Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1610

Briselē, 2010. gada 26. novembrī

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs rīko pirmo valdes sanāksmi Valetā (Maltā) un izraugās savu pirmo izpilddirektoru

Šodien Eiropas Patvēruma atbalsta birojs rīkoja pirmo valdes sanāksmi Valetā (Maltā) un par savu pirmo izpilddirektoru izraudzījās Rob Visser kungu. Tagad viņš tiks aicināts uz uzklausīšanu kompetentajā Eiropas Parlamenta komitejā. Šai jaunajai aģentūrai sākot darbu, ES sper vēl vienu soli pretim visaptverošākai kopējai Eiropas patvēruma sistēmai. Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EPAB) stiprinās dalībvalstu solidaritāti, īstenojot praktisku sadarbību patvēruma jautājumos, un palīdzēs tām pildīt to Eiropas mēroga un starptautiskās saistības šajā jomā.

"Es vēlu sekmes Eiropas Patvēruma atbalsta biroja valdes pirmās sanāksmes dalībniekiem un vēlos apsveikt Visser kungu ar izraudzīšanu aģentūras pirmā izpilddirektora amatam. EPAB būs būtiska loma kā dalībvalstu patvēruma sistēmu ekspertu centram. Tas varēs dot savu ieguldījumu, lai Komisija un dalībvalstis labāk īstenotu tiesību aktus patvēruma jomā un veiktu labākās prakses apmaiņu," sacīja ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma. Viņa piebilda: "Atbalsta biroja sekmīga darbība dos būtisku ieguldījumu sistēmā, kas spēs saskaņā ar Eiropas humānisma tradīcijām sniegt aizsardzību tiem, kam tā ir vajadzīga. Es raugos uz EPAB kā uz kopējās Eiropas Patvēruma sistēmas (KEPS) īstenošanas neatsveramu līdzekli, kas balstīts uz solidaritāti un taisnīgumu. Eiropadome izvirzīja mērķi šo sistēmu izveidot līdz 2012. gadam, un es aicinu visas dalībvalstis un Eiropas Parlamentu censties rast saprātīgu kompromisu par patvēruma tiesību aktu kopumu, lai mūsu mērķi sasniegtu noteiktajā termiņā."

EPAB atbalstīs dalībvalstu centienus īstenot saskaņotāku un taisnīgāku patvēruma politiku, piemēram, palīdzot tām noteikt labāko praksi, organizējot mācības Eiropas līmenī un uzlabojot piekļuvi kvalitatīvai informācijai par izcelsmes valstīm. Tas sniegs arī tehnisku un darbības atbalstu dalībvalstīm, kuras saskaras ar "īpašu noslodzi" (proti, dalībvalstīm, kas saņem daudz patvēruma pieteikumu), izmantojot patvēruma ekspertu grupas, tādējādi dodot ieguldījumu, lai zināmā mērā mazinātu to sistēmu noslodzi.

EPAB ir izveidots kā regulējoša aģentūra un neatkarīga Eiropas iestāde. Komisija un ES dalībvalstis tiks pārstāvētas tā valdē (kas ir tā vadības struktūra). Tas cieši sadarbosies ar tām valstu iestādēm, kuras ir atbildīgas par patvēruma lietām, ANO Augsto komisāru bēgļu jautājumos (UNHCR), Pamattiesību aģentūru un FRONTEX, kā arī apspriedīsies ar pilsonisko sabiedrību. EPAB izpilddirektors būs atbildīgs par biroja ikdienas darba pārvaldību.

EPAB galvenokārt pievērsīsies trim galvenajiem uzdevumiem:

  • izvērst dalībvalstu praktisku sadarbību patvēruma jomā, veicinot informācijas apmaiņu par izcelsmes valstīm, sniedzot dalībvalstīm atbalstu mutiskās un rakstiskās tulkošanas jomā, apmācot amatpersonas, kas nodarbojas ar patvēruma jautājumiem, un palīdzot pārvietot atzītos bēgļus;

  • sniegt atbalstu tām dalībvalstīm, kas saskaras ar "īpašu noslodzi", jo īpaši izveidojot agrīnās brīdināšanas sistēmu, koordinējot ekspertu grupas, lai palīdzētu ES valstīm pārvaldīt patvēruma pieteikumus, un izveidojot atbilstīgas uzņemšanas iestādes;

  • dot ieguldījumu KEPS īstenošanā, vācot informāciju par labāko praksi un veicot tās apmaiņu, izstrādājot gada pārskatu par ES situāciju patvēruma jomā un pieņemot tehniskos dokumentus par Savienības patvēruma tiesību aktu īstenošanu, piemēram, pamatnostādnes un darbības rokasgrāmatas.

Priekšvēsture

Komisija 2009. gada 18. februārī ierosināja izveidot EPAB (IP/09/275). Priekšlikums ietvēra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju, kā arī izmaiņas Eiropas Bēgļu fondā (EBF).

Likumdevēji 2010. gada pirmajā pusgadā oficiāli apstiprināja Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EPAB) izveidi, un dalībvalstis nolēma, ka tas atradīsies Valetā, Maltā.

Regulu (ES) 439/2010 publicēja ES Oficiālajā Vēstnesī 2010. gada 29. maijā.

Sīkākai informācijai

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

MEMO/10/618


Side Bar