Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1609

Bruselj, 26. novembra 2010

Unija inovacij: Komisija začenja posvetovanje o dejavnem in zdravem staranju

Evropsko komisijo zanima mnenje javnih in zasebnih organizacij, družb in posameznikov o tem, kako bi Evropa lahko spodbudila inovacije, da bi odgovorila izzivom starajočega se prebivalstva v Evropi, predvsem jo zanimajo mnenja o pilotnem evropskem partnerstvu za inovacije za dejavno in zdravo staranje, kakor je zastavljeno v vodilni pobudi Unije inovacij, ki sta jo 6. oktobra predstavila Máire Geoghegan Quinn, evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost, ter Antonio Tajani, podpredsednik Evropske komisije, pristojen za industrijo in podjetništvo. V obdobju od 2010 do 2030 se bo število evropskih prebivalcev, starejših od 65 let, povečalo za skoraj 40 %, kar bo sicer precejšen izziv, vendar bo hkrati tudi izredna priložnost za evropsko družbo in gospodarstvo. Evropsko partnerstvo za inovacije, ki ga predlaga Komisija, naj bi se začelo leta 2011, zastavljene pa ima tri cilje: izboljšanje zdravja in kakovosti življenja za starejše, da bodo lahko dejavno in živeli neodvisno; prispevanje k trajnostnemu in učinkovitemu sistemu zdravstvenega in socialnega varstva ter spodbujanje konkurenčnosti in poslovnih priložnosti. Spletno posvetovanje bo trajalo do 28. januarja 2011.

John Dalli, evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov, je dejal: „Evropa se mora pripraviti na prihajajoče staranje družbe in uporaba inovacij je eno izmed orodij, ki jih imamo na voljo. Zato sem izredno zadovoljen, da je prav prvo partnerstvo povezano z dejavnim in zdravim staranjem: potrebno bo tesno sodelovanje različnih politik, ki pokrivajo področja javnega zdravstva, raziskav, digitalne tehnologije in industrije.“

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za digitalno agendo, je povedala: „Ljudje živijo dlje, zato bi morali biti sposobni živeti kolikor se da dejavno in neodvisno, s pomočjo inovativnih rešitev, kot so detektorji padcev in varnostne naprave, uporabniku prijazne storitve družbenega vključevanja za premagovanje osamljenosti ter pametna uporaba IKT na domu. Prispevek zainteresiranih strani potrebujemo, da bi prihodnja partnerstva za inovacije imela možnost te zamisli spremeniti v resnično pomoč za evropske starejše občane.“

K posvetovanju so vabljene vse zainteresirane strani, kot so organizacije starejših občanov ali združenja bolnikov, bolnišnične ustanove ali izvajalci storitev nege bolnikov, strokovno zdravstveno osebje in negovalci, zavarovalnice, izvajalci informacijskih in komunikacijskih storitev (IKT) ter zdravstvene ustanove, javni organi in posamezniki, ki bi lahko pomagali pri prepoznavanju trenutnih ovir za inovacije in možnosti na področju dejavnega in zdravega staranja. Sodelujoči bodo lahko prestavili tudi sedanje in prihodnje pobude, ki bi jih lahko izvajali na evropski ravni in nadalje razvijali s sodelovanjem. Poudarek takih pobud mora biti na inovativnih rešitvah, ki za starejše ljudi prinašajo obetajoče in otipljive izboljšave.

Glavni cilj evropskega partnerstva za inovacije za dejavno in zdravo staranje je do leta 2020 v EU povečati povprečno zdravo življenjsko dobo za dve leti. Starejšim ljudem skuša izboljšati kakovost življenja ter poiskati bolj učinkovite rešitve za nego. Osredotočilo se bo na uveljavljanje inovacij v širšem obsegu v primerjavi z današnjim na področjih, kot so spodbujanje zdravja, preventiva, zgodnje odkrivanje bolezni in zdravljenje, celostni in skupni sistem zdravstvenega in socialnega varstva, samostojno življenje in podporna tehnologija za starejše.

Komisija bo s pregledom odzivov na posvetovanje dobila jasnejši pregled nad potencialom in zmogljivostjo inovacij na številnih področjih, ki zadevajo starejše prebivalstvo danes. Odgovori bodo Komisiji v pomoč pri oblikovanju naslednjih korakov Evropskega partnerstva za inovacije.

Spletno posvetovanje se odvija istočasno s konferenco o evropskem partnerstvu za inovacije za dejavno in zdravo staranje, ki poteka danes v Bruslju. Za razpravo o tem, kako bi zamisli v okviru partnerstva pretopili v konkretna dejanja, je napovedanih več kot 150 predstavnikov zainteresiranih strani.

Ozadje

Evropsko partnerstvo za inovacije za dejavno in zdravo staranje je del strategije EU „Unija inovacij“, ene izmed vodilnih pobud strategije Evropa 2020, z namenom spremeniti zamisli v delovna mesta, okolju prijazno rast in družbeni napredek (IP/10/1288). Unija inovacij ima trojni cilj: postaviti Evropo v svetovni vrh na znanstvenem področju; korenito spremeniti sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem, predvsem preko partnerstva za inovacije, ter zmanjšati zastoje – kot so izredno drage registracije patentov, razdrobljenost trga, počasno uveljavljanje standardov in pomanjkanje strokovnega znanja – ki trenutno preprečujejo zamislim, da bi hitreje prišle na tržišče.

To se ujema s cilji Evropske digitalne agende za izkoriščanje potenciala IKT za povečanje blaginje in izboljšanje kakovosti življenja ljudi (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200). Digitalna agenda med drugim skuša preko IKT zagotoviti večjo neodvisnost za tiste, ki so slabšega zdravja in kronične bolnike ter invalidne osebe. Do leta 2015 ima namen omogočiti pogoje neodvisnega življenja dvakrat večjemu številu starejših oseb.

Podobno je bilo „spodbujanje dobrega zdravja v starajoči se Evropi“ izbrano kot eden izmed treh glavnih ciljev strategije EU za zdravje „Skupaj za zdravje“.

Dokument o posvetovanju je na voljo na spletnem naslovu:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/deployment/ahaip/consultation/

Več informacij:

Ukrepi ES za „Prijetno staranje v informacijski družbi“:

Ukrepi ES na področju IKT za zdravje:

Javnozdravstveni portal Evropske unije (Zdravje EU):

ES zdravje v starajoči se družbi

Evropska digitalna agenda

Unija inovacij


Side Bar