Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1614

Bruksela, dnia 29 listopada 2010 r.

Jesienna prognoza na lata 2010-2012: zróżnicowane tempo poprawy sytuacji gospodarczej w UE

W jesiennej prognozie Komisji przewiduje się kontynuację obecnie trwającego w UE ożywienia gospodarczego. W latach 2010-11 PKB ma wzrosnąć o około 1,75 proc., a w roku 2012 przewidywany jest wzrost PKB w granicach 2 proc. Dotychczasowe tegoroczne wyniki, lepsze niż przewidywano, stanowią podstawę do istotnej pozytywnej korekty rocznej stopy wzrostu na 2010 rok w porównaniu do prognozy przedstawionej wiosną. Jednakże z powodu światowego spowolnienia gospodarczego i zapowiadanej konsolidacji fiskalnej pod koniec bieżącego roku i w roku 2011 należy się spodziewać wyhamowania aktywności gospodarczej, będzie ona jednak ponownie rosnąć w roku 2012 dzięki wzmocnieniu się popytu prywatnego. Wraz ze wzmocnieniem koniunktury gospodarczej w UE, w perspektywie czasowej uwzględnionej w prognozie spodziewana jest powolna poprawa zarówno na rynku pracy, jak i sytuacji budżetowej. W 2012 roku prognozowany jest spadek bezrobocia do poziomu około 9 proc., przy zmniejszeniu się deficytu publicznego do 4,25 proc. PKB. Sytuacja w poszczególnych państwa członkowskich będzie jednakże zróżnicowana.

Komisarz ds. gospodarczych i walutowych, Olli Rehn, powiedział: Ożywienie gospodarcze ustabilizowało się. Cieszy mnie perspektywa poprawy sytuacji w zakresie zatrudnienia, która ma wreszcie nastąpić w Europie w przyszłym roku. Również deficyt publiczny zaczyna się zmniejszać dzięki podjętym działaniom konsolidacyjnym i ponownie notowanemu wzrostowi. Ożywienie gospodarcze nie jest jednak jednakowo głębokie, a wiele państw członkowskich przechodzi przez trudny okres dostosowań. W celu stworzenia solidnych podstaw zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy niezbędne są zdecydowana kontynuacja konsolidacji fiskalnej i kontynuacja polityki na rzecz wzrostu przewidującej wczesne działania. Zawirowania na rynku długu państwowego uwypuklają konieczność zdecydowanych działań politycznych”.

Dotychczasowy rozwój zdarzeń jest zasadniczo pozytywny

W porównaniu z charakterem wcześniejszych ożywień koniunktury przychodzących po kryzysach finansowych obecny wzrost wydaje się dosyć umiarkowany. Mimo to ostatnio nastąpiła znaczna poprawa sytuacji gospodarczej w UE, a wzrost PKB w 2010 roku jest na razie pozytywną niespodzianką, szczególnie w drugim kwartale. Wydaje się, że zakres ożywienia koniunktury się zwiększa. Chociaż wzrost eksportu, stanowiący pierwszy etap tradycyjnego cyklu ożywienia gospodarczego, jest od jakiegoś czasu stabilny, to gospodarka UE wkracza obecnie w następną fazę, w której poprawa sytuacji w zakresie eksportu zaczyna wywoływać zapotrzebowanie na inwestycje (w wyposażenie).

Stopniowe i nierównomierne ożywienie

Z powodu prognozowanego spowolnienia gospodarki światowej ograniczającego wzrost eksportu i dobiegającego końca czasowego wsparcia krótkoterminowe perspektywy gospodarki UE wydają się mało obiecujące. Udział eksportu netto we wzroście PKB ma się zmniejszyć w okresie objętym prognozą, natomiast udział popytu wewnętrznego ma wzrosnąć dzięki stopniowemu umacnianiu się sytuacji w zakresie inwestycji i poprawie spożycia prywatnego. W dziedzinie inwestycji czynniki, które mają wspierać wzrost, obejmują poprawę stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych i opłacalności przedsiębiorstw, natomiast bieżące korekty bilansowe i konsolidacja fiskalna będą spełniać rolę czynników ograniczających. Odnośnie do spożycia prywatnego powoli polepszające się perspektywy w zakresie zatrudnienia, umiarkowany wzrost przychodów i niska inflacja stanowią podstawę prognozowanej poprawy sytuacji, chociaż konsolidacja i delewarowanie dotyczące gospodarstw domowych również tutaj będą wywierać spowalniający wpływ.

Chociaż ożywienie jest zasadniczo coraz bardziej trwałe, to postępy w poszczególnych państwach członkowskich są zróżnicowane: ożywienie będzie miało nadal stosunkowo szybkie tempo w niektórych z nich, natomiast inne państwa nie będą w stanie dorównać najlepszym. Stanowi to odzwierciedlenie różnic i skali wyzwań w zakresie dostosowania w poszczególnych gospodarkach oraz trwającego odzyskiwania równowagi w UE i strefie euro.

Sytuacja na rynku pracy i w zakresie finansów publicznych zaczyna się poprawiać

Poprawa na rynku pracy jest zwykle opóźniona o co najmniej pół roku w stosunku do wzrostów PKB. Zgodnie z tym modelem, w ostatnim okresie sytuacja na rynku pracy UE zaczęła się poprawiać, przy czym w horyzoncie czasowym uwzględnionym w prognozie spodziewana jest umiarkowana poprawa. W latach 2011 i 2012 spodziewany jest wzrost zatrudnienia wynoszący odpowiednio 0,5 proc. i 0,75 proc., prognozuje się również stopniowy spadek stopy bezrobocia, poczynając od 9,5 proc. w roku bieżącym do 9 proc. do 2012 roku. Sytuacja ogółem pozostanie nienajlepsza, co będzie odzwierciedleniem m.in. liberalizacji środków politycznych wprowadzonych w odpowiedzi na recesję oraz dostosowań strukturalnych mających miejsce nie tylko w sektorze publicznym. Umiarkowaną poprawę można również zaobserwować w dziedzinie fiskalnej, gdzie ponad połowa państw członkowskich UE ma w tym roku odnotować niższe deficyty publiczne niż w roku 2009. W miarę wyczerpywania się środków pobudzających i stopniowego umacniania się fazy konsolidacji przewiduje się, że w przyszłym roku deficyt zmniejszy się w 24 państwach członkowskich. Dla całej UE przewiduje się, że w 2011 roku PKB wyniesie nieco ponad 5 proc. PKB, a dalszy spadek o około 1 punkt procentowy będzie miał miejsce w 2012 roku w miarę umacniania się ożywienia. W okresie objętym prognozą wskaźnik zadłużenia będzie jednak nadal wykazywał tendencję rosnącą.

Inflacja pozostaje na niskim poziomie

W najbliższym czasie zarówno dla UE, jak i strefy euro prognozuje się stosunkowo niską inflację cen konsumenckich. Przewiduje się, że inflacja wyrażona za pomocą zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych wyniesie w tym i przyszłym roku w UE 2 proc., a w 2012 roku – zmaleje do około 1,75 proc. (w latach 2011-2012 dla strefy euro przewiduje się wskaźnik inflacji wynoszący 1,75 proc.). Utrzymująca się stagnacja gospodarcza wraz ze stosunkowo skromnym wzrostem wynagrodzeń i jednostkowego kosztu pracy powinny ograniczyć postępy inflacji, pomimo nieco wyższych cen surowców oraz wzrostu podatków pośrednich i cen urzędowych w niektórych państwach członkowskich.

Duża niepewność przy zasadniczo zrównoważonym ryzyku

Przy utrzymującym się wysokim poziomie niepewności nie można pominąć zagrożeń dla perspektyw wzrostu UE, chociaż wydaje się, że zagrożenia takie są pod kontrolą. Pozytywnym aspektem jest zmiana struktury wzrostu PKB w kierunku zwiększenia udziału popytu krajowego oraz przeniesienie wzrostu aktywności gospodarczej z Niemiec na pozostałe państwa członkowskie, co może skutkować lepszymi wynikami, niż obecnie się przewiduje. Środki polityczne mające na celu likwidację wysokiego deficytu i zadłużenia mogą się okazać bardziej skuteczne niż zakładano w odniesieniu do złagodzenia niepokojów na rynku i wzmocnienia zaufania przedsiębiorców i konsumentów. Aspekt negatywny to nadal niepokojąca sytuacja na rynkach finansowych z możliwością dalszych napięć, czego przykładem jest niedawne ponowne pojawienie się trudności na rynkach obligacji państwowych. Nie można ponadto wykluczyć słabszego niż prognozowano popytu zewnętrznego, natomiast konsolidacja fiskalna może stanowić większe niż się spodziewano obciążenie dla popytu wewnętrznego w państwach, w których ma miejsce. Ryzyko dotyczące prognoz w zakresie inflacji jest również zasadniczo zrównoważone.

Bardziej szczegółowe sprawozdanie dostępne jest na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_autumn_forecast_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar