Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL

IP/10/1615

Bruxelles, den 29. november 2010

Innovation i EU præsenterer tre nye europæiske forsknings­infrastrukturer inden for vind-, sol- og kerneenergi

Forskningsministrene fra EU's medlemsstater og associerede lande præsenterer i dag sammen med Europa-Kommissionen tre nye fælleseuropæiske energiforskningsinfrastrukturer. Der planlægges et forskningsanlæg til vindenergi i Danmark, et anlæg til koncentreret solenergi i Spanien og en kerneforskningsreaktor i Belgien. Den samlede investering bliver på omkring 1,2 mia. EUR. Anlæggene indgår i køreplanen fra Det Europæiske Strategiforum for Forskningsinfrastrukturer. Præsentationen finder sted ved det belgiske formandskabs ENERI-konference i Square-mødecentret på Mont des Arts i Bruxelles. Energiforskningsinfrastrukturerne spiller en vigtig rolle for gennemførelsen af den strategiske energiteknologiplan for EU, SET-planen.

Ved den lejlighed udtalte Máire Geoghegan-Quinn, der er EU-kommissær for forskning, innovation og videnskab: "Et af de vigtige mål for "Innovation i EU" er, at man ved at samle ressourcer på EU-plan kan etablere forskningsinfrastruktur i verdensklasse i Europa (se IP/10/1288, MEMO/10/473). Sådanne anlæg giver mulighed for banebrydende forskning og innovation, som i sidste ende kan være med til at sikre EU's energiforsyninger i fremtiden. Der er brug for, at vi bringer forskning, teknologi, erhvervsliv og markedsføring tættere sammen, og det er formålet med den strategiske energiteknologiplan."

Strategiforummet har i sin 2010-køreplan peget på 50 nye forskningsinfrastrukturer eller omfattende udvidelse af eksisterende infrastrukturer, som er nødvendige for, at vi kan holde os på forkant med forskningen i de næste 10-20 år. De samlede anlægsudgifter løber op i godt 20 mia. EUR, og driften ventes at koste omkring 2 mia. EUR om året.

Et af målene med "Innovation i EU" er, at 60 % af disse prioriterede europæiske forskningsinfrastrukturer skal være under opførelse i 2015, finansieret først og fremmest af EU's medlemsstater, men også med støtte fra EU-programmerne.

De nye infrastrukturer

I Danmark er det meningen, at WindScanner–projektet skal tilvejebringe detaljerede kort over vindforholdene i en vindmøllepark, der strækker sig over flere kvadratkilometer. Den viden vil føre til mere effektive, større og lettere vindmøller. Anlægget sættes i drift i 2013 og kommer til at koste mellem 45 og 60 mio. EUR. WindScanner skal drives af Risø DTU Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi ved Roskilde, som står i spidsen for et konsortium med seks andre partnere fra Tyskland, Grækenland, Spanien, Nederlandene, Norge og Portugal.

Infrastrukturen til solenergiforskning EU-SOLARIS ved Advanced Technological Centre for Renewable Energy i Tabernas, nær Almeria i Spanien, har fokus på udvikling af nye teknologier til koncentrering af solenergi. Anlægsomkostningerne bliver på ca. 80 mio. EUR. I den nye forskningsinfrastruktur indgår en række andre lokaliteter ved førende europæiske laboratorier i lande, hvor solenergipotentialet er størst (Portugal, Italien, Grækenland og Tyrkiet), og i Tyskland (levering af teknologi).

Den belgiske infrastruktur til forskning i nuklear fission, MYRRHA, i Mol har reduktion af radioaktivt affald som forskningsområde. Den detaljerede tekniske projektering af anlægget skal efter planen være afsluttet i 2014. Det samlede anlægsbudget er på ca. 960 mio. EUR (2010-2023). MYRRHA bliver det første store anlæg i verden, hvor der forskes i brugt reaktorbrændsel og i, hvordan det kan reduceres ved separation og transmutation. Infrastrukturen kan også tjene til gennemførlighedstest af en ny generation af kernekraftanlæg med hurtige reaktorer, der køles med flydende bly. MYRRHA-infrastrukturen er komplementær til Jules Horowitz-reaktoren (med termisk spektrum), der er under opførelse i Cadarache i Frankrig.

Baggrund

Forskningsinfrastrukturer er ikke blot større forskningsanlæg, men kan også være samlinger, arkiver og struktureret videnskabelig information såsom biobanker og data- og computerinfrastruktur. Videnskabsfolk bruger dem til at drive forskning på højeste niveau og dermed bane vej for indførelse af teknologi til løsning af de store problemer, vi står over for i dag, ikke kun på energiområdet, men også inden for klimaændringer, sundhed, sikkerhed for forsyninger af ressourcer, den aldrende befolkning osv.

EU's syvende rammeprogram for forskning har et budget på 1,7 mia. EUR til forskningsinfrastrukturer. Deraf skal ca. 560 mio. EUR, som Europa-Kommissionens bidrag til risikodelingsfaciliteten (RSFF) på 200 mio. EUR er en del af, bruges specifikt til etablering af nye forskningsinfrastrukturer. Fra EU's strukturfonde er der yderligere 10 mia. EUR til rådighed. Endelig kan der ydes støtte til opførelse af forskningsinfrastrukturer i form af lån fra Den Europæiske Investeringsbank.

Oversigt over links

Mere om Det Europæiske Strategiforum for Forskningsinfrastrukturer:

http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri

Mere om den strategiske energiteknologiplan for EU:

http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm

Mere om ENERI-konferencen:

http://www.eneri2010.be

Mere om "Innovation i EU":

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Máire Geoghegan-Quinns websted, EU-kommissær for forskning, innovation og videnskab:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm

Projektwebsteder:

www.ctaer.com

www.windscanner.eu

http://myrrha.sckcen.be


Side Bar