Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1610

V Bruselu dne 26. listopadu 2010

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu pořádá na Maltě první zasedání své správní rady a volí svého prvního výkonného ředitele

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) uspořádal v maltském hlavním městě Vallettě první zasedání své správní rady a zvolil pana Rob Vissersvým výkonným ředitelem. Ten bude nyní vyzván, aby vystoupil před příslušným výborem Evropského parlamentu. Zahájením provozu této nové agentury dosáhne EU dalšího pokroku ke komplexnějšímu společnému evropskému azylovému systému. Úřad EASO posílí solidaritu mezi členskými státy prostřednictvím praktické spolupráce v otázkách azylu a pomůže jim při plnění jejich evropských i mezinárodních povinností v této oblasti.

„Zdravím první zasedání správní rady Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu a zároveň s radostí gratuluji panu Visser k jeho zvolení prvním výkonným ředitelem této agentury. Úřadu EASO bude náležet klíčová úloha centra odborných znalostí o azylových systémech členských států. Bude moc přispět k lepšímu provádění právních předpisů týkajících se azylu ze strany Komise a členských států a ke sdílení osvědčených postupů,“ uvedla komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová a dodala: „Úspěch podpůrného úřadu bude značným přínosem pro systém, který dokáže v souladu s evropskou humanitární tradicí poskytnout ochranu těm, kdo ji potřebují. Úřad EASO vnímám jako nezbytný nástroj pro provádění společného evropského azylového systému založeného na solidaritě a spravedlnosti. Evropská rada stanovila rok 2012 jako cíl pro vytvoření tohoto systému a já vyzývám všechny členské státy a Evropský parlament, aby v zájmu dosažení našeho cíle ve stanovené lhůtě usilovaly ve věci balíčku opatření týkajících se azylu o vhodný kompromis.“

Úřad EASO podpoří členské státy v jejich úsilí o provádění soudržnější a spravedlivější azylové politiky například tím, že jim bude nápomocen při určování osvědčených postupů, při organizaci vzdělávání na evropské úrovni a zlepšování přístupu k přísným informacím o zemích původu. Bude rovněž poskytovat technickou a operační podporu členským státům, jež jsou vystaveny „mimořádnému tlaku“ (tj. členské státy, jimž je adresován velký počet žádostí o azyl) nasazováním odborných týmů pro oblast azylu, čímž systémům dotčených států částečně odlehčí.

Úřad EASO byl zřízen podle modelu regulační agentury, tedy jako nezávislý evropský úřad. Komise a členské státy EU budou zastoupeny v jeho správní řadě (řídící orgán úřadu). Bude působit v úzké spolupráci s vnitrostátními úřady odpovědnými za otázky azylu, s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), s Agenturou pro lidská práva a s agenturou FRONTEX a bude konzultovat občanskou společnost. Výkonný ředitel úřadu EASO bude odpovědný za řízení běžného provozu agentury.

Úřad EASO se zaměří na tři hlavní úkoly:

  • rozvíjení praktické spolupráce mezi členskými státy v otázkách azylu tím, že bude usnadňovat výměnu informací mezi zeměmi původu, poskytovat členským státům podporu při překladu a tlumočení, vzdělávání úředníků pro oblast azylu a pomoc při přemisťování osob s přiznaným postavením uprchlíka,

  • podporu členských států vystavených „mimořádnému tlaku“, a to zejména zavedením systému včasného varování, koordinací odborných týmů, které jsou nápomocny členským státům při vyřizování žádostí o azyl a při vytváření příslušných přijímacích zařízení,

  • přispívání k realizaci společného evropského azylového systému získáváním a výměnou informací o osvědčených postupech, vypracováním každoroční zprávy o azylové situaci v EU a přijímáním technických dokumentů týkajících se azylových nástrojů Unie, jako jsou pokyny a operační manuály.

Souvislosti

Komise navrhla zřízení úřadu EASO dne 18. února 2009 (IP/09/275). To zahrnovalo nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu a změny Evropského uprchlického fondu (ERF).

V prvním pololetí roku 2010 zákonodárné orgány zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu formálně schválily a členské státy rozhodly, že jeho sídlem bude Valletta na Maltě.

Nařízení (EU) č. 439/2010 bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 29. května 2010.

Další informace jsou k dispozici

na internetových stránkách Cecilie Malmströmové, komisařky pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

MEMO/10/618


Side Bar