Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1610

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ) πραγματοποιεί την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της στη Βαλέττα (Μάλτα) και ορίζει τον πρώτο εκτελεστικό διευθυντή της

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ) πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της στη Βαλέττα (Μάλτα) και όρισε τον κ. Rob Visser πρώτο εκτελεστικό διευθυντή της. Ο κ. Visser θα κληθεί τώρα να παρουσιαστεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η έναρξη λειτουργίας της νέας αυτής υπηρεσίας αποτελεί σημαντικό βήμα της ΕΕ προς ένα πληρέστερο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Η ΕΥΥΑ θα ενισχύσει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, χάρη στην πρακτική συνεργασία σε θέματα ασύλου, και θα τα βοηθήσει στην εκπλήρωση των ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεών τους στον τομέα αυτόν.

«Χαιρετίζω την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ) και συγχαίρω τον κ. Visser για τον διορισμό του στη θέση του πρώτου εκτελεστικού διευθυντή της. Η ΕΥΥΑ θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο ως κέντρο εμπειρογνωμοσύνης για τα συστήματα ασύλου των κρατών μελών. Θα μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη εφαρμογή από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της νομοθεσίας για το άσυλο και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών,» δήλωσε η Cecilia Malmström, επίτροπος αρμόδια για τις εσωτερικές υποθέσεις, προσθέτοντας: «Η επιτυχία της Υπηρεσίας Υποστήριξης θα αποτελέσει ουσιαστική συμβολή σε ένα σύστημα το οποίο είναι ικανό να παρέχει προστασία σε αυτούς που την χρειάζονται, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ανθρωπιστική παράδοση. Θεωρώ την ΕΥΥΑ απαραίτητο μέσο για την εφαρμογή ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ), το οποίο βασίζεται στην αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όρισε το 2012 ως στόχο για τη θέσπιση αυτού του συστήματος και καλώ όλα τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιδιώξουν μια εύλογη συμβιβαστική λύση σχετικά με τη δέσμη προτάσεων για το άσυλο, ούτως ώστε ο στόχος μας να επιτευχθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας».

Η ΕΥΥΑ θα υποστηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια πιο συνεκτική και δίκαιη πολιτική ασύλου, βοηθώντάς τα για παράδειγμα να προσδιορίσουν τις βέλτιστες πρακτικές και διοργανώνοντας δράσεις κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή βελτιώνοντας την πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής. Επίσης θα παράσχει τεχνική και επιχειρησιακή στήριξη στα κράτη μέλη που υφίστανται «ιδιαίτερες πιέσεις» (π.χ. κράτη μέλη που δέχονται μεγάλο αριθμό αιτήσεων ασύλου), μέσω της ανάπτυξης ομάδων εμπειρογνωμόνων για το άσυλο, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη μείωση της πίεσης που ασκείται στα συστήματά τους.

Η εν λόγω υπηρεσία ιδρύθηκε υπό τη μορφή ρυθμιστικού φορέα, δηλ. ανεξάρτητου ευρωπαϊκού οργανισμού. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ θα εκπροσωπούνται στο πλαίσιο του διοικητικού συμβουλίου της (οργάνου διοίκησής της). Η ΕΥΥΑ θα συνεργάζεται στενά με τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τα θέματα ασύλου, τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR), τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τον FRONTEX, και θα προβαίνει σε διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών. Ο εκτελεστικός διευθυντής της ΕΥΥΑ θα είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση της υπηρεσίας.

Η ΕΥΥΑ θα επικεντρωθεί σε τρία βασικά καθήκοντα:

  • την ανάπτυξη πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασύλου, διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής, παρέχοντας στα κράτη μέλη στήριξη σε θέματα μετάφρασης και διερμηνείας, καθώς και βοήθεια για την κατάρτιση των υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με θέματα ασύλου και συνδρομή για τη μεταφορά αναγνωρισμένων προσφύγων.

  • τη στήριξη των κρατών μελών που υφίστανται «ιδιαίτερη πίεση», Ιδίως με τη δημιουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, τον συντονισμό των ομάδων εμπειρογνωμόνων για την παροχή συνδρομής στις χώρες της ΕΕ στη διαχείριση των αιτήσεων ασύλου και στην οργάνωση κατάλληλων δομών υποδοχής.

  • τη συμβολή στην εφαρμογή του ΚΕΣΑ με τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, την κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για την κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ και την έκδοση τεχνικών εγγράφων, π.χ. κατευθυντήριων γραμμών και επιχειρησιακών εγχειριδίων, που αφορούν την εφαρμογή των μέσων της ΕΕ για το άσυλο.

Ιστορικό

Η Επιτροπή πρότεινε την ίδρυση της ΕΥΥΑ στις 18 Φεβρουαρίου 2009 (IP/09/275). Η πρόταση περιελάμβανε κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, καθώς και τροποποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες (ΕΤΠ).

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010, οι συννομοθέτες ενέκριναν επισήμως την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ) και τα κράτη μέλη αποφάσισαν ότι η έδρα της θα είναι στη Βαλέττα, στη Μάλτα.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2010 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 29 Μαΐου 2010.

Περισσότερες πληροφορίες

Αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου της αρμόδιας για τις εσωτερικές υποθέσεις Επιτρόπου Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

MEMO/10/618


Side Bar