Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1614

Bryssel den 29 november 2010

Höstprognosen 2010-2012: Bekräftad återhämtning i EU, men utvecklingen är ojämn

I kommissionens höstprognos väntas den ekonomiska återhämtning som nu inletts i EU fortsätta. BNP beräknas växa med omkring 1¾ % under 2010-2011 och med omkring 2 % under 2012. Ett bättre än väntat utfall hittills i år gör att den årliga tillväxttakten skrivs upp väsentligt jämfört med vårprognosen. I en situation med en försvagning i världsekonomin och inledningen till en finanspolitisk konsolidering väntas emellertid den ekonomiska aktiviteten mattas något mot slutet av året och under 2011 för att åter ta fart under 2012 med stöd av en ökad privat efterfrågan. När den ekonomiska återhämtningen i EU inletts väntas arbetsmarknadsläget, liksom budgetsituationen, långsamt förbättras under prognosperioden. Arbetslösheten beräknas sjunka till omkring 9 % 2012, medan underskottet i de offentliga finanserna väntas minska till omkring 4 % av BNP. Medlemsstaternas ekonomiska utveckling kommer dock fortsatt att vara ojämn.

Kommissionär Olli Rehn, med ansvar för ekonomiska och monetära frågor, säger: Den ekonomiska återhämtningen har inletts. Det är uppmuntrande att sysselsättningsutsikterna slutligen ser ut att förbättras under nästa år i hela EU. Underskotten i de offentliga finanserna börjar att minska tack vare de konsolideringsåtgärder som vidtagits och som ett resultat av att ekonomin åter börjar att växa. Återhämtningen är dock ojämn och många medlemsstater är fortfarande inne i en besvärlig anpassningsfas. En beslutsam fortsatt finanspolitisk konsolidering med tidigarelagda tillväxtfrämjande ekonomisk-politiska åtgärder är avgörande för att lägga grunden för hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen. Turbulensen på marknaden för statspapper understryker bara behovet av handfasta politiska åtgärder.

En hittills på det hela taget gynnsam utveckling

På motsvarande sätt som vid tidigare återhämtningsperioder efter finansiella kriser har den nuvarande uppgången generellt sett visat sig vara tämligen svag. Det ekonomiska läget i EU har dock ljusnat betydligt den senaste tiden, med en BNP-tillväxt för 2010 som hittills i år överstiger förväntningarna, särskilt under det andra kvartalet. Återhämtningen tycks också bli bredare. Samtidigt som exporttillväxten – den första etappen i det traditionella återhämtningsmönstret – sedan en tid har varit robust, går ekonomin i EU nu in i nästa fas – som innebär att uppsvinget för exporten börjar stimulera investeringsefterfrågan (maskiner och utrustning).

En gradvis och ojämn återhämtning

Med den beräknade avmattningen i världsekonomin som dämpar exporttillväxten och med tillfälliga stödinsatser som så småningom löper ut, förefaller de ekonomiska utsikterna för EU på kort sikt mer dämpade. Nettoexportens bidrag till BNP-tillväxten väntas under prognosperioden att minska, medan bidraget från den inhemska efterfrågan beräknas öka tack vare gradvis ökande investeringsaktivitet och stigande privatkonsumtion. På investeringssidan är ett förbättrat kapacitetsutnyttjande och företagens lönsamhetssituation några av de faktorer som väntas stödja tillväxten, medan pågående balansräkningsjusteringar och finanspolitiska konsolideringsåtgärder väntas hålla tillbaka tillväxten. När det gäller den privata konsumtionen lägger långsamt förbättrade sysselsättningsutsikter, en måttlig inkomsttillväxt och en dämpad inflation grunden för det beräknade uppsvinget, även om inkomstkonsolidering och skuldneddragning också bland hushållen beräknas ha en dämpande effekt.

Samtidigt som återhämtningen sammantaget blir allt mer bärkraftig är utvecklingen fortfarande ojämn i medlemsstaterna. I vissa av dem beräknas återhämtningen fortsätta i relativt snabb takt, samtidigt som andra medlemsstater släpar efter. Detta återspeglar skillnader i omfattningen av de anpassningsansträngningar som måste göras i de olika ekonomierna och den pågående ekonomiska omställningen inom EU och euroområdet.

Arbetsmarknadsläget och de offentliga finanserna börjar att förbättras

Utvecklingen på arbetsmarknaden släpar normalt sett efter BNP-utvecklingen med ett minst ett år. Enligt detta mönster har utvecklingen under de senaste månaderna visat att arbetsmarknadsläget börjar att stabiliseras i EU, och en måttlig förbättring är att vänta under prognosperioden. Sysselsättningsökningen beräknas bli närmare ½ % respektive ¾ % under 2011 och 2012, samtidigt som arbetslösheten gradvis antas minska, från omkring 9 ½ % i år till omkring 9 % 2012. Generellt sett väntas dock arbetsmarknaden förbli svag, vilket bland annat speglar avvecklingen av de ekonomisk-politiska stödinsatserna för att möta nedgången i ekonomin samt den pågående strukturella anpassningen, inte minst inom den offentliga sektorn. Vissa förbättringar är också tydliga när det gäller situationen för de offentliga finanserna. Omkring hälften av EU:s medlemsstater beräknas redovisa ett lägre underskott i de offentliga finanserna i år jämfört med 2009. I takt med att stimulansåtgärder löper ut och att konsolideringsfasen får allt fastare grepp beräknas underskottet nästa år minska i 24 av medlemsstaterna. För EU som helhet väntas underskottet komma att uppgå till drygt 5 % av BNP år 2011 och minska med ytterligare en procentenhet under 2012 i takt med att återhämtningen tar fart. Skuldkvoten väntas dock fortsatt stiga under prognosperioden.

Fortsatt dämpad inflation

I både EU och euroområdet förutses en relativt dämpad konsumentprisinflation under den kommande perioden. HKPI-inflationen beräknas i genomsnitt bli 2 % i EU i år och nästa år samt därefter avta till omkring 1 ¾ % 2012 (för euroområdet väntas en inflationstakt på 1¾ % för perioden 2011-2012). Det fortsatt lediga kapacitetsutrymmet i ekonomin, i förening med en tämligen måttlig ökningstakt för löner och enhetsarbetskostnader beräknas hålla inflationen under kontroll framgent, trots något högre råvarupriser och höjda punktskatter och administrerade priser i vissa medlemsstater.

Hög osäkerhet, men risker som i stort sett uppväger varandra

Det råder fortfarande stor osäkerhet och riskerna förknippade med EU:s tillväxtutsikter är inte försumbara även om de i stort tycks uppväga varandra. BNP-tillväxten, som i större utsträckning baseras på ökad inhemsk efterfrågan och spridningseffekterna från det tyska uppsvinget till andra medlemsstater är en positiva faktor som kan få större genomslag än vad man tidigare beräknat. De politiska åtgärderna för att ta itu med höga underskott och hög skuldsättning kan även visa sig få större effekt än väntat när det gäller att skingra oron på marknaden och stärka förtroendet bland företag och konsumenter. På nedåtsidan förblir situationen på de finansiella marknaderna ett problem, som kan medföra ytterligare marknadsoro, vilket illustreras av att marknaderna för statspapper på den senaste tiden kommit under förnyad press. Det går samtidigt inte att utesluta att exportefterfrågan utvecklas svagare än beräknat, samtidigt som den finanspolitiska konsolideringen i de berörda länderna kan sänka den inhemska efterfrågan mer än väntat. När det gäller inflationsutsikterna uppväger riskerna också i stort sett varandra.

En mer detaljerad rapport finns på följande webbadress:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_autumn_forecast_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar