Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1610

Брюксел, 26 ноември 2010 г.

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището открива първото заседание на своя управителен съвет във Валета (Малта) и избира своя първи изпълнителен директор

Днес Европейската служба за подкрепа в областта на убежището проведе първото заседание на своя управителен съвет във Валета (Малта) и избра г-н Rob Visser за свой изпълнителен директор. Той ще бъде поканен да се яви пред компетентната комисия на Европейския парламент. Началото на дейността на тази нова агенция на ЕС бележи нова стъпка към установяването на по-всеобхватна обща европейска система за убежище. Агенцията ще засили солидарността между държавите-членки посредством практическо сътрудничество по въпроси, свързани с убежището, и ще им помогне да изпълняват своите европейски и международни задължения в тази сфера.

„Като приветствам провеждането на първото заседание на управителния съвет на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, за мен е удоволствие да поздравя г-н Visser по повод неговото избиране за първи изпълнителен директор на агенцията. Тази агенция ще играе ключова роля като център за експертни знания и опит относно системите на държавите-членки за предоставяне на убежище. Тя ще допринася за по-доброто прилагане на законодателството в областта на убежището от страна на Комисията и държавите-членки и за обмена на най-добри практики“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи. Комисарят добави: „Успехът на Службата за подкрепа ще бъде значителна стъпка към установяването на система, която е в състояние да предостави закрила на тези, които се нуждаят, в съответствие с европейската хуманитарна традиция. По мое виждане Службата ще бъде крайно необходим инструмент за установяването на обща европейска система за убежище, основана на солидарност и справедливост. Европейският съвет определи 2012 г. като срок за установяването на тази система и аз призовавам всички държави-членки и Европейския парламент да се стремят към постигането на разумен компромис по пакета от мерки в областта на убежището, така че да постигнем нашата цел в определения срок“.

Службата ще подкрепя държавите-членки в усилията им да изготвят по-последователна и справедлива политика в областта на убежището, например като им помага в идентифицирането на добрите практики, като организира обучения на европейско равнище и като подобри достъпа до точни сведения за държавите на произход. Тя ще предоставя също така техническа и оперативна подкрепа на държави-членки, чиито системи за убежище са подложени на „особен натиск“ (т.е. държави-членки, към които се отправят голям брой молби за убежище), като разполага експертни екипи и по този начин способства за облекчаване на част от натиска върху техните системи.

Службата беше създадена под формата на регулаторна агенция, независим европейски орган. Комисията и държавите-членки на ЕС ще бъдат представени в рамките на управителния съвет на Службата (нейният ръководен орган). Службата ще работи в тясно сътрудничество с националните органи, компетентни в областта на убежището, с Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), с Агенцията за основните права и с FRONTEX, както и ще се допитва до гражданското общество. Изпълнителният директор на Службата ще отговаря за текущото ѝ управление.

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището ще работи по три основни задачи:

  • развиване на практическото сътрудничество между държавите-членки в областта на убежището посредством улесняване на обмена на информация относно държавите на произход, оказване на подкрепа на държавите-членки за писмен и устен превод, обучение на служители и помощ при преместване на лица с признат статут на бежанци.

  • предоставяне на подкрепа на държавите-членки, чиито системи са подложени на „особен натиск“, по-конкретно чрез създаването на система за ранно предупреждение, координиране на експертни екипи, които да оказват помощ на държавите на ЕС в управлението на молбите за убежище и в създаването на подходящи структури за приемане.

  • принос за установяването на общата европейска система за убежище посредством събирането и обмена на информация за най-добри практики, изработването на годишен доклад за състоянието на предоставянето на убежище в ЕС и приемането на технически документи (като например насоки и ръководства за работа) относно прилагането на инструментите на Съюза в областта на убежището.

Контекст

Комисията предложи създаването на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището на 18 февруари 2009 г. (IP/09/275). Предложението включваше Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището, както и промени в Европейския фонд за бежанци (ЕФБ).

През първата половина на 2010 г. съзаконодателите официално одобриха създаването на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището, а държавите-членки решиха нейното седалище да бъде във Валета, Малта.

Регламент (ЕС) 439/2010 беше публикуван в Официален вестник на Европейския съюз на 29 май 2010 г.

За повече информация:

Интернет страницата на Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

MEMO/10/618


Side Bar