Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1610

Bruxelles, den 26. november 2010

Det europæiske asylstøttekontor holder sit første bestyrelsesmøde i Valletta på Malta og udvælger sin første administrerende direktør

Det Europæiske Asylstøttekontor har i dag holdt sit første bestyrelsesmøde i Valletta på Malta og har udvalgt Rob Visser som sin første administrerende direktør. Han vil nu blive opfordret til at møde i det ansvarlige udvalg i Europa-Parlamentet. Med den operationelle lancering af dette nye agentur gør EU yderligere fremskridt hen imod et mere omfattende fælles europæisk asylsystem. Kontoret vil øge solidariteten mellem medlemsstaterne gennem praktisk samarbejde om asylspørgsmål og vil hjælpe dem med at opfylde deres europæiske og internationale forpligtelser på dette område.

"Jeg noterer med glæde, at det første bestyrelsesmøde i Det Europæiske Asylstøttekontor har fundet sted, og det er mig en fornøjelse at kunne lykønske Visser med, at han er blevet udvalgt til stillingen som agenturets første administrerende direktør. Kontoret vil komme til at spille en afgørende rolle som ekspertisecenter for medlemsstaternes asylordninger. Det vil kunne bidrage til, at Kommissionen og medlemsstaterne bedre kan gennemføre asyllovgivningen og dele viden om den bedste praksis", udtaler kommissæren for indre anliggender, Cecilia Malmström. Hun tilføjer: "Igangsættelsen af asylstøttekontoret vil give et væsentligt bidrag til et system, der kan beskytte dem, der har behov for det, i forlængelse af den europæiske humanitære tradition. Jeg ser kontoret som et uundværligt redskab til at gennemføre et fælles europæisk asylsystem, der bygger på solidaritet og rimelighed. Det europæiske råd har sat sig som mål, at systemet skal oprettes senest i 2012, og jeg opfordrer alle medlemsstaterne og Europa-Parlamentet til at søge at nå et fornuftigt kompromis om asylpakken, så vores mål kan nås inden fristens udløb".

Asylstøttekontoret skal støtte medlemsstaterne i deres indsats for at gennemføre en mere sammenhængende og retfærdig asylpolitik, f.eks. ved at hjælpe dem med at indkredse god praksis, afholde uddannelseskurser på EU-plan og forbedre adgangen til pålidelige oplysninger om oprindelseslandene. Det vil også give teknisk og operationel støtte til medlemsstater, der står over for et særligt pres (dvs. medlemsstater, der modtager et særligt stort antal asylansøgninger), i form af udsendelse af asyleksperthold og derved bidrage til at lette noget af presset på deres systemer.

Asylstøttekontoret oprettes som et reguleringsorgan, et uafhængigt EU-agentur. Kommissionen og EU-medlemsstaterne er repræsenteret i dets bestyrelse (dets styrende organ). Det vil arbejde tæt sammen med de nationale myndigheder med ansvar for asylspørgsmål, FN's flygtningehøjkommissær (UNHCR), Agenturet for Grundlæggende Rettigheder og FRONTEX og vil virke i samråd med civilsamfundet. Kontorets administrerende direktør vil være ansvarlig for dets daglige ledelse.

Asylstøttekontoret vil fokusere på sine tre hovedopgaver:

  • at udvikle et praktisk samarbejde mellem medlemsstaterne om asyl ved at fremme udveksling af oplysninger om oprindelseslande, ved at støtte medlemsstaterne med oversættelse og tolkning, uddannelse af de ansatte ved asylmyndighederne og bistand til flytning af anerkendte flygtninge

  • at støtte medlemsstater, der er udsat for et særligt pres, navnlig ved at oprette et system til tidlig varsling, koordinere eksperthold, der skal bistå EU-landene med at behandle asylansøgninger og tilvejebringe passende modtagelsesfaciliteter

  • bidrage til gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem ved at indsamle og udveksle oplysninger om den bedste praksis, udarbejde en årsrapport om asylsituationen i EU og vedtage tekniske dokumenter, såsom retningslinjer og operationelle vejledninger, om gennemførelsen af EU-instrumenter på asylområdet.

Sagsforløb:

Kommissionen fremsatte forslag om oprettelse af asylstøttekontoret den 18. februar 2009 (IP/09/275). Det omfattede en forordning fra Europa-Parlamentet og Rådet om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor samt ændringer i Den Europæiske Flygtningefond.

I det første halvår af 2010 godkendte de to lovgivere oprettelsen af Det Europæiske Asylstøttekontor, og medlemsstaterne besluttede, at det skulle have sæde i Valletta på Malta.

Forordning (EU) nr. 439/2010 blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 29. maj 2010.

Yderligere oplysninger kan fås her:

Websted for Cecilia Malmström, EU-kommissær med ansvar for indre anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

MEMO/10/618


Side Bar