Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1610

V Bruseli 26. novembra 2010

Správna rada Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na svojom prvom zasadnutí vo Vallette (Malta) vybrala svojho prvého výkonného riaditeľa

Dnes sa vo Vallette (Malta) uskutočnilo prvé zasadnutie správnej rady Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO), na ktorom bol za výkonného riaditeľa úradu vybraný Roob Visser. Teraz bude vyzvaný, aby vystúpil pred príslušným výborom Európskeho parlamentu. Zahájenie operačnej činnosti tejto novej agentúry je ďalším krokom EÚ k vytvoreniu komplexnejšieho spoločného európskeho azylového systému. Úrad EASO posilní solidaritu medzi členskými štátmi prostredníctvom praktickej spolupráce v otázkach azylu a pomôže im pri plnení ich európskych a medzinárodných záväzkov v tejto oblasti.

„Chcela by som nielen vyjadriť potešenie nad prvým zasadnutím správnej rady Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO), ale zároveň aj zablahoželať pánovi Visser k jeho vybratiu za prvého výkonného riaditeľa tejto agentúry. EASO bude zohrávať kľúčovú úlohu odborného strediska pre otázky azylových systémov členských štátov. Pomôže Komisii a členským štátom zlepšiť vykonávanie právnych predpisov v oblasti azylu a prispeje k výmene najlepších postupov,“ povedala Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti. Ďalej dodala: „Úspech podporného úradu bude významným prínosom pre systém schopný poskytnúť ochranu tým, ktorí ju potrebujú, a to v súlade s európskou humanitárnou tradíciou. Považujem úrad EASO za nevyhnutný nástroj na realizáciu spoločného európskeho azylového systému založeného na solidarite a spravodlivosti. Vytvorenie tohto systému do roku 2012 je cieľom, ktorý stanovila Európska rada, a ja vyzývam všetky členské štáty a Európsky parlament, aby sa usilovali o dosiahnutie prijateľného kompromisu v otázke azylového balíku, aby sa nám podarilo náš cieľ dosiahnuť v rámci tejto lehoty”.

Úrad EASO podporí členské štáty v ich úsilí zaviesť súdržnejšiu a spravodlivejšiu azylovú politiku, a to napríklad prostredníctvom poskytnutia pomoci pri vyhľadávaní osvedčených postupov, organizovania školení na európskej úrovni alebo zlepšenia prístupu ku kvalitným informáciám. Bude tiež poskytovať technickú a operačnú podporu členským štátom, ktoré sú vystavené „mimoriadnemu tlaku“ (t. j. členským štátom, ktoré čelia veľkému počtu žiadostí o azyl), prostredníctvom vysielania expertných azylových tímov, čo prispeje k určitému zníženiu tlaku na systémy týchto krajín.

Úrad EASO bol zriadený v podobe regulačnej agentúry ako nezávislý európsky orgán. Komisia a členské štáty budú zastúpené v jeho správnej rade (riadiacom orgáne agentúry). Bude úzko spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi pôsobiacimi v oblasti azylu, Vysokým komisárom OSN pre utečencov (UNHCR), Agentúrou pre základné práva a agentúrou FRONTEX a viesť konzultácie s občianskou spoločnosťou. Výkonný riaditeľ úradu EASO bude zodpovedný za každodenné riadenie agentúry.

Úrad EASO sa zameria na tri hlavné úlohy:

  • rozvíjať praktickú spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti azylu prostredníctvom uľahčovania výmeny informácií o krajinách pôvodu, poskytovania podpory členským štátom v oblasti prekladu a tlmočenia, odbornej prípravy azylových úradníkov a pomoci pri presune osôb, ktorým bolo priznané postavenie utečenca,

  • podporovať členské štáty, ktoré sú vystavené „mimoriadnemu tlaku”, a to najmä vytvorením systému včasného varovania, koordináciou tímov expertov, ktorých úlohou je pomôcť krajinám EÚ pri vybavovaní žiadostí o azyl a zavádzaní vhodných prijímacích mechanizmov,

  • prispieť k realizácii spoločného európskeho azylového systému prostredníctvom zberu a výmeny informácií o najlepších postupoch, vypracúvania každoročnej správy o situácii v oblasti azylu v EÚ a prijímania technických dokumentov týkajúcich sa vykonávania nástrojov Únie v oblasti azylu, ako sú usmernenia a operačné príručky.

Kontext

Komisia predložila návrh na zriadenie úradu EASO 18. februára 2009 (IP/09/275). Súčasťou tohto návrhu bolo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl, ako aj zmeny týkajúce sa Európskeho fondu pre utečencov.

Počas prvého polroka 2010 spoluzákonodarcovia formálne schválili zriadenie Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) a členské štáty rozhodli, že jeho sídlo bude vo Vallette na Malte.

Nariadenie (EÚ) č. 439/2010 bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ 29. mája 2010.

Ďalšie informácie

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

MEMO/10/618


Side Bar