Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1620

Брюксел, 29 ноември 2010 г.

Изменението на климата: конференцията в Канкун трябва да отбележи значителен напредък във въвеждането на правно обвързваща обща рамка по въпросите на климата

Конференцията на ООН по въпросите за изменението на климата, която започва на 29 ноември в Канкун, Мексико, трябва да направи важна крачка напред към създаването на всеобхватна и правно обвързваща рамка за действия в областта на климата на световно равнище. В Канкун Европейският съюз ще настоява за споразумение по балансиран пакет от решения, които да предначертаят пътя за постигането в най-кратки срокове на правно обвързваща обща рамка и които да доведат до незабавни действия в областта на климата по места. Европейският съюз, който е най-големият донор на помощ в световен мащаб, ще представи в Канкун цялостен и прозрачен доклад за предоставените средства за ускорено финансиране в областта в подкрепа на развиващите се държави.

Кони Хедегор, европейски комисар, отговарящ за дейността в областта на климата, отбеляза: „Европейският съюз има готовност да се споразумее в Канкун по една амбициозна обща рамка по въпросите на климата, но, за съжаление, някои други големи икономически сили не са. Въпреки това срещата в Канкун може да представлява значителна крачка напред, като се постигне споразумение по един балансиран пакет от решения по много ключови въпроси. Постигането на този прогрес в Канкун има решаващо значение. В противен случай съществува опасност процесът на ООН за изменението на климата да изгуби набраната скорост и значението си, а все още няма алтернативен форум, който да може да постигне повече.. Ето защо в Канкун трябва да се постигне напредък по същество, а това е възможно,, ако всички страни покажат политическа воля.“

Joke Schauvliege, фламандският министър на околната среда, природата и културата, който ще представлява белгийското председателство на ЕС в Канкун, заяви: „Необходимостта от предприемането на действия в световен мащаб става все по-наложителна, ако искаме да успеем да задържим глобалното затопляне под 2°C и да предотвратим най-тежките последствия от изменението на климата. Пакетът от решения, които Европа се надява да бъдат одобрени в Канкун трябва да доразвиват Протокола от Киото и да включват политическите насоки, изложени в Споразумението от Копенхаген.“

Към обща рамка в областта на климата след 2012 г.

На конференцията в Канкун, която ще се проведе от 29 ноември до 10 декември, ще бъдат продължени преговорите на ООН за създаването на общ режим за борба с изменението на климата за периода след 2012 г., когато ще изтече действието на основните разпоредби от Протокола в Киото.

За ЕС най-важната цел на процеса на ООН е да се създаде амбициозна, всеобхватна и правно обвързваща обща рамка, която да ангажира всички държави в борбата с изменението на климата. Тази рамка трябва да доразвива Протокола от Киото и Споразумението от Копенхаген, постигнато на миналогодишната конференция на ООН по въпросите на климата и утвърдено от 140 държави, включително от ЕС и неговите държави-членки. Споразумението от Копенхаген признава необходимостта глобалното затопляне да бъде задържано под 2°C, в сравнение с температурата от преди индустриалната ера.

ЕС предпочита бъдещата обща рамка за климата да приеме формата на единен, нов правно обвързващ инструмент, който да включва основните елементи на Протокола от Киото. ЕС желае, въпреки това, да обсъди втори период на действие на Протокола от Киото при условие, че това ще представлява част от едно по-широко общо споразумение, което ще ангажира всички големи икономики, и че екологичният интегритет на протокола бъде подобрен.

Пакетът от Канкун

За ЕС е важно Канкун да се превърне в значим етап, който да предначертае пътя за приемане на глобална и всеобхватна правно обвързваща рамка във възможно най-кратък срок.

Конференцията трябва да отбележи напредък чрез приемането на балансиран пакет от решения, който да обхваща досегашния прогрес на преговорите и да положи основни елементи на „архитектурата“ на бъдещия общ режим за климата. Решенията от Канкун също следва да допринесат за предприемането на незабавни действия на място в областта на борбата с изменението на климата, особено в развиващите се държави.

Все още предстои да бъде постигнато съгласие по обхвата на пакета решения. Конкретните въпроси, на които ЕС иска да бъде обърнато внимание в балансирания пакет от Канкун, включват:

въвеждане в процеса на ООН на ангажиментите, поети относно емисиите по Споразумението от Копенхаген;

  • правила за прозрачност (МRV);

  • реформа и разширяване на механизмите на пазара на въглеродни емисии;

  • механизъм за намаляване на изсичането на тропическите гори;

  • правила за отчетност на управлението на горските ресурси за развитите страни;

  • приспособяване към изменението на климата;

  • управление на бъдещия „Зелен фонд за климата“ от Копенхаген;

  • технологично сътрудничество;

  • изграждане на капацитет за развиващите се държави;

  • емисии от международното въздухоплаване и морския транспорт (Вж. и MEMO/10/627 за повече подробности).

Ускорено финансиране

През 2010 г. ЕС е предоставил ускорено финансиране на стойност 2,2 млрд. евро в подкрепа на усилията на развиващите се страни да се адаптират и да се справят с изменението на климата. Тази политика е част от цялостния ангажимент на ЕС по Споразумението от Копенхаген да предостави 7,2 млрд. евро за периода 2010-2012 г.

Средствата за ускорено финансиране са допълнение към значителната подкрепа в областта на климата, която ЕС, като най-големия донор на помощ в света, вече предоставя на развиващите се страни чрез официалната помощ за развитие (ОПР). През 2008 г. например ЕС е предоставил 5,1 млрд. USD за справяне с изменението на климата на развиващи се страни посредством ОПР, което представлява 60 % от световната ОПР, предоставена за целта.

За осигуряване на пълна прозрачност в изпълнението на своето задължение за ускорено финансиране в Канкун ЕС ще представи цялостен доклад за своя напредък на обществено събитие, на което могат да присъстват всички страни по процеса и заинтересовани участници. В бъдеще подобни годишни доклади ще бъдат представяни всяка година

Пресконференции на ЕС в Канкун

Делегацията на ЕС ще провежда редовни пресконференции в Канкун, обикновено в 10.00 или 10.30 ч. местно време (17.00 или 17.30 ч. централноевропейско време), които ще бъдат предавани на живо и при поискване на www.unfccc.int. Точните часове на пресконференциите могат да бъдат проверени на адрес http://unfccc.int/media/items/5741.php.

За допълнителна информация:

MEMO/10/627 : Въпроси и отговори за конференцията по въпросите на климата в Канкун

уебстраници за Канкун на ГД „Действия по климата“: http://ec.europa.eu/clima/policies/international/cancun_en.htm


Side Bar