Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1610

Bruksela, dnia 26 listopada 2010 r.

Pierwsze posiedzenie zarządu i wybór dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

Dziś w Valetcie, na Malcie odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, na którym mianowano Rob Visser na stanowisko dyrektora wykonawczego. Nowo wybrany dyrektor zostanie teraz zaproszony na spotkanie z komisją Parlamentu Europejskiego zajmującą się kwestiami azylu. Uruchomienie nowej agencji jest kolejnym krokiem UE na drodze do urzeczywistnienia bardziej kompleksowego wspólnego europejskiego systemu azylowego. Urząd zwiększy solidarność państw członkowskich dzięki praktycznej współpracy w dziedzinie azylu oraz pomoże im w wypełnieniu zobowiązań podjętych na poziomie europejskim lub międzynarodowym.

„Z zadowoleniem przyjmuję informację o pierwszym posiedzeniu zarządu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu i jednocześnie gratuluję Visser wyboru na pierwszego dyrektora wykonawczego tej jednostki. Urząd będzie odgrywał kluczową rolę jako ośrodek wiedzy specjalistycznej w zakresie systemów azylowych państw członkowskich. Przyczyni się do lepszego wdrażania przepisów w dziedzinie azylu przez Komisję i państwa członkowskie oraz umożliwi wymianę najlepszych praktyk”, powiedziała Cecilia Malmström, komisarz do spraw wewnętrznych. Dodała również: „Sprawnie działający Urząd w znacznym stopniu ułatwi budowę systemu zdolnego zapewnić ochronę potrzebującym, zgodnie z tradycyjnymi europejskimi wartościami humanitarnymi. Postrzegam go jako niezbędne narzędzie wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego, opartego na solidarności i uczciwości. Rada Europejska wskazała rok 2012 jako docelową datę utworzenia takiego systemu. Ze swojej strony wzywam wszystkie państwa członkowskie i Parlament Europejski do osiągnięcia rozsądnego kompromisu w pracach nad pakietem azylowym, co umożliwi realizację wspólnych celów w przewidzianym terminie”.

Urząd będzie wspierał wysiłki państw członkowskich mające na celu wprowadzenie bardziej spójnej i sprawiedliwej polityki azylowej – pomoże im np. w określaniu, co stanowi dobre praktyki, będzie organizować szkolenia na poziomie europejskim, umożliwi również lepszy dostęp do rzetelnych informacji o kraju pochodzenia. Dzięki zespołom ekspertów z dziedziny azylu Urząd zapewni również wsparcie techniczne i operacyjne tym państwom członkowskim, które znajdują się pod szczególną presją (np. państwa członkowskie otrzymujące dużą liczbę wniosków o azyl), co pozwoli złagodzić presję na ich systemy azylowe.

Urząd powstał jako agencja regulacyjna, niezależny organ europejski. W jego zarządzie znajdują się przedstawiciele Komisji i państw członkowskich. Urząd będzie ściśle współpracował z organami krajowymi odpowiedzialnymi za politykę azylową, Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), Agencją Praw Podstawowych i agencją FRONTEX oraz przeprowadzał konsultacje społeczne. Dyrektor wykonawczy Urzędu będzie odpowiedzialny za bieżące zarządzanie agencją.

Działania Urzędu skoncentrują się na trzech podstawowych zadaniach:

  • Urząd będzie rozwijać praktyczną współpracę w dziedzinie azylu pomiędzy państwami członkowskimi, umożliwiając wymianę informacji o krajach pochodzenia, udzielając im wsparcia w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, organizując szkolenia dla urzędników zajmujących się polityką azylową oraz pomagając w relokacji osób posiadających status uchodźcy;

  • Urząd będzie wspierać państwa członkowskie znajdujące się pod szczególną presją, zwłaszcza dzięki stworzeniu systemu wczesnego ostrzegania, koordynacji zespołów ekspertów wspierających państwa UE w zarządzaniu wnioskami o azyl oraz zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury przyjmowania;

  • Urząd będzie wspierać wdrażanie wspólnego europejskiego systemu azylowego, gromadząc informacje na temat najlepszych praktyk i umożliwiając ich wymianę, sporządzając coroczne sprawozdania na temat sytuacji azylowej w UE oraz przyjmując dokumenty techniczne, takie jak wytyczne i podręczniki operacyjne, dotyczące wdrażania instrumentów unijnej polityki azylowej.

Kontekst

Komisja przedstawiła wniosek w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu w dniu 18 lutego 2009 r. (IP/09/275). Wniosek obejmował rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu oraz propozycję zmian w zakresie Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców.

W pierwszym półroczu 2010 r. współprawodawcy formalnie zatwierdzili utworzenie Urzędu, a państwa członkowskie podjęły decyzję, że miejscem siedziby Urzędu będzie Valetta, stolica Malty.

Rozporządzenie (UE) 439/2010 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29 maja 2010 r.

Dodatkowe informacje:

Strona internetowa Cecilii Malmström, komisarz do spraw wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

MEMO/10/618


Side Bar