Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1610

Brussel, 26 november 2010

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken in Valletta (Malta) kiest uitvoerend directeur op eerste vergadering van raad van bestuur

Vandaag heeft de raad van bestuur van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) in Valletta (Malta) voor het eerst vergaderd en de heer Rob Visser aangewezen als uitvoerend directeur. De heer Visser moet nu verschijnen voor de bevoegde commissie van het Europees Parlement. De start van de werkzaamheden van dit nieuwe bureau brengt een gemeenschappelijk Europees asielstelsel in de EU weer een stap dichterbij. De praktische samenwerking op asielgebied zal de solidariteit tussen de lidstaten versterken en het bureau zal de lidstaten helpen hun Europese en internationale verplichtingen op dit gebied na te komen.

"Het doet mij genoegen dat de raad van bestuur van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) zijn eerste vergadering heeft gehouden, en ik feliciteer de heer Visser met zijn benoeming tot eerste uitvoerend directeur van het bureau. Er is een belangrijke rol weggelegd voor het EASO als kenniscentrum op het gebied van de asielstelsels van de lidstaten. Het kan zorgen voor een betere toepassing van de asielwetgeving door de Commissie en de lidstaten en voor meer uitwisseling van goede methoden", aldus Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken. Zij voegde hieraan toe: "Een goed werkend Ondersteuningsbureau zal een wezenlijke bijdrage leveren aan een systeem dat bescherming biedt aan mensen in nood en dat past in de Europese humanitaire traditie. Ik beschouw het EASO als een onmisbaar instrument voor een gemeenschappelijk Europees asielstelsel op basis van solidariteit en eerlijkheid. De Europese Raad heeft 2012 als streefdatum vastgesteld voor dit stelsel, en ik verzoek alle lidstaten en het Europees Parlement met klem een redelijk compromis te sluiten over het asielpakket, zodat wij ons doel binnen de gestelde termijn kunnen verwezenlijken".

Het EASO zal de lidstaten bijstaan bij de tenuitvoerlegging van een consistenter en eerlijker asielbeleid, bijvoorbeeld door goede methoden aan te reiken, opleidingen op Europees niveau te organiseren en de toegang tot nauwkeurige informatie over landen van herkomst de verbeteren. Daarnaast zal het bureau technische en operationele ondersteuning bieden aan de lidstaten die "onder druk" staan (d.w.z. de lidstaten die grote aantallen asielaanvragen ontvangen), in de vorm van asiel-ondersteuningsteams die de druk op het stelsel enigszins moeten verlichten.

Het EASO is opgericht als een regelgevend, onafhankelijk Europees orgaan. De Commissie en de EU‑lidstaten zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur. Het bureau zal nauw samenwerken met de nationale asielinstanties, het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen (het UNHCR), het Bureau voor de grondrechten en Frontex, en overleg plegen met het maatschappelijk middenveld. De uitvoerend directeur is belast met het dagelijks beheer van het bureau.

Het EASO heeft drie hoofdtaken:

  • de praktische samenwerking tussen de lidstaten op asielgebied ontwikkelen door de uitwisseling van informatie over landen van herkomst te verbeteren, de lidstaten ondersteuning te bieden met vertaal‑ en tolkdiensten, asielambtenaren op te leiden, en te helpen bij de hervestiging van erkende vluchtelingen;

  • hulp bieden aan lidstaten die onder druk staan, door een waarschuwingssysteem op te zetten en door teams van deskundigen te coördineren die de EU‑landen bijstaan bij het behandelen van asielaanvragen en bij het opzetten van goede opvangvoorzieningen;

  • bijdragen aan de invoering van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel door informatie over goede praktijken te verzamelen en uit te wisselen, een jaarverslag over de asielsituatie in de EU uit te brengen en technische documenten zoals richtsnoeren en praktische handleidingen voor de toepassing van de asielinstrumenten van de Unie op te stellen.

Achtergrond

De Commissie heeft op 18 februari haar voorstel voor de oprichting van het EASO ingediend (IP/09/275). Het ging daarbij om een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, en om wijzigingen van het Europees Vluchtelingenfonds (EVF).

In de eerste helft van 2010 hebben de beide wetgevers formeel ingestemd met de oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken en hebben de lidstaten besloten dat het bureau zou worden gevestigd in Valletta, op Malta.

Verordening (EG) nr. 439/2010 is op 29 mei 2010 in het Publicatieblad van de EU verschenen.

Voor meer informatie:

Homepage van Cecilia Malmström, Commissaris voor Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

MEMO/10/618


Side Bar