Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1610

Bryssel den 26 november 2010

Europeiska stödkontoret för asylfrågor håller sitt första styrelsemöte i Maltas huvudstad Valletta och utser sin första verkställande direktör

Idag håller Europeiska stödkontoret för asylfrågor sitt första styrelsemöte i Maltas huvudstad Valletta och har utsett M. Rob Visser till verkställande direktör. Han kommer att framträda inför Europaparlamentets behöriga utskott. I och med inrättandet av det nya stödkontoret tar EU ytterligare ett steg mot en mer sammanhållen gemensam europeisk asylpolitik. Stödkontoret kommer genom praktiskt samarbete i asylfrågor att öka solidariteten mellan medlemsstaterna och hjälpa dem att fullgöra sina skyldigheter på området, både inom EU och internationellt.

Cecilia Malmström, kommissionär för inrikesfrågor har gjort följande uttalande: ”Jag välkomnar det första styrelsemötet vid Europeiska stödkontoret för asylpolitik och det är mig också ett stort nöje att få gratulera M. Visser till hans utnämning som stödkontorets verkställande direktör. Stödkontoret kommer att ha en viktig roll som expertcentrum för medlemsstaternas asylpolitik. Det kommer att kunna bidra till att kommissionens och medlemsstaternas asyllagstiftning kan genomföras bättre och ökar utbytet av bästa praxis. Stödkontorets framgångar kommer att bidra till ett system som kan skydda utsatta personer, vilket stämmer väl överens med den europeiska humanitära traditionen. Jag ser även stödkontoret som ett oumbärligt verktyg för att genomföra det gemensamma europeiska asylsystemet som bygger på solidaritet och rättvisa. Rådet har angett år 2012 som mål för systemets inrättande och jag uppmanar alla medlemsstater och Europaparlamentet att hitta en förnuftig kompromisslösning på alla åtgärder inom asylpolitiken så att vi kan nå vårt mål inom utsatt tid.”

Stödkontoret kommer att bistå medlemsstaterna i deras satsningar för att genomföra en mer sammanhållen och rättvis asylpolitik, t.ex. genom att hjälpa till med att kartlägga god praxis, anordna utbildning på EU-nivå och förbättra tillgången till korrekt information om ursprungsländerna. Det ingår även i stödkontorets uppgifter att tillhandahålla tekniskt och operationellt stöd till medlemsstater som ställs inför ”särskild press” (dvs. när medlemsstater mottar ett stort antal asylansökningar), genom tillhandahållande av expertteam i asylfrågor och på så sätt bidra till att underlätta för dessa medlemsstaters system.

Stödkontoret har inrättats som ett tillsynsorgan, ett oberoende EU-organ. Kommissionen och EU:s medlemsstater kommer att sitta i styrelsen. Det kommer att ha nära samarbete med de nationella myndigheterna för asylfrågor, FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter samt Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) och samråda med företrädare för det civila samhället. Stödkontorets verkställande direktör kommer att ansvara för den dagliga ledningen av stödkontoret.

Stödkontoret kommer att ha följande tre huvuduppgifter:

  • Att utveckla det praktiska samarbetet i asylfrågor mellan medlemsstaterna genom att underlätta informationsutbytet om ursprungsländer, tillhandahålla stöd till medlemsstaterna i samband med översättning och tolkning, utbildning för flyktinghandläggare samt bistå vid omplacering av identifierade flyktingar.

  • Att stödja medlemsstater som är ”särskilt pressade”, i synnerhet genom att inrätta ett system för tidig varning, samordning av experter som ska bistå medlemsstaterna i hanteringen av asylansökningar och få till stånd lämpliga mottagningsutrymmen.

  • Att bidra med genomförandet av det gemensamma europeiska asylsystemet genom insamling och spridning av information om bästa praxis, utarbeta en årsrapport om asylsituationen i EU och anta tekniska dokument, som t.ex. riktlinjer och bruksanvisningar om genomförandet av unionens politiska instrument om asyl.

Bakgrund

Kommissionens förslag för inrättandet av Europeiska stödkontoret för asyl den 18 februari 2009 (IP/09/275). Detta inkluderar Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor samt ändringar i Europeiska flyktingfonden.

Under det första halvåret av 2010 godkände alla deltagande lagstiftande organ formellt inrättandet av Europeiska stödkontoret för asylfrågor och medlemsstaterna beslutade att stödkontorets säte skulle ligga i Maltas huvudstad Valletta.

Förordning (EU) nr 439/2010 offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 29 maj 2010.

För ytterligare upplysningar

Hemsida för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstroem/welcome/default_en.htm

MEMO/10/618


Side Bar