Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1614

V Bruselu dne 29. listopadu 2010

Podzimní prognóza na období 2010–2012: oživení v EU posiluje, vývoj je však nerovnoměrný

Komise ve své podzimní prognóze předpovídá, že hospodářské oživení, k němuž v EU v současné době dochází, bude pokračovat. V období 2010–2011 poroste HDP podle předpokladů o přibližně 1¾ % a v roce 2012 pak o cca 2 %. Za významně pozitivnější úpravou meziročního růstu v roce 2010 oproti jarní prognóze stojí letošní výsledky, jež byly doposud lepší, než se původně očekávalo. Vzhledem k oslabujícímu globálnímu vývoji a počínající fiskální konsolidaci se nicméně očekává, že výkon se ke konci roku 2010 a v roce 2011 zmírní, avšak v roce 2012 díky sílící soukromé poptávce opět nabere na tempu. V souvislosti s hospodářským oživením, jež v EU sílí, se budou v posuzovaném obdobím zřejmě pomalu zlepšovat podmínky na pracovním trhu a také rozpočtová situace. Míra nezaměstnanosti by měla v roce 2012 klesnout na přibližně 9 % a schodky veřejných financí by se měly snížit na cca 4¼ % HDP. Vývoj v členských státech nicméně podle odhadů zůstane i nadále nevyrovnaný.

Komisař pro hospodářské a měnové záležitosti Olli Rehn v této věci uvedl: „Hospodářské oživení sílí. Vyhlídka na zlepšení zaměstnanosti, k němuž by mělo v příštím roce v Evropě konečně dojít, je pro mne povzbuzením. Díky podniknutým konsolidačním opatřením a díky obnovení růstu se začínají snižovat schodky veřejných financí. Toto oživení je však nevyrovnané a mnoho členských států prochází náročným obdobím úprav. Abychom položili zdravý základ udržitelnému růstu a zaměstnanosti, je nanejvýš nutné důsledně pokračovat ve fiskální konsolidaci a věnovat prioritní pozornost politikám na podporu růstu. Otřesy na trhu se státními dluhopisy zdůrazňují potřebu robustního politického zásahu.“

Vývoj byl zatím obecně příznivý

V porovnání s charakterem oživení po předchozích finančních krizích se současné zlepšení celkově ukazuje jako spíše tlumené. Hospodářská situace v EU se nicméně v poslední době výrazně rozjasnila – růst HDP v roce 2010 se doposud překvapivě zvyšoval, především ve druhém čtvrtletí. Zdá se také, že oživení nabývá větší šíře. Zatímco nárůst vývozu, jakožto první fáze tradičního vývoje oživení, byl po nějaký čas stabilní, hospodářství EU nyní vstupuje do další fáze, kdy zvýšení exportu začíná podněcovat investiční poptávku (investice do vybavení).

Oživení je postupné a nerovnoměrné

S ohledem na předpokládané zpomalení globální ekonomiky, které utlumí růst exportu, a na dočasné podpory, jež pomalu končí, jsou v dohledné době vyhlídky unijního hospodářství spíše slabší. Příspěvek čistého vývozu k růstu HDP by se měl v horizontu prognózy snížit, a příspěvek domácí poptávky naopak zvýšit (díky postupnému upevňování růstu investic a soukromé spotřeby). Pokud jde o investice, k faktorům, které podle očekávání růst podpoří, patří lepší využívání kapacit a ziskovost firem. Zábranami budou na druhé straně probíhající revize bilancí a fiskální konsolidace. Co se týče soukromé spotřeby, pomalé zlepšování výhledu na zaměstnanost, mírný růst příjmů a tlumená inflace stojí za předpokládaným zrychlením, zatímco oslabující účinek budou mít i zde konsolidace a snižování zadluženosti domácností.

Oživení je sice celkově stále více udržitelné bez jakýchkoli zásahů, ale vývoj v členských státech zůstává nerovnoměrný – prognóza uvádí, že oživení bude v některých zemích nadále relativně rychle postupovat, ale v jiných zůstávat pozadu. Tato skutečnost odráží rozdíly ve škále problémů, kterým se musí hospodářství států přizpůsobovat, a probíhající změny ve vyrovnávání v rámci EU a eurozóny.

Podmínky na trhu práce a stav veřejných financí se začínají zlepšovat

K vývoji na pracovním trhu obvykle dochází s jedenapůlročním odstupem od vývoje v HDP. V souladu s tímto scénářem se podmínky na trhu práce v EU začaly v posledních měsících stabilizovat a v horizontu prognózy se očekává mírné zlepšení. Předpokládá se, že roce 2011 poroste zaměstnanost o téměř ½ % a v roce 2012 pak o přibližně ¾ %. Míra nezaměstnanosti by měla postupně klesat z letošních cca 9½ % na přibližně 9 % v roce 2012. Celkové podmínky však zřejmě zůstanou slabé a budou odrážet mimo jiné rušení politických opatření přijatých v reakci na recesi a probíhající strukturální úpravy, zejména ve veřejném sektoru. Určité zlepšení se projevuje také ve fiskální oblasti – přibližně polovina členských států EU by měla letos vykázat nižší celkový schodek veřejných financí než v roce 2009. Ve chvíli, kdy končí stimulační opatření a stále více se prosazuje fáze konsolidace, se předpokládá, že deficit v příštím roce ve 24 členských státech klesne. Pro EU jako celek se roce 2011 očekává schodek veřejných financí mírně nad 5 % HDP, jenž by se měl v roce 2012 se sílícím oživením dále snížit o přibližně jeden procentní bod. Míra zadlužení však zřejmě bude v posuzovaném období vykazovat stále vzestupný trend.

Inflace zůstává mírná

V nadcházejícím období se očekává relativně mírná inflace ve spotřebitelských cenách, a to jak v EU, tak v eurozóně. Inflace vyjádřená harmonizovaným indexem spotřebitelských cen by v letošním a příštím roce měla vykazovat průměrnou hodnotu 2 % a pro rok 2012 se odhaduje, že oslabí na přibližně 1¾ % (pro eurozónu se v období 2011–2012 počítá s mírou ve výši 1¾ %). Přetrvávající útlum ekonomické aktivity spolu s velmi mírným růstem mezd a nákladů na pracovní sílu by měl inflaci udržovat dále pod kontrolou, a to navzdory mírně zvýšeným cenám komodit či navzdory zvýšení nepřímého zdanění a regulovaných cen v některých členských státech.

Velká nejistota, ale obecně vyvážená rizika

S ohledem na výraznou nejistotu nejsou rizika spojená s výhledem na hospodářský růst EU zanedbatelná, i když se jeví jako obecně vyvážená. Vezmou-li se v úvahu pozitivní aspekty, vyvážení růstu HDP vzhledem k domácí poptávce a přenesení hospodářského oživení v Německu na jiné členské státy by se mohly projevit ve větší míře, než se v současné době očekává. Také politická opatření k řešení vysokých schodků a dluhů by se mohla oproti původním očekáváním ukázat jako efektivnější, pokud by účinněji rozptylovala obavy na trzích a prohlubovala důvěru podniků a spotřebitelů. Problémem však na druhé straně zůstává situace na finančních trzích, kde lze očekávat další napětí, jak o tom svědčí opětovné zvýšení tlaku na trzích se státními dluhopisy. Vyloučit nelze ani menší než předpokládanou vnější poptávku, a pokud jde o poptávku domácí, v dotčených zemích by se mohla projevit fiskální konsolidace více, než se očekává. Rizika pro inflační výhled jsou rovněž obecně vyvážená.

Podrobnější zpráva je k dispozici na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_autumn_forecast_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar