Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1610

Brüssel, 26. november 2010

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti haldusnõukogu esimene koosolek ja esimese tegevdirektori valimine

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti haldusnõukogu pidas täna Maltal Vallettas esimese koosoleku ja valis esimeseks tegevdirektoriks Rob Visser. Rob Visser kutsutakse nüüd Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette kuulamisele. Uue ameti tegevuse alustamisega astub EL järjekordse sammu laiaulatuslikuma Euroopa ühise varjupaigasüsteemi poole. Tugiamet suurendab varjupaigaküsimustes tehtava koostöö kaudu liikmesriikide solidaarsust ja aitab neil täita selle valdkonna Euroopa ja rahvusvahelise tasandi kohustusi.

Siseasjade volinik Cecilia Malmström väljendas heameelt Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti haldusnõukogu esimese koosoleku toimumise üle ja õnnitles Visser i ameti esimeseks tegevdirektoriks saamise puhul. Malmströmi sõnul on tugiametil tähtis roll liikmesriikide varjupaigasüsteemide eksperdikeskusena. Samuti aitab amet komisjonil ja liikmesriikidel paremini rakendada varjupaigaalaseid õigusakte ja vahetada häid tavasid. Malmström lisas, et tugiameti edu aitab luua süsteemi, mille kaudu tagada kaitse seda vajavatele inimestele kooskõlas Euroopa humanitaartavadega. „Minu arvates on varjupaigaküsimuste tugiamet solidaarsusel ja õiglusel põhineva Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamisel asendamatu,” ütles Malmström. „Euroopa Ülemkogu seadis eesmärgi luua selline süsteem aastaks 2012 ning ma kutsun kõiki liikmesriike ja Euroopa Parlamenti üles jõudma varjupaigapaketi teemal kompromissile, nii et me saaksime selle eesmärgi seatud tähtajaks täita.”

Amet toetab liikmesriikide jõupingutusi ühtlasema ja õiglasema varjupaigapoliitika elluviimisel näiteks järgmiselt: ta aitab neil välja töötada head tavad, korraldab Euroopa tasandil koolitusi ja parandab juurdepääsu täpsele teabele varjupaigataotlejate päritoluriigi kohta. Samuti pakub ta tehnilist ja rakenduslikku tuge liikmesriikidele, kes saavad arvukalt varjupaigataotlusi, saates neisse riikidesse eksperdirühmi ja aidates seeläbi vähendada nende süsteemide koormust.

Amet on loodud Euroopa Liidu sõltumatu reguleeriva ametina. Selle haldusnõukogus on esindatud nii komisjon kui ka ELi liikmesriigid. Amet teeb tihedat koostööd liikmesriikide varjupaigaküsimuste eest vastutavate ametiasutustega, ÜRO pagulaste ülemvolinikuga, põhiõiguste ameti ja Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuriga ning konsulteerib kodanikuühiskonnaga. Ameti tegevdirektor vastutab ameti igapäevase juhtimise eest.

Ametil on kolm peamist ülesannet:

  • arendada liikmesriikidega varjupaigaküsimustes koostööd, hõlbustades teabe vahetamist päritoluriikidega ning pakkudes liikmesriikidele tuge kirjaliku ja suulise tõlke korraldamisel ja varjupaigaametnike väljaõppel ning pagulaste ümberpaigutamisel;

  • toetada liikmesriike, kes saavad arvukalt varjupaigataotlusi, eelkõige luues varase hoiatamise süsteemi ja eksperdirühmad, kes aitaksid ELi riikidel menetleda varjupaigataotlusi ja tagada sobivad vastuvõturajatised;

  • aidata rakendada Euroopa ühist varjupaigasüsteemi, kogudes ja vahetades häid tavasid, koostades ELi varjupaigaalase olukorra kohta igal aastal aruande ja võttes vastu tehnilised dokumendid, nagu suunised ja käsiraamatud ELi varjupaigaalaste õigusaktide rakendamise kohta.

Taustteave

Komisjon tegi 18. veebruaril 2009 ettepaneku luua Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (IP/09/275). Selleks tuli vastu võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomise kohta ja teha Euroopa Pagulasfondiga seotud muudatusi.

2010. aasta esimeses pooles kiitsid kaasseadusandjad Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomise ametlikult heaks ja liikmesriigid otsustasid, et selle asukohaks saab Valletta.

Määrus (EL) 439/2010 avaldati Euroopa Liidu Teatajas 29. mail 2010.

Täiendav teave

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

MEMO/10/618


Side Bar