Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1609

Brussel, 26 november 2010

Innovatie-Unie: de Commissie start raadpleging over actief en gezond ouder worden

De Europese Commissie wil graag de mening van openbare en particuliere organisaties, bedrijven en burgers kennen over hoe Europa innovatie zou kunnen bevorderen om de uitdagingen van de vergrijzing van de bevolking het hoofd te kunnen bieden. De Commissie wil met name hun mening weten over een proef met een Europees innovatiepartnerschap over actief en gezond ouder worden, zoals vastgesteld in het vlaggenschipinitiatief "Innovatie-Unie", dat op 6 oktober werd ingediend door Maire Geoghegan Quinn, Europees commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap, en Antonio Tajani, vicevoorzitter voor Industrie en ondernemerschap. Tussen 2010 en 2030 zal het aantal Europeanen dat ouder is dan 65 met bijna 40% toenemen. Dit zorgt voor grote uitdagingen, maar biedt ook enorme kansen voor de Europese samenleving en economie. Het Europese innovatiepartnerschap, dat de Commissie in 2011 wil starten, heeft drie doelstellingen: de gezondheid en levenskwaliteit van ouderen verbeteren zodat ze actief en onafhankelijk kunnen leven; een bijdrage leveren aan de duurzaamheid en efficiëntie van de sociale en gezondheidszorg; en concurrentie en marktkansen bevorderen. De onlineraadpleging loopt tot en met 28 januari 2011.

John Dalli, Europees Commissaris voor Gezondheid en consumentenbeleid, zei: "Europa moet zich voorbereiden op de vergrijzende samenleving en het gebruik van innovatie is één van de hulpmiddelen die ons ter beschikking staan. Daarom ben ik erg blij dat het thema van het eerste partnerschap "actief en gezond ouder worden" is. Hiervoor is nauwe samenwerking nodig tussen verschillende beleidstakken, waaronder digitaal, volksgezondheids-, onderzoeks- en industriebeleid."

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees Commissaris voor de Digitale Agenda, zei: "Mensen worden steeds ouder – en moeten zo actief en onafhankelijk mogelijk kunnen blijven leven met behulp van innovatieve oplossingen als middelen voor valdetectie en -preventie, gerbuiksvriendelijke diensten op het gebied van sociale interactie om eenzaamheid tegen te gaan en slim gebruik van ICT-middelen in huis. We hebben de inbreng van belanghebbenden nodig om ervoor te zorgen dat het toekomstige innovatiepartnerschap kan helpen om deze ideeën werkelijkheid te laten worden voor de ouderen in Europa."

Geïnteresseerde belanghebbenden, zoals patiënten- en ouderenorganisaties, ziekenhuizen en verstrekkers van gezondheidszorg, professionals uit de gezondheidszorgsector, verzekeraars, ICT- en gezondheidsbedrijven, openbare autoriteiten en individuele burgers, worden voor de raadpleging uitgenodigd om de huidige obstakels voor innovatie en mogelijkheden op het gebied van actief en gezond ouder worden te helpen vaststellen. Inzenders kunnen ook bestaande en toekomstige initiatieven melden die op Europees niveau kunnen worden uitgevoerd en op basis van onderlinge samenwerking verder kunnen worden ontwikkeld. Deze initiatieven moeten gericht zijn op de manier waarop innovatieve oplossingen veelbelovende en tastbare resultaten kunnen opleveren ten gunste van de ouderen.

Het Europees innovatiepartnerschap op het gebied van actief en gezond ouder worden is er met name op gericht de gemiddelde gezonde levensduur in de EU tegen 2020 met twee jaar te verlengen. Doelstelling is het verbeteren van de levenskwaliteit van ouderen en het leveren van efficiëntere zorgoplossingen. Het partnerschap is in het bijzonder gericht op het toepassen van innovatie op grotere schaal dan nu op gebieden als gezondheidsbevordering, preventie, vroegtijdige diagnose en behandeling van ziekten, een geïntegreerde en gemeenschappelijke sociale en gezondheidszorg, een onafhankelijk bestaan en ondersteunende technologieën voor ouderen.

De Commissie gaat de reacties op de raadpleging analyseren om een duidelijk overzicht te krijgen van de innovatiemogelijkheden en -capaciteit op de vele gebieden die met het ouder worden te maken hebben. De reacties helpen de Commissie om de volgende stappen voor het Europese innovatiepartnerschap te plannen.

De online raadpleging loopt parallel aan een conferentie over het Europese innovatiepartnerschap over actief en gezond ouder worden, die vandaag in Brussel plaatsvindt. Meer dan 150 vertegenwoordigers van de belanghebbenden bespreken hun ideeën voor het partnerschap om deze in concrete activiteiten om te zetten.

Achtergrond

Het Europees innovatiepartnerschap op het gebied van actief en gezond ouder worden maakt deel uit van de "Innovatie-Unie"-strategie van de EU, een van de vlaggenschipinitiatieven van Europa 2020, om ideeën om te zetten in banen, groene groei en sociale vooruitgang (IP/10/1288). De Innovatie-Unie heeft een drievoudige doelstelling: zorgen dat Europa op wetenschappelijk gebied een rol van wereldklasse gaat spelen; zorgen dat de manier waarop openbare en particuliere sectoren samenwerken drastisch verandert, met name door innovatiepartnerschappen; en het wegwerken van knelpunten als dure octrooien, marktfragmentatie, een traag normalisatieproces en tekorten aan bepaalde vaardigheden – die er momenteel voor zorgen dat nieuwe ideeën snel op de markt worden gebracht.

Dit komt overeen met het doel van de Digitale Agenda voor Europa om de mogelijkheden van ICT te benutten om de welvaart een impuls te geven en de levenskwaliteit van mensen te verbeteren (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200). De Digitale Agenda heeft onder meer tot doel ervoor te zorgen dat hulpbehoevende mensen, chronisch zieken en personen met een handicap met behulp van ICT onafhankelijker kunnen leven. In de Digitale Agenda wordt vooropgesteld dat het gebruik van regelingen voor zelfstandig leven door ouderen tegen 2015 moet verdubbelen.

"Gezondheidsbevordering in een vergrijzend Europa" was ook een van de drie hoofddoelen van de Europese gezondheidsstrategie "Together for Health".

Het document van de raadpleging is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/deployment/ahaip/consultation/

Voor meer informatie:

EU-acties in het kader van "Gezond ouder worden in de informatiemaatschappij":

EU-acties op het gebied van ICT voor gezondheid:

De Public Health Portal van de Europese Unie (EU-gezondheid):

EC health in society – ageing

Een Digitale Agenda voor Europa

Innovatie-Unie


Side Bar