Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1614

Brussel, 29 november 2010

Najaarsprognoses 2010-2012: EU-herstel zet door, maar niet overal in dezelfde mate

In haar najaarsprognoses voorspelt de Commissie dat het zich momenteel in de EU aftekenende economische herstel zal aanhouden. Verwacht wordt dat het bbp in 2010-2011 met ongeveer 1¾% en in 2012 met circa 2% zal groeien. Dit jaar is de economische ontwikkeling tot dusver beter uitgevallen dan verwacht, waardoor het jaarlijkse groeicijfer voor 2010 sterk opwaarts is herzien in vergelijking met de voorjaarsprognoses. Er wordt evenwel aangenomen dat de activiteit naar het einde van het jaar toe en in 2011 zal verzwakken onder invloed van het versomberende mondiale klimaat en de start van de begrotingsconsolidatie. In 2012 zou de economie echter wederom aantrekken dankzij een toename van de particuliere vraag. Naarmate het economische herstel vaste voet krijgt in de EU, zullen de arbeidsmarktomstandigheden en de begrotingssituatie tijdens de prognoseperiode naar verwachting langzaam verbeteren. Aangenomen wordt dat de werkloosheid zal afnemen tot ongeveer 9% in 2012 en dat het overheidstekort zal teruglopen tot circa 4¼% van het bbp. Dit alles neemt evenwel niet weg dat de ontwikkelingen van lidstaat tot lidstaat zullen blijven verschillen.

EU-commissaris voor Economische en monetaire zaken Olli Rehn heeft ter zake het volgende verklaard: "Het economisch herstel heeft vaste voet gekregen. Ik vind het bemoedigend dat de werkgelegenheid volgend jaar in Europa eindelijk zal gaan verbeteren. De overheidstekorten beginnen terug te lopen dankzij de getroffen consolidatiemaatregelen en de wederom aantrekkende groei. Het herstel verloopt evenwel niet gelijkmatig en tal van lidstaten maken momenteel een moeilijke aanpassingsfase door. Het is van essentieel belang dat de begrotingsconsolidatie vastberaden wordt voortgezet en dat in een vroeg stadium beleidsmaatregelen ter bevordering van de economische groei worden genomen. Alleen op die manier kan een deugdelijke basis voor duurzame groei en werkgelegenheid worden gelegd. De turbulentie op de overheidsobligatiemarkten toont nog maar eens aan dat een vastbesloten beleidsoptreden geboden is."

Tot dusver zijn de ontwikkelingen algemeen genomen gunstig gebleken

De huidige opleving blijkt in het algemeen vrij bescheiden uit te vallen, zoals ook bij eerdere herstelfases na financiële crises het geval was. Dit neemt niet weg dat de economische situatie in de EU onlangs vrij sterk is verbeterd: in 2010 heeft de tot dusver waargenomen bbp-groei in aangename zin verrast, met name in het tweede kwartaal. Het herstel lijkt zich ook uit te breiden. Er is al geruime tijd sprake van een solide exportgroei (de eerste fase van het traditionele herstelpatroon), maar de EU-economie gaat thans een volgende fase in, waarbij de aantrekkende uitvoer de vraag naar investeringen (in uitrustingsgoederen) begint te stimuleren.

Een geleidelijk en ongelijkmatig herstel

Nu ervan uit wordt gegaan dat de verwachte verzwakking van de mondiale activiteit de exportgroei zal temperen, en naarmate het effect van de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen wegebt, lijken de kortetermijnvooruitzichten voor de EU-economie minder rooskleurig. Verwacht wordt dat de bijdrage van de netto-uitvoer tot de bbp-groei tijdens de prognoseperiode zal teruglopen. De bijdrage van de binnenlandse vraag zou daarentegen stijgen naarmate de groei van de investeringen en de particuliere consumptie aan kracht wint. Wat de investeringen betreft, zullen naar verwachting onder meer een hogere bezettingsgraad van het productievermogen en een betere winstsituatie in het bedrijfsleven de groei ondersteunen, terwijl van de aan de gang zijnde balansaanpassingen en begrotingsconsolidatie wellicht een remmend effect zal uitgaan. Wat de particuliere consumptie betreft, liggen langzaam verbeterende werkgelegenheidsvooruitzichten, een bescheiden inkomensstijging en een matige inflatie aan de voorspelde expansie ten grondslag, al zullen ook hier de consolidatie en de schuldafbouw door de huishoudens een temperend effect sorteren.

Op EU-niveau is er steeds meer sprake van een zichzelf in stand houdend herstel, maar de situatie blijft verschillen van lidstaat tot lidstaat: in sommige lidstaten zal het herstel zich vermoedelijk in vrij snel tempo doorzetten, maar in andere zal het blijven haperen. Deze ontwikkeling weerspiegelt niet alleen verschillen tussen de economieën wat de omvang van de te leveren aanpassingsinspanningen betreft, maar ook het feit dat momenteel binnen de EU en binnen het eurogebied naar een nieuw evenwicht wordt gezocht.

Arbeidsmarktomstandigheden en overheidsfinanciën beginnen te verbeteren

Gewoonlijk loopt de ontwikkeling op de arbeidsmarkt een half jaar of meer achter op die van het bbp. In overeenstemming met dit patroon zijn de arbeidsmarktomstandigheden in de EU zich de afgelopen maanden beginnen te stabiliseren, waarbij over de prognoseperiode een bescheiden verbetering wordt verwacht. Voor 2011 en 2012 wordt een werkgelegenheidsgroei van respectievelijk bijna ½% en circa ¾% voorspeld, terwijl de werkloosheid geleidelijk zou afnemen van ongeveer 9½% dit jaar tot circa 9% in 2012. Algemeen genomen zullen de omstandigheden echter moeilijk blijven, onder meer als gevolg van het terugdraaien van de in reactie op de recessie getroffen beleidsmaatregelen en de aan de gang zijnde structurele aanpassing, met name in de overheidssector.

Ook op het budgettaire front is enige verbetering merkbaar: vermoedelijk zowat de helft van de EU-lidstaten zal dit jaar een lager overheidstekort boeken dan in 2009. Nu de stimuleringsmaatregelen uitdoven en de consolidatiefase alsmaar vastere vorm aanneemt, wordt verwacht dat het tekort volgend jaar in 24 lidstaten zal teruglopen. Voor de EU als geheel wordt voor 2011 een tekort van iets meer dan 5% van het bbp voorspeld. Voor 2012 wordt uitgegaan van een verdere daling met 1 procentpunt naarmate het herstel doorzet. De schuldquote daarentegen zou gedurende de gehele prognoseperiode een opwaartse tendens blijven vertonen.

Inflatie blijft onder controle

Naar het zich laat aanzien zal de consumentenprijsinflatie de komende tijd in zowel de EU als het eurogebied een vrij gematigd verloop te zien geven. Verwacht wordt dat de HICP-inflatie in de EU dit en volgend jaar op gemiddeld 2% zal uitkomen en in 2012 zal vertragen tot 1¾% (voor het eurogebied wordt voor 2011-2012 een percentage van 1¾% voorspeld). De zwak blijvende economie en de vrij gematigde stijging van de loonkosten en arbeidskosten per eenheid product zouden de inflatie moeten blijven afremmen, ondanks iets hogere grondstoffenprijzen en stijgingen van de indirecte belastingen en gereguleerde prijzen in sommige lidstaten.

Grote onzekerheid, maar risico's houden elkaar min of meer in evenwicht

Aangezien er nog steeds van grote onzekerheid sprake is, zijn de aan de EU-groeivooruitzichten verbonden risico's niet verwaarloosbaar, al lijken ze elkaar min of meer in evenwicht te houden. Positief is dat het herstel van de door de binnenlandse vraag aangedreven bbp-groei en de doorwerking van de Duitse opleving van de bedrijvigheid in andere lidstaten zich sterker kunnen doorzetten dan thans wordt aangenomen. Ook kunnen de beleidsmaatregelen om de hoge tekorten en schulden aan te pakken doeltreffender blijken dan verwacht bij het wegnemen van de op de markten heersende bezorgdheid en bij het bevorderen van het vertrouwen bij ondernemingen en consumenten. Negatief is dat de situatie op de financiële markten zorgwekkend blijft, waardoor er nieuwe spanningen kunnen ontstaan, zoals is gebleken toen de overheidsobligatiemarkten onlangs opnieuw onder druk zijn komen te staan. Bovendien kan niet worden uitgesloten dat de buitenlandse vraag zwakker uitvalt dan verwacht, terwijl de begrotingsconsolidatie zwaarder op de binnenlandse vraag in de betrokken landen kan wegen dan voorspeld. Ook de risico's voor de inflatievooruitzichten houden elkaar algemeen genomen in evenwicht.

Een meer gedetailleerd verslag is te vinden op:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_autumn_forecast_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar