Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1609

V Bruseli 26. novembra 2010

Únia inovácií: Komisia začína konzultáciu o aktívnom a zdravom starnutí

Európska komisia sa usiluje získať názory verejných a súkromných organizácií, spoločností i jednotlivých občanov na to, ako by Európa mohla rozšíriť inovácie s cieľom riešiť úlohy týkajúce sa starnúceho obyvateľstva v Európe, pričom ide najmä o názory na pilotný projekt Európske partnerstvo pre inovácie (EIP) zameraný na aktívne a zdravé starnutie, ako sa ustanovuje v hlavnej iniciatíve Únia inovácií predstavenej 6. októbra Maire Geoghean Quinnovou, európskou komisárkou pre výskum, inovácie a vedu, a Antoniom Tajanim, podpredsedom pre priemysel a podnikanie. V rokoch 2010 až 2030 sa počet Európanov starších ako 65 rokov zvýši takmer o 40 %, čo predstavuje veľké problémy, no táto skutočnosť zároveň prináša veľké príležitosti pre európsku spoločnosť a hospodárstvo. Projekt EIP, ktorý Komisia navrhla, by sa mal začať realizovať v roku 2011 a jeho ambíciou by malo byť splnenie troch cieľov: zlepšiť zdravie a kvalitu života starších ľudí a umožniť im pritom žiť aktívny a nezávislý život; prispieť k udržateľnosti a efektívnosti systémov zdravotnej a sociálnej starostlivosti; a podporiť konkurencieschopnosť a príležitosti na podnikanie. Online konzultácia potrvá do 28. januára 2011.

John Dalli, európsky komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, povedal: „Európa sa musí pripraviť na starnúcu spoločnosť a využitie inovácií musí byť jedným z dostupných nástrojov. Preto mám veľkú radosť z toho, že úplne prvé z týchto partnerstiev je partnerstvo so zameraním na aktívne a zdravé starnutie. To si vyžiada užšiu spoluprácu na príprave rôznych politík, ktoré sa vzťahujú na verejné zdravie, výskum, digitálne technológie a priemysel.

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová povedala: „Ľudia žijú dlhšie a mali by mať možnosť byť pritom takí aktívni a nezávislí, ako je to len možné, a to aj s pomocou inovačných riešení, ako sú napríklad zariadenia na detekciu a prevenciu pádov, ľahko využiteľné interaktívne služby určené na prekonanie osamelosti, ale aj inteligentné využívanie IKT v domácnostiach. Od zúčastnených strán potrebujeme podnety, aby bola istota, že budúce partnerstvo pre inovácie môže prispieť k uskutočneniu týchto nápadov v prospech starších občanov Európy.“

Konzultácia vyzýva zúčastnené subjekty, ako sú napríklad organizácie zastupujúce starších občanov a pacientov, nemocnice a poskytovatelia zdravotných služieb, odborníci v oblasti zdravotnej a inej starostlivosti, poisťovatelia, informačné a komunikačné technológie (IKT) a zdravotné obchodné spoločnosti, verejné orgány i jednotlivci, aby pomohli určiť súčasné prekážky brániace v inováciách a príležitosti v oblasti aktívneho a zdravého starnutia. Zúčastnené strany sa môžu takisto podieľať na existujúcich a budúcich iniciatívach, ktoré by sa mohli odohrávať na európskej úrovni a mohli by sa ďalej spoločne rozvíjať. Tieto iniciatívy by sa mali sústrediť na hľadanie spôsobu, akým môžu inovačné riešenia priniesť sľubné a konkrétne výsledky v prospech starších občanov.

Strategický cieľ európskeho partnerstva pre inovácie (EIP) zameraného na aktívne a zdravé starnutie je zvýšiť do roku 2020 priemernú dĺžku zdravého života v EÚ o dva roky. Partnerstvo sa usiluje zlepšiť kvalitu života starších ľudí a malo by viesť k riešeniam týkajúcim sa účinnejšej starostlivosti. Sústredí sa využívanie inovácií vo väčšom meradle než je to teraz, a to v takých oblastiach, ako je propagácia zdravia, prevencia, včasná diagnóza a liečba, integrované systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti založené na spolupráci, technológie umožňujúce starším ľuďom nezávislý život, ako aj asistenčné technológie.

Komisia urobí rozbor odpovedí v rámci konzultácie, aby získala zreteľný pohľad na potenciál a kapacitu inovácií vo viacerých oblastiach, ktoré dnes majú nepriaznivý vplyv na starnutie. Tieto odpovede pomôžu Komisii naplánovať ďalšie kroky v EIP.

Online konzultácia prebieha súbežne s konferenciou o európskom partnerstve pre inovácie so zameraním na aktívne a zdravé starnutie, ktorá sa dnes koná v Bruseli. Vyše 150 zástupcov zúčastnených strán na nej prediskutuje svoje nápady týkajúce sa tohto partnerstva s cieľom premeniť ich na konkrétne činy.

Súvislosti

Európske partnerstvo pre inovácie zamerané na aktívne a zdravé starnutie je súčasťou stratégie EÚ „Únia inovácií“, čo je jedna z vlajkových iniciatív stratégie Európa 2020, ktorej cieľom je premeniť nápady na pracovné miesta, ekologický rast a sociálny pokrok (IP/10/1288). Inovácia v Únii má trojaký cieľ: vytvoriť z Európy aktéra s vedeckými výsledkami na svetovej úrovni; zásadne zmeniť spôsob spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom, najmä prostredníctvom partnerstva pre inovácie, a odstrániť prekážky (ako sú napríklad nákladné patenty, rozkúskovanosť trhu, pomalé vytváranie noriem a nedostatok odborníkov), ktoré v súčasnosti zabraňujú rýchlemu prenikaniu nápadov na trh.

To zodpovedá cieľu Digitálnej agendy pre Európu, naplno využiť potenciál IKT, podporiť prosperitu a zlepšiť kvalitu života (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Digitálna agenda obsahuje okrem iného aj úsilie zamerané na to, aby IKT umožňovali osobám slabým alebo trpiacim chronickými ťažkosťami a osobám s postihnutím väčšiu nezávislosť. Do roku 2015 hodlá zdvojnásobiť množstvo zavádzaných opatrení pre nezávislý život starších ľudí.

Podobne „podporovanie dobrého zdravia v starnúcej Európe“ bolo určené ako jeden z troch hlavných cieľov stratégie zdravia „Spolu pre zdravie“ EÚ.

Dokument na verejnú konzultáciu je k dispozícii na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/deployment/ahaip/consultation/

Ďalšie informácie:

Akcie ES v rámci programu „Dôstojné starnutie v informačnej spoločnosti“:

Akcie ES v oblasti IKT pre zdravie:

Portál pre zdravie EÚ (Health-EU):

Zdravie ES v spoločnosti - starnutie

Digitálna agenda pre Európu

Inovácia v Únii


Side Bar