit pro rozvojové země

  • Emise z mezinárodní letecké a námořní dopravy

(Další podrobnosti jsou uvedeny v MEMO/10/627).

Financování rychlého startu

V roce 2010 zmobilizovala EU finanční prostředky pro „rychlý start“ ve výši 2,2 miliardy EUR na pomoc rozvojovým zemím při přizpůsobování se změně klimatu a při zmírňování jejích důsledků. Jedná se o součást celkového závazku poskytnout během let 2010–2012 částku 7,2 miliardy EUR, který EU přijala v rámci Kodaňské dohody.

Financování „rychlého startu“ doplňuje významnou pomoc v oblasti klimatu, kterou již EU jakožto největší světový dárce pomoci poskytuje rozvojovým zemím prostřednictvím oficiální rozvojové pomoci. V roce 2008 např. EU věnovala rozvojovým zemím formou oficiální rozvojové pomoci částku 5,1 miliardy USD na zmírnění změny klimatu, čili 60 % z celkové částky určené pro tuto pomoc.

Aby byla zajištěna v plné míře transparentnost při provádění jejího závazku financování „rychlého startu“, předloží a zpřístupní EU v Cancúnu na doprovodné akci, které se mohou zúčastnit všechny strany a zúčastněné subjekty, celkovou zprávu o pokroku. V budoucnu bude předkládat zprávy každoročně.

Tiskové konference EU v Cancúnu

Delegace EU bude v Cancúnu pořádat pravidelné tiskové konference, obvykle v 10.00 nebo v 10.30 hod místního času (tj. v 17.00 nebo 17.30 SEČ). Tyto konference bude možno sledovat živě a na požádání na internetové stránce www.unfccc.int. Přesné časy jejich konání budou k dispozici na stránce http://unfccc.int/media/items/5741.php

Další informace:

MEMO/10/627 : Otázky a odpovědi týkající se konference o klimatu v Cancúnu

Internetové stránky GŘ CLIMA o Cancúnu: http://ec.europa.eu/clima/policies/international/cancun_en.htm


Side Bar