Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1614

V Bruseli 29. novembra 2010

Jesenná prognóza na roky 2010 – 2012: Hospodárska obnova EÚ sa rozbehla, vývoj je však nerovnomerný

Komisia vo svojej jesennej prognóze predpokladá, že hospodárska obnova, ktorá v súčasnosti prebieha v EÚ, bude pokračovať. V rokoch 2010 – 2011 sa očakáva nárast HDP približne o 1,75 % a v roku 2012 približne o 2 %. Za významne vyššou úpravou medziročného rastu v roku 2010 v porovnaní s jarnou prognózou sú tohtoročné výsledky, ktoré boli doteraz lepšie, než sa očakávalo. Vzhľadom na oslabujúci celosvetový vývoj a začínajúcu sa fiškálnu konsolidáciu sa však očakáva, že výkonnosť sa ku koncu roku 2010 a v roku 2011 zmierni, ale vďaka posilnenému súkromného dopytu sa v roku 2012 opäť zvýši. Očakáva sa, že s pokračovaním hospodárskej obnovy v EÚ sa v sledovanom období budú pomaly zlepšovať podmienky na trhu práce, ako aj rozpočtová situácia. Miera nezamestnanosti by mala v roku 2012 klesnúť približne na 9 % a deficit verejných financií by sa mal znížiť približne na 4,25 % HDP. Vývoj v jednotlivých členských štátoch však podľa odhadov zostane aj naďalej nerovnomerný.

Komisár EÚ pre hospodárske a menové záležitosti Olli Rehn povedal: „Hospodárska obnova sa rozbehla. Odvahu mi dodáva výhľad, podľa ktorého by sa zamestnanosť v Európe mala v budúcom roku konečne zlepšiť. Vďaka prijatým konsolidačným opatreniam a obnoveniu rastu sa deficity verejných financií začínajú znižovať. Hospodárska obnovia je však nerovnomerná a mnohé členské štáty prechádzajú zložitou fázou prispôsobovania. Na vytvorenie zdravých základov pre udržateľný rast a pracovné miesta je podstatné odhodlane pokračovať vo fiškálnej konsolidácii a plánovaných politikách. Turbulencie na trhoch so štátnym dlhom podčiarkujú potrebu masívnych politických opatrení.“

Všeobecne priaznivý doterajší vývoj

V súlade s charakteristikami predchádzajúcich hospodárskych obnov nasledujúcich po finančných krízach sa súčasné oživenie hospodárstva celkovo javí ako pomerne utlmené. Napriek tomu v poslednom období hospodárska situácia v EÚ významne ožila a v roku 2010 došlo k rastu HDP, čo je prekvapujúci pozitívny trend, najmä v druhom štvrťroku. Zdá sa, že takisto dochádza k rozširovaniu hospodárskej obnovy. Zatiaľ čo rast vývozu ako prvej fázy tradičného modelu hospodárskej obnovy už určitý čas pokračuje, hospodárstvo EÚ teraz vstupuje do novej fázy, v ktorej sa posilnením vývozu začína povzbudzovať investičný dopyt (po zariadeniach).

Postupná a nerovnomerná hospodárska obnova

Pri očakávanom spomalení celosvetových aktivít, ktoré utlmuje rast vývozu, a pri dočasných podporách, ktoré pomaly odznievajú, sa zdá, že krátkodobé výhľady pre hospodárstvo EÚ sú viac potlačené. Odhaduje sa, že prínos čistého vývozu k rastu HDP sa v sledovanom období zníži; zatiaľ čo prínos domáceho dopytu by sa mal podľa odhadov zvýšiť, a to z dôvodu postupného upevňovania rastu investícií a súkromnej spotreby. V oblasti investícií zlepšenie miery využitia kapacít a ziskovosti firiem patrí medzi faktory, ktoré by mali podporiť rasť, zatiaľ čo prebiehajúca úprava súvahy a fiškálna konsolidácia by mali pôsobiť ako obmedzenia. Pokiaľ ide o súkromnú spotrebu, výhľad pomalého zlepšovania zamestnanosti, mierny rast príjmov a utlmená inflácia predstavujú základ plánovaného posilnenia, hoci konsolidácia a znižovanie zadlženosti na strane domácností by tu mali mať takisto brzdiaci účinok.

Zatiaľ čo hospodárska obnova sa stáva vo zvýšenej miere samoudržateľnou na agregovanej úrovni, pokrok v jednotlivých členských štátoch zostáva nerovnomerný, pričom hospodárska obnova by mala v niektorých členských štátoch napredovať pomerne rýchlym tempom, v iných by však mala zaostávať. V tom sa odrážajú rozdiely v škále problémov týkajúcich sa prispôsobovania v jednotlivých hospodárstvach a v prebiehajúcom nastoľovaní opätovnej rovnováhy v rámci EÚ a eurozóny.

Podmienky na trhu práce a verejné financie sa začínajú zlepšovať

Vývoj na trhu práce obyčajne zaostáva za vývojom HDP o pol roka alebo viac. V súlade s týmto modelom sa v posledných mesiacoch začali stabilizovať podmienky na trhu práce v EÚ a v sledovanom období sa očakáva mierne zlepšenie. V roku 2011 sa očakáva rast zamestnanosti takmer o 0,5 % a v roku 2012 približne o 0,75 %, pričom miera nezamestnanosti by mala postupne klesať z približne 9,5 % v tomto roku na približne 9 % do roku 2012. Celkové podmienky by však mali zostať slabé, v čom sa okrem iného odrážajú úpravy politických opatrení prijatých v reakcii na recesiu a prebiehajúce štrukturálne prispôsobovanie, a to nie len vo verejnom sektore.

Určité zlepšenie je zrejmé aj vo fiškálnej oblasti, pričom približne polovica členských štátov EÚ by mala v tomto roku dosiahnuť nižší deficit verejných financií ako v roku 2009. Ako sa končia stimulačné opatrenia a výrazne sa rozbieha konsolidačná fáza, v 24 členských štátoch sa v budúcom roku predpokladá pokles deficitu. Pre EÚ ako celok sa v roku 2011 očakáva deficit o niečo vyšší ako 5 % HDP, ktorý v roku 2012 v súvislosti s upevňovaním hospodárskej obnovy ďalej klesne približne o 1 percentuálny bod. Pomer dlhu k hrubému domácemu produktu by však v sledovanom období mal aj naďalej stúpať.

Inflácia zostáva utlmená

V nadchádzajúcom období je v EÚ a eurozóne na dohľad pomerne utlmená inflácia spotrebiteľských cien. Predpokladá sa, že inflácia HISC v EÚ dosiahne v tomto a budúcom roku v priemere 2 % a v roku 2012 sa zmierni približne na 1,75 % (v eurozóne sa v rokoch 2011 –2012 očakáva miera 1,75 %). Očakáva sa, že pretrvávajúci útlm v hospodárstve spolu s miernym rastom miezd a nákladov na jednotku pracovnej sily udrží postup inflácie pod kontrolou, a to aj napriek o niečo vyšším cenám komodít, zvýšeniu nepriamych daní a regulovaným cenám v niektorých členských štátoch.

Vysoká neistota, ale vo všeobecnosti vyrovnané riziká

V situácii stále vysokej neistoty nie sú riziká výhľadov rastu v EÚ zanedbateľné, aj keď sa vo všeobecnosti javia ako vyrovnané. Pozitívom je, že vyvažujúci trend rastu HDP v prospech domáceho dopytu a externé vplyvy nárastu aktivity v Nemecku na iné členské štáty môžu nadobudnúť väčšie rozmery, než sa doteraz predpokladalo. Politické opatrenia na riešenie vysokých deficitov a dlhu sa pri rozptyľovaní obáv na trhu takisto môžu prejaviť ako efektívnejšie, než sa predpokladalo, a zároveň môžu posilniť dôveru medzi podnikmi a spotrebiteľmi. Negatívom je, že situácia na finančných trhoch zostáva problematická, pričom sú možné ďalšie tlaky, na čo nedávno poukázal opätovný výskyt napätia na trhoch so štátnymi dlhopismi. Navyše nemožno vylúčiť miernejší vonkajší dopyt, než sa očakávalo, pričom fiškálna konsolidácia by domáci dopyt v príslušných krajinách mohla zaťažiť viac, než sa očakávalo. Riziká v oblasti výhľadu inflácie sú tak isto vcelku vyvážené.

Podrobnejšia správa je k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_autumn_forecast_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar