Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1614

Bryssel 29. marraskuuta 2010

Syksyn talousennuste vuosiksi 2010–2012: EU:n talous elpymässä, joskin epätasaisesti

Komission syksyn talousennusteen mukaan EU:ssa parhaillaan käynnissä oleva talouden elpyminen jatkuu. BKT:n ennakoidaan kasvavan noin 1¾ prosenttia vuosina 2010–2011 ja noin 2 prosenttia vuonna 2012. Vuoden 2010 vuosikasvua tarkistettiin kevään talousennusteeseen verrattuna huomattavasti ylöspäin toteuman osoittautuessa tänä vuonna odotettua paremmaksi. Toiminnan odotetaan kuitenkin maailmanlaajuisen ympäristön heikkenemisen ja julkisen talouden vakauttamisen käynnistymisen myötä hidastuvan vuoden loppupuolella ja vuonna 2011 ja piristyvän jälleen vuonna 2012 yksityisen kysynnän voimistuessa. EU:n talouden elpyessä työmarkkinoiden edellytysten ja budjettitilanteen odotetaan hitaasti kohenevan ennustejaksolla. Työttömyysasteen ennustetaan laskevan noin 9 prosenttiin vuonna 2012 ja julkisen talouden alijäämän kasvavan noin 4¼ prosenttiin suhteessa BKT:hen. Kehityskulku eri jäsenvaltioissa pysyy kuitenkin edelleen epätasaisena.

”Talouden elpyminen on saanut tuulta purjeisiinsa”, totesi talous- ja rahapoliittisista asioista vastaava EU-komissaari Olli Rehn. ”Pidän rohkaisevana mahdollisuutta, että Euroopan työllisyys vihdoinkin paranee ensi vuonna. Julkisen talouden alijäämät alkavat supistua toteutettujen vakauttamistoimenpiteiden ja kasvun elpymisen ansiosta. Elpyminen on kuitenkin epätasaista, ja monilla jäsenvaltioilla on sopeutumisvaikeuksia. Vakaan pohjan luomiseksi kestävälle kasvulle ja työllisyydelle on tärkeää jatkaa määrätietoisesti julkisen talouden vakauttamista ja ajoittaa politiikkojen toteuttaminen ennustejakson alkuun. Myllerrys joukkovelkakirjamarkkinoilla osoittaa, että järeät poliittiset toimet ovat tarpeen.”

Tähänastinen kehitys enimmäkseen suotuisaa

Aiempien finanssikriisien jälkeisen elpymisen tapaan tämänhetkinen kasvu on kokonaisuudessaan melko vaimeaa. EU:n taloustilanne on kuitenkin alkanut äskettäin näyttää huomattavasti valoisammalta, kun BKT:n kasvu osoittautuikin yllättäen positiiviseksi vuonna 2010 ja varsinkin sen toisella vuosineljänneksellä. Myös elpyminen näyttää ulottuvan yhä laajemmalle. Vienti on kasvanut ­– perinteisen elpymismallin ensimmäisen vaiheen tapaan – vakaasti jo jonkin aikaa, ja EU:n talous onkin nyt siirtymässä seuraavaan vaiheeseen, jonka aikana viennin piristyminen alkaa kasvattaa investointikysyntää (laiteinvestoinnit).

Elpyminen asteittaista ja epätasaista

EU:n talouden lähiajan näkymät vaikuttavat vähemmän valoisilta, sillä maailmantalouden toimeliaisuuden ennustettu hidastuminen heikentää viennin kasvua ja väliaikaisten tukitoimien toteuttaminen päättyy. Nettoviennin vaikutus BKT:n kasvuun todennäköisesti vähenee ennustejakson aikana, kun taas kotimaisen kysynnän vaikutuksen odotetaan kasvavan asteittain voimistuvan investointitoiminnan ja yksityisen kulutuksen kasvun vaikutuksesta. Investointien puolella kasvua tukevia tekijöitä ovat todennäköisesti parannukset kapasiteetin käyttöasteessa ja yritysten kannattavuudessa, kun kasvua taas jarruttavat käynnissä oleva taseiden sopeuttaminen ja julkisen talouden vakauttaminen. Yksityistä kulutusta piristävät vähitellen paranevat työllisyysnäkymät, maltillinen tulojen kasvu ja hidas inflaatio. Tässäkin tapauksessa vaikutusta hillitsevät vakauttaminen ja kotitalouksien velkavivun purkautuminen.

Vaikka elpyminen on muuttumassa yhä enemmän itseään ylläpitäväksi koko EU:n tasolla, edistyminen eri jäsenvaltioissa on edelleen epätasaista, sillä elpyminen on todennäköisesti jatkossakin joissakin jäsenvaltioissa suhteellisen nopeaa, kun taas toiset jäsenvaltiot ovat jäämässä muista jälkeen. Taustalla ovat erot eri talouksien sopeutumishaasteissa ja käynnissä oleva tasapainottuminen EU:ssa ja euroalueella.

Työmarkkinoiden edellytysten ja julkisen talouden koheneminen alullaan

Työmarkkinoiden kehitys on yleensä vähintään puolisen vuotta BKT:n kehitystä jäljessä. Tämän mallin mukaisesti työmarkkinaedellytykset ovat alkaneet vakiintua EU:ssa viime kuukausina, ja niiden odotetaan paranevan jonkin verran ennustejaksolla. Työllisyyden kasvun ennakoidaan olevan lähes ½ prosenttia vuonna 2011 ja noin ¾ prosenttia vuonna 2012. Työttömyysasteen ennustetaan laskevan asteittain tämän vuoden noin 9½ prosentista noin 9 prosenttiin vuoteen 2012 mennessä. Edellytykset – varsinkin julkisella sektorilla – säilyvät kokonaisuudessaan todennäköisesti edelleenkin heikkoina, sillä niissä näkyy muun muassa taantuman ja käynnissä olevan rakennesopeutuksen vuoksi toteutettujen poliittisten toimenpiteiden lopettamisen vaikutus. Jonkin verran parannusta on nähtävissä myös julkisen talouden puolella: julkisen talouden alijäämä on tänä vuonna noin puolessa EU:n jäsenvaltioita pienempi kuin vuonna 2009. Ensi vuonna alijäämän odotetaan supistuvan 24 jäsenvaltioissa, kun elvytystoimien toteuttaminen päättyy ja vakautuksen vaikutukset alkavat näkyä yhä selvemmin. Vuonna 2011 koko EU:n alijäämän odotetaan olevan hieman yli 5 prosenttia suhteessa BKT:hen, ja vuonna 2012 sen odotetaan supistuvan vielä noin 1 prosenttiyksikön verran elpymisen saadessa tuulta purjeisiinsa. Velkasuhde näyttää kuitenkin säilyvän kasvavana koko ennustekauden ajan.

Inflaatio on edelleen hidasta

Kuluttajahintainflaatio on suhteellisen hidasta niin EU:ssa kuin euroalueellakin vuosina 2010–2012. YKHI-inflaation odotetaan olevan keskimäärin 2 prosenttia EU:ssa tänä ja ensi vuonna, minkä jälkeen se hidastuu noin 1¾ prosenttiin vuonna 2012 (euroalueella 1¾ % vuosina 2011–2012). Koska taloudessa on edelleen löysää kapasiteettia, palkkojen ja yksikkötyökustannusten hidas kasvu pitänevät inflaation lähitulevaisuudessa kurissa, vaikka hyödykkeiden hinnat ovatkin nousseet jonkin verran ja joissakin jäsenvaltioissa on korotettu välillistä verotusta ja säänneltyjä hintoja.

Huomattava epävarmuus mutta riskit pääsääntöisesti tasapainossa

Epävarmuuden jatkuessa yhä huomattavana talouden kasvunäkymiin EU:ssa vaikuttavat riskit näyttävät olevan suuria mutta pääosin tasapainossa. Positiivisten riskien puolella ovat BKT:n kasvun tasapainottuminen kohti kotimaista kysyntää ja se, että taloudellisen toimeliaisuuden vilkastumisesta Saksassa aiheutuvat vaikutukset saattavat levitä muihin jäsenvaltioihin. Nämä riskit saattavat toteutua suuremmassa määrin kuin nyt arvellaan. Suurten alijäämien ja velan torjumiseksi toteutettavat toimenpiteet voivat myös osoittautua odotettua tehokkaammiksi markkinoiden huolestuneisuuden hälventämisessä sekä yritysten ja kuluttajien luottamuksen lisäämisessä. Negatiivisten riskien puolella tilanne finanssimarkkinoilla ja niillä mahdollisesti syntyvät uudet jännitteet aiheuttavat edelleen huolta, kuten hiljattain syntyneet uudet paineet joukkovelkakirjamarkkinoilla osoittavat. Lisäksi ulkoisen kysynnän ennustettua suurempaa heikkenemistä ei voida sulkea pois ja julkisen talouden vakauttaminen saattaa heikentää kyseissä maissa kotimaista kysyntää oletettua enemmän. Myös inflaationäkymiin liittyvät riskit ovat jokseenkin tasapainossa.

Yksityiskohtaisempi selvitys on saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_autumn_forecast_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar