Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1614

Bruxelles, den 29. november 2010

Efterårsprognose for 2010-2012: opsvinget i EU er ved at bide sig fast, men der er tale om ujævne fremskridt

I Kommissionens efterårsprognose forventes en fortsættelse af det økonomiske opsving, der i øjeblikket er i gang i EU. BNP forventes at vokse med omkring 1¾ % i 2010-11 og med omkring 2 % i 2012. De hidtidige resultater i år, som er bedre end forventet, understøtter den betydelige opjustering af den årlige vækst i 2010 i forhold til forårsprognosen. I en situation med svækkede globale konjunkturer og begyndende finanspolitisk konsolidering forventes aktivitetsniveauet imidlertid at svækkes hen imod årets udgang og i 2011, men at bedres igen i 2012 på baggrund af en styrkelse af den private efterspørgsel. Efterhånden som det økonomiske opsving bider sig fast i EU, forventes arbejdsmarkedsvilkårene langsomt at bedres i løbet af prognoseperioden, hvilket også gælder for budgetsituationen. Arbejdsløsheden forventes at falde til omkring 9 % i 2012 samtidig med et fald i det offentlige underskud til ca. 4¼ % af BNP. Udviklingen i de enkelte medlemsstater vil imidlertid fortsat være uens.

EU's kommissær for økonomiske og monetære anliggender, Olli Rehn, udtalte i forbindelse hermed: "Det økonomiske opsving har bidt sig fast. Jeg glæder mig over udsigten til, at beskæftigelsen endelig vil forbedres næste år i Europa. De offentlige underskud er begyndt at falde takket være de konsolideringsforanstaltninger, der er truffet, og det fornyede opsving i væksten. Dette opsving er imidlertid ujævnt, og mange medlemsstater gennemgår i øjeblikket en vanskelig tilpasningsperiode. En konsekvent videreførelse af den finanspolitiske konsolidering og en fremskyndelse af de vækstfremmende politikker er derfor af afgørende betydning, hvis det skal lykkes at skabe et solidt grundlag for vækst og jobskabelse. Uroen på statsgældsmarkederne understreger behovet for en stærk politisk indsats."

Indtil nu har udviklingen stort set være positiv

I lighed med tidligere opsving efter finansielle kriser er det nuværende opsving som helhed ret afdæmpet. Når det er sagt, er den økonomiske situation i EU blevet betydeligt bedre på det seneste, og væksten i BNP i 2010 har indtil nu været overraskende positiv, især i andet kvartal. Opsvinget ser desuden ud til at brede sig. Mens væksten i eksporten – første trin i det traditionelle opsvingsmønster – har været solid i nogen tid, er EU's økonomi nu ved at træde ind i næste fase – hvorved stigningen i eksporten begynder at sætte gang i efterspørgslen efter investeringer (i udstyr).

Et gradvist og ujævnt opsving

Med den forventede nedgang i den globale aktivitet, som dæmper væksten i eksporten, og med de midlertidige støtteforanstaltninger, som nærmer sig afslutningen, ser de kortsigtede udsigter for EU's økonomi ud til at være mere afdæmpede. Nettoeksportens bidrag til væksten i BNP vil mindskes igennem prognoseperioden, hvorimod bidraget fra den indenlandske efterspørgsel vil stige som følge af en gradvis styrkelse af investeringerne og væksten i det private forbrug. På investeringssiden er forbedringer i kapacitetsudnyttelsesgraden og virksomhedernes overskud blandt de faktorer, der forventes at støtte væksten, mens den igangværende regnskabsjustering og finanspolitiske konsolidering vil virke som begrænsninger. Hvad angår det private forbrug, ligger en langsom forbedring i udsigterne for beskæftigelsen, en moderat indkomstvækst og en dæmpet inflation til grund for den forventede stigning, om end konsolideringen og gældsreduktionen i husholdningerne også her vil have en dæmpende virkning.

Mens opsvinget i stadig stigende grad hviler i sig selv på samlet plan, er der tale om en uensartet udvikling i de forskellige medlemsstater, idet opsvinget fortsat vil udvikle sig forholdsvis hurtigt i nogle lande, men vil være bagud i andre. Dette afspejler forskelle i omfanget af tilpasningsudfordringer på tværs af økonomierne og den igangværende afbalancering inden for EU og euroområdet.

Begyndende bedring i arbejdsmarkedsvilkårene og i de offentlige finanser

Udviklingen på arbejdsmarkedet er typisk et halvt år eller mere bagud i forhold til udviklingen i BNP. I overensstemmelse med dette mønster er vilkårene på arbejdsmarkedet i de seneste måneder begyndt at stabiliseres i EU med en forventet beskeden forbedring i prognoseperioden. Der forventes en vækst i beskæftigelsen på næsten ½ % og omkring ¾ % i henholdsvis 2011 og 2012, mens arbejdsløsheden forventes at falde gradvis fra omkring 9½ % i år til ca. 9 % i 2012. Den samlede situation vil imidlertid fortsat være svag, hvilket bl.a. afspejler afviklingen af politiske foranstaltninger, der er truffet som reaktion på recessionen, og den igangværende strukturtilpasning, ikke mindst i den offentlige sektor.

Det er også klart, at der er sket en vis forbedring på den finanspolitiske side, idet ca. halvdelen af EU-medlemsstaterne vil have et lavere offentligt underskud i år end i 2009. Efterhånden som de stimulerende foranstaltninger ophører, og konsolideringsfasen i stigende grad får fodfæste, forventes underskuddet at falde i 24 medlemsstater næste år. For EU som helhed forventes der i 2011 et underskud på lidt over 5 % af BNP med et yderligere fald på ca. 1 procentpoint i 2012, efterhånden som opsvinget vinder terræn. Gældskvoten vil imidlertid fortsætte den opadgående tendens igennem prognoseperioden.

Inflationen er fortsat dæmpet

Der er udsigt til en forholdsvis dæmpet forbrugerprisinflation i både EU og euroområdet i den kommende periode. HICP-inflationen forventes at ligge på gennemsnitlig 2 % i EU i år og næste år og at falde til omkring 1¾ % i 2012 (i euroområdet forventes en sats på 1¾ % i 2011-12). Den resterende afmatning i økonomien forventes sammen med den forholdsvis moderate vækst i løn- og enhedslønomkostningerne at holde inflationen under kontrol fra nu af til trods for de lidt højere råvarepriser og stigningerne i den indirekte beskatning og de administrerede priser i nogle medlemsstater.

Stor usikkerhed, men stort set afbalancerede risici

Samtidig med at der stadig er tale om stor usikkerhed, er risiciene i relation til vækstudsigterne i EU ikke ubetydelige, om end de stort set ser ud til at være afbalancerede. På den positive side kan afbalanceringen af BNP-væksten i retning af den indenlandske efterspørgsel og afsmitningen fra den stigende aktivitet i Tyskland på andre medlemsstater vise sig at være mere omfattende, end det forventes i øjeblikket. De politiske foranstaltninger, der skal afhjælpe de høje underskud og den høje gæld, kan også vise sig at være mere effektive end antaget med hensyn til at fjerne bekymringer på markedet og styrke tilliden blandt virksomheder og forbrugere. På den negative side er situationen på det finansielle marked fortsat problematisk, idet der er mulighed for yderligere spændinger, således som det illustreres af den spændte situation, der i den senere tid er genopstået på statsobligationsmarkederne. Endvidere kan det ikke udelukkes, at den eksterne efterspørgsel bliver mindre end forventet, mens den finanspolitiske konsolidering kunne få større indvirkning end forventet på den indenlandske efterspørgsel i de pågældende lande. Risiciene i forbindelse med inflationsudsigterne er ligeledes stort set afbalancerede.

En mere udførlig rapport kan fås ved henvendelse til:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_autumn_forecast_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar