Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1609

Bryssel den 26 november 2010

Innovationsunionen: Kommissionen inleder ett samråd om aktivt och hälsosamt åldrande

Europeiska kommissionen vill ha synpunkter från offentliga och privata organisationer, företag och enskilda medborgare om hur Europa kan öka antalet innovationer för att möta utmaningarna med den åldrande befolkningen i Europa, och särskilt om ett pilotprojekt om ett europeiskt innovationspartnerskap inom aktivt och hälsosamt åldrande, i enlighet med flaggskeppsinitiativet om innovationsunionen, som presenterades den 6 oktober av Maire Geoghegan-Quinn, kommissionär med ansvar för forskning, innovation och vetenskap och vice ordförande för kommissionen med ansvar för näringsliv och företagande. Mellan 2010 och 2030 kommer antalet européer över 65 att öka med nästan 40 %, vilket ger upphov till enorma utmaningar men även stora möjligheter för Europas samhälle och ekonomi. Genom det europeiska innovationspartnerskapet, som kommissionen har föreslagit ska lanseras 2011, ska följande tre mål uppnås: att förbättra äldre människors hälsa och livskvalitet så att det blir möjligt för dem att leva aktiva och självständiga liv, att bidra till hållbarhet och effektivitet i vård- och omsorgssystemet samt att främja konkurrenskraft och affärsmöjligheter. Samrådet på nätet pågår till och med den 28 januari 2011.

Europa måste förbereda sig för det framtida åldrande samhället och användningen av innovationer ska vara ett av de verktyg som står till vårt förfogande. Jag är därför mycket glad över att det första partnerskapet handlar om aktivt och hälsosamt åldrande: det kommer att innebära ett nära samarbete mellan olika strategier som omfattar offentlig hälso- och sjukvård, forskning, den digitala politiken och industripolitiken,” säger John Dalli, kommissionär med ansvar för hälso- och konsumentpolitik.

”Människor lever längre – och de bör kunna leva så aktivt och självständigt som möjligt, med hjälp av innovativa lösningar som system för att upptäcka och förhindra fallolyckor, lättanvända tjänster för sociala kontakter för att motverka ensamhet och intelligent användning av IKT i hemmet. Vi behöver information från de berörda parterna för att säkerställa att det framtida innovationspartnerskapet kan bidra till att dessa idéer blir verklighet för Europas äldre medborgare,” säger kommissionens vice ordförande Neelie Kroes med ansvar för den digitala agendan.

Genom samrådet uppmanas intressenter som organisationer som företräder äldre människor och patienter, sjukhus och vårdgivare, yrkesfolk inom sjukvården, försäkringsgivare, företag inom informations- och kommunikationstekniksektorn (IKT) och företag inom vårdsektorn, offentliga myndigheter och enskilda medborgare att hjälpa till att identifiera nuvarande hinder för innovation och möjligheter inom området aktivt och hälsosamt åldrande. Bidragarna kan också dela med sig av existerande och framtida initiativ som kan vidtas på europeisk nivå och utvecklas genom samarbete. Dessa initiativ bör fokusera på hur innovativa lösningar kan leda till lovande och konkreta resultat som de äldre kan dra fördel av.

Det europeiska innovationspartnerskapet inom aktivt och hälsosamt åldrande har som huvudmål att öka den genomsnittliga hälsosamma livslängden i EU med två år till 2020. Partnerskapet syftar till att förbättra de äldre människornas livskvalitet och att ta fram effektivare vårdlösningar. Det kommer att fokusera på att innovationer ska användas i större omfattning än idag inom områden som hälsofrämjande, tidig diagnos och behandling, vård- och omsorgssystem som är integrerade och samarbetsinriktade och teknik som möjliggör ett självständigt boende för äldre människor samt tekniska hjälpmedel.

Kommissionen kommer att analysera svaren från samrådet för att få en tydlig bild av vilken potential och kapacitet innovation har i de många områden som påverkar åldrandet idag. Svaren kommer att hjälpa kommissionen att planera nästa steg för europeiska innovationspartnerskapet.

Samrådet på nätet pågår parallellt med en konferens om det europeiska innovationspartnerskapet inom aktivt och hälsosamt åldrande, som äger rum i Bryssel idag. Över 150 företrädare för olika intressenter ska diskutera sina idéer för att partnerskapet ska leda till konkreta åtgärder.

Bakgrund

Det europeiska innovationspartnerskapet inom aktivt och hälsosamt åldrande är en del av EU:sInnovationsunions”-strategi, som är ett av flaggskeppsinitiativen för Europa 2020, nämligen att idéer ska leda till arbetstillfällen, miljövänlig tillväxt och sociala framsteg (IP/10/1288). Innovationsunionen har följande tre mål: att förvandla Europa till en forskningsaktör i världsklass, att revolutionera det sätt som de offentliga och privata sektorerna arbetar tillsammans på, särskilt genom innovationspartnerskap samt att ta bort flaskhalsar – t.ex. dyrbara patentansökningar, marknadsfragmentering, långsamt fastställande av standarder och kompetensbrist – som för närvarande hindrar idéerna från att snabbt komma ut på marknaden.

Detta motsvarar målet för Den digitala agendan för Europa om att utnyttja potentialen för IKT att främja välstånd och förbättra människors livskvalitet (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200). Den digitala agendan har bland annat som mål att IKT ska göra det möjligt för människor som är svaga, som lider av kroniska sjukdomar eller som har funktionshinder att kunna leva mer självständiga liv. Det syftar till att fördubbla utnyttjandet av självständiga boendearrangemang för de äldre till 2015.

På liknande sätt identifierades ”Främja god hälsa i ett åldrande Europa” som ett av huvudmålen för EU:s hälsostrategi "Tillsammans för hälsa".

Samrådetsdokumentet finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/deployment/ahaip/consultation/

Ytterligare information:

EU-åtgärder för ”förbättrade villkor för åldrande i informationssamhälle”:

EU-åtgärder inom området IKT för hälsa:

EU:s folkhälsoportal:

EU:s hälsopoliltik i samhället - åldrande

Den digitala agendan för Europa

Innovationsunionen


Side Bar