Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1610

Bruselj, 26. novembra 2010

Evropski azilni podporni urad na prvi seji upravnega odbora v Valetti (Malta) imenoval svojega prvega izvršnega direktorja

Danes je v Valletti (Malta) prvič zasedal upravni odbor Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) in imenoval Rob Visser za svojega izvršnega direktorja. Novi izvršni direktor bo pozvan, da poda izjavo pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta. Z začetkom delovanja te nove agencije je EU naredila pomemben korak k celovitejšemu skupnemu evropskemu azilnemu sistemu. Urad EASO bo na podlagi skupnega sodelovanja v azilnih zadevah okrepil solidarnost med državami članicami, hkrati pa jim bo pomagal pri izpolnjevanju njihovih evropskih in mednarodnih obveznosti na tem področju.

Veseli me, da je upravni odbor Evropskega azilnega podpornega urada prvič zasedal, in čestitam Visser za njegovo imenovanje na mesto prvega izvršnega direktorja tega urada. Evropski azilni podporni urad bo deloval kot evropsko središče za strokovno znanje in izkušnje na področju azilnih sistemov v državah članicah. Z njegovo podporo bodo Komisija in države članice bolje izvajale azilno zakonodajo ter izmenjevale najboljše prakse,“ je dejala evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström. Pri tem je dodala: „Uspešno delo tega urada bo pomembno prispevalo k razvoju azilnega sistema, ki je skladen z evropsko humanitarno tradicijo in zagotavlja zaščito tistim, ki jo potrebujejo. Evropski azilni podporni urad je nepogrešljivo orodje za uresničevanje skupnega evropskega azilnega sistema, ki temelji na solidarnosti in pravičnosti. Evropski svet je kot ciljni rok za vzpostavitev tega sistema določil leto 2012, zato države članice in Evropski parlament pozivam, naj poiščejo razumen kompromis o azilnem paketu, da bomo ta cilj dosegli v zadanem roku.

Urad EASO bo države članice podpiral pri prizadevanjih za izvajanje doslednejše in pravičnejše azilne politike, med drugim z zagotavljanjem podpore pri ugotavljanju dobrih praks in organizacijo usposabljanj na evropski ravni ter z boljšim dostopom do natančnih informacij glede držav izvora. Prav tako bo zagotavljal tehnično in operativno podporo državam članicam, ki se srečujejo s „posebnimi obremenitvami“ (npr. države članice, ki prejemajo veliko število prošenj za azil), in sicer z napotitvami strokovnih podpornih skupin za področje azila, kar bo nekoliko zmanjšalo obremenjenost sistemov zadevnih držav članic.

Urad EASO je bil ustanovljen v obliki regulativne agencije, ki je neodvisen organ EU. Komisija in države članice EU bodo zastopane v njegovem upravnem odboru (tj. njegovem vodstvenem organu). Urad EASO bo deloval v tesnem sodelovanju z nacionalnimi organi, pristojnimi za področje azila, Visokim komisarjem ZN za begunce (UNCHR), Agencijo za temeljne pravice in uradom Frontex ter bo organiziral posvetovanja s civilno družbo. Izvršni direktor bo pristojen za vsakodnevno vodenje urada.

Delovanje urada EASO bo osredotočeno na tri glavne naloge:

  • razvijanje praktičnega sodelovanja med državami članicami na področju azila z lajšanjem izmenjave informacij o državah izvora, zagotavljanjem podpornih storitev prevajanja in tolmačenja državam članicam, organizacijo usposabljanj za uradnike s področja azila ter podporo pri premestitvah oseb s statusom begunca,

  • podporo državam članicam, ki se srečujejo s posebnimi obremenitvami“, zlasti z vzpostavitvijo sistema za zgodnje opozarjanje ter usklajevanjem strokovnih skupin za pomoč državam EU pri upravljanju prošenj za azil in vzpostavljanju ustreznih sprejemnih zmogljivosti,

  • prispevanje k uresničevanju skupnega evropskega azilnega sistema z zbiranjem in izmenjavo informacij o najboljših praksah, pripravo letnega poročila o razmerah v EU na področju azila ter sprejemanju tehničnih dokumentov za izvajanje azilnih instrumentov Unije, med drugim v obliki smernic in operativnih priročnikov.

Ozadje

Komisija je 18. februarja 2009 predlagala ustanovitev Evropskega azilnega podpornega urada (IP/09/275). V ta namen je bila pripravljena uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropskega azilnega podpornega urada, potrebne pa so bile tudi spremembe Evropskega sklada za begunce.

V prvem polletju leta 2010 sta sozakonodajalca formalno odobrila ustanovitev Evropskega azilnega podpornega urada in države članice so za sedež urada izbrale Valleto (Malta).

Uredba (EU) št. 439/2010 je bila 29. maja 2010 objavljena v Uradnem listu EU.

Dodatne informacije

Spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

MEMO/10/618


Side Bar