Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1609

Bruksela, dnia 26 listopada 2010 r.

Unia innowacji: Komisja rozpoczyna konsultacje w sprawie aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu

Komisja Europejska pragnie poznać opinie organizacji publicznych i prywatnych, firm oraz obywateli na temat tego, jak Europa może zwiększyć innowacyjność, aby sprostać wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa w Europie, a w szczególności na temat pilotażowego europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji (EPI) sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu, zgodnie z flagową inicjatywą Unii w zakresie innowacji przedstawioną dnia 6 października przez Maire Geoghegan Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki, oraz Antonia Tajaniego, wiceprzewodniczącego Komisji odpowiedzialnego za przemysł i przedsiębiorczość. Pomiędzy rokiem 2010 a 2030 liczba Europejczyków w wieku powyżej 65 lat zwiększy się o prawie 40%, stanowiąc poważne wyzwanie, ale również przynosząc szereg możliwości dla społeczeństwa i gospodarki w Europie. EPI, które Komisja zaproponowała, powinno rozpocząć działalność w 2011 r. i ma spełnić trzy cele: poprawić stan zdrowia i jakość życia osób starszych, pozwalając im żyć w sposób aktywny i niezależny; zapewnić równowagę i skuteczność systemów opieki zdrowotnej i społecznej; pobudzić wzrost gospodarczy i zwiększyć konkurencyjność. Konsultacje internetowe potrwają do dnia 28 stycznia 2011 r.

Mówi John Dalli, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej: „Europa musi być przygotowana na starzejące się społeczeństwo, a innowacyjne rozwiązania powinny być jednym z narzędzi pozostających do naszej dyspozycji. Dlatego też bardzo się cieszę, że pierwsza z inicjatyw partnerskich skupia się na aktywnym starzeniu się w dobrym zdrowiu. Jednak będzie to wymagać ścisłej współpracy w poszczególnych dziedzinach obejmujących zdrowie publiczne, badania i rozwój, agendę cyfrową i politykę przemysłową”.

Mówi Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji ds. agendy cyfrowej: „Ludzie żyją coraz dłużej i powinni móc żyć w możliwie aktywny i niezależny sposób, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak urządzenia zapobiegające upadkom i alarmujące w razie upadku, w prosty sposób korzystać z bezpośredniej opieki społecznej, aby pokonać samotność oraz łatwo wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w domu. Musimy poznać stanowisko zainteresowanych stron, aby mieć pewność, że przyszłe partnerstwo na rzecz innowacji pomoże wprowadzić takie rozwiązania w życie i udostępnić je europejskim seniorom”.

Do udziału w konsultacjach zaproszono zainteresowane strony – organizacje reprezentujące osoby starsze i pacjentów, szpitale i zakłady opieki zdrowotnej, przedstawicieli sektora opieki zdrowotnej i społecznej, ubezpieczycieli, firmy z sektora TIK i zdrowia, organy państwowe, a także obywateli – z prośbą o pomoc w określeniu istniejących barier na drodze ku innowacyjnym rozwiązaniom na rzecz aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu. Uczestnicy konsultacji mogą także podzielić się aktualnymi i przyszłymi inicjatywami, które mogłyby być podejmowane na szczeblu europejskim i realizowane wspólnie. Powinny one skupiać się na tym, jak nowoczesne rozwiązania mogą przynieść osobom starszym obiecujące i wymierne korzyści.

Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu ma, jako główny cel, zwiększyć w UE do roku 2020 średnią długość życia w dobrym zdrowiu o dwa lata. Ma ono podnieść jakość życia osób starszych i skutkować bardziej skutecznymi rozwiązaniami w zakresie opieki zdrowotnej. Skupi się na zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań na szerszą niż obecnie skalę, w obszarach takich jak promocja zdrowia, prewencja, wczesna diagnostyka i leczenie, zintegrowane i współpracujące ze sobą systemy opieki zdrowotnej i społecznej, samodzielność oraz technologie wspomagające dla osób starszych.

Komisja dokona analizy odpowiedzi zebranych w ramach konsultacji w celu uzyskania jasnego obrazu potencjału innowacyjnego i istniejących możliwości w poszczególnych obszarach, które mają związek ze starzeniem się społeczeństwa. Zebrane odpowiedzi pozwolą Komisji zaplanować kolejne etapy europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji.

Konsultacje internetowe prowadzone są równocześnie z odbywającą się w dniu dzisiejszym w Brukseli konferencją na temat europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji (EIP) sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu. Bierze w niej udział ponad 150 przedstawicieli zainteresowanych stron, którzy dyskutować będą na temat możliwości przekształcenia założeń partnerstwa w konkretne działania.

Kontekst

Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji (EIP) sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu jest częścią planu „Unia innowacji”, będącej jedną z flagowych inicjatyw strategii Europa 2020 – przekształcanie pomysłów w miejsca pracy, rozwój ekologiczny i społeczny (IP/10/1288). Unia innowacji ma trzy cele: uczynienie Europy światowej klasy graczem w dziedzinie badań i rozwoju; zrewolucjonizowanie metod współpracy sektora publicznego i prywatnego, zwłaszcza dzięki partnerstwu na rzecz innowacji oraz poprzez usunięcie „wąskich gardeł”, takich jak kosztowne procedury rejestracji patentów, fragmentacja rynku, powolne tempo ustalania norm i braki kompetencyjne, które obecnie uniemożliwiają szybkie dotarcie nowych pomysłów na rynek.

Powyższe odpowiada celowi Europejskiej agendy cyfrowej, który przewiduje wykorzystanie potencjału TIK w celu zwiększenia dobrobytu i poprawy jakości życia obywateli (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200). Agenda cyfrowa ma na celu, między innymi, zagwarantowanie, że TIK przyniesie większą niezależność ludziom słabym fizycznie lub cierpiącym na choroby przewlekłe oraz osobom niepełnosprawnym. Jednym z celów jest także podwojenie do 2015 r. liczby osób korzystających z udogodnień technologicznych umożliwiających niezależne życie osobom starszym.

Podobnie promocję zdrowia wśród starzejącego się społeczeństwa Europy uznano za jeden z trzech głównych celów unijnej strategii w zakresie ochrony zdrowia „Razem na rzecz zdrowia”.

Dokument konsultacyjny jest dostępny na stronie:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/deployment/ahaip/consultation/

Więcej informacji:

Unijny plan działania w zakresie komfortowego funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie informacyjnym:

Działania unijne w dziedzinie TIK na rzecz zdrowia:

Portal zdrowia publicznego Unii Europejskiej (Zdrowie-UE):

Zdrowie publiczne - starzenie się

Europejska agenda cyfrowa

Unia innowacji


Side Bar