Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1610

Briuselis, 2010 m. lapkričio 26 d.

Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) Maltos sostinėje Valetoje rengia pirmąjį administracinės valdybos posėdį ir renka pirmąjį vykdomąjį direktorių

Šiandien Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) Maltos sostinėje Valetoje surengė pirmąjį administracinės valdybos posėdį ir vykdomuoju direktoriumi išrinko Rob Visser. Dabar jis bus pakviestas susitikti su Europos Parlamento kompetentingo komiteto nariais. Šios naujos agentūros veiklos pradžia – dar vienas ES žingsnis siekiant sukurti visapusiškesnę bendrą Europos prieglobsčio sistemą. EASO stiprins valstybių narių, kurios praktiškai bendradarbiaus prieglobsčio klausimais, solidarumą ir padės joms vykdyti Europos ir tarptautinius įsipareigojimus šioje srityje.

„Džiaugiuosi šiuo pirmuoju Europos prieglobsčio paramos biuro administracinės valdybos posėdžiu ir noriu pasveikinti Visser, kuris išrinktas pirmuoju šios agentūros vykdomuoju direktoriumi. EASO bus ypač svarbus kaip valstybių narių prieglobsčio sistemų kompetencijos centras. Jis padės Komisijai ir valstybėms narėms geriau įgyvendinti prieglobsčio teisės aktus ir dalytis geriausia patirtimi“, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström. Ji pridūrė: „Sėkminga Paramos biuro veikla labai sustiprins sistemą, kuria remiantis teikiama apsauga tiems, kuriems jos reikia, laikantis Europos humanitarinės tradicijos. EASO laikau nepakeičiama priemone įgyvendinant solidarumu ir teisingumu grindžiamą bendrą Europos prieglobsčio sistemą (BEPS). Europos Vadovų Taryba nustatė tikslą šią sistemą sukurti 2012 m., todėl raginu visas valstybes nares ir Europos Parlamentą siekti pagrįsto kompromiso dėl prieglobsčio teisės aktų rinkinio, kad šį tikslą pasiektume laiku.“

EASO rems valstybių narių pastangas vykdyti nuoseklesnę ir teisingesnę prieglobsčio politiką, pavyzdžiui, padės joms nustatyti gerosios patirties pavyzdžius, rengs Europos lygmens mokymus ir sudarys palankesnes sąlygas susipažinti su tikslia informacija apie kilmės šalis. Jis taip pat teiks techninę ir operatyvinę paramą valstybėms narėms, kurioms tenka „ypatingas krūvis“ (t. y. valstybėms narėms, gaunančioms daug prieglobsčio prašymų), ir siųs prieglobsčio specialistų grupes, kad padėtų sumažinti tų valstybių narių sistemoms tenkantį krūvį.

Biurui suteiktas reguliavimo agentūros – nepriklausomos Europos įstaigos – statusas. Komisijai ir ES valstybėms narėms bus atstovaujama administracinėje valdyboje (biuro valdymo organas). Biuras glaudžiai bendradarbiaus su už prieglobstį atsakingomis nacionalinėmis institucijomis, JT vyriausiuoju pabėgėlių komisaru (JTVPK), Pagrindinių teisių agentūra bei FRONTEX ir konsultuosis su pilietine visuomene. EASO vykdomasis direktorius bus atsakingas už kasdienę agentūros veiklą.

EASO daugiausia dėmesio skirs trims užduotims:

  • Plėtos praktinį valstybių narių bendradarbiavimą prieglobsčio klausimais: supaprastins keitimąsi informacija apie kilmės šalis, teiks paramą valstybėms narėms vertimo raštu ir žodžiu srityje, apmokys prieglobsčio srities pareigūnus ir padės perkelti pripažintus pabėgėlius.

  • Padės valstybėms narėms, kurioms tenka „ypatingas krūvis“, visų pirma įdiegs išankstinio perspėjimo sistemą, koordinuos specialistų grupes, kad padėtų ES šalims tvarkyti prieglobsčio prašymus, ir sukurs tinkamas priėmimo priemones.

  • Padės įgyvendinti BEPS: kaups informaciją apie geriausią patirtį ir ja keisis, rengs metinę padėties prieglobsčio srityje ES ataskaitą ir priims techninius dokumentus, pvz., gaires ir veiklos vadovus, susijusius su Sąjungos prieglobsčio priemonių įgyvendinimu.

Pagrindiniai faktai

Komisija pasiūlė įsteigti EASO 2009 m. vasario 18 d. (IP/09/275). Tam reikėjo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo ir pakeisti Europos pabėgėlių fondą (EPF).

Per pirmąjį 2010 m. pusmetį teisės aktų leidėjai oficialiai pritarė Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) įsteigimui, o valstybės narės nutarė, kad jo būstinė bus Maltos sostinėje Valetoje.

Reglamentas (ES) Nr. 439/2010 Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas 2010 m. gegužės 29 d.

Daugiau informacijos

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilijos Malmström svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

MEMO/10/618


Side Bar