Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1609

Briuselis, 2010 m. lapkričio 26 d.

Inovacijų sąjunga. Komisija pradėjo konsultacijas dėl aktyvaus ir sveiko senėjimo

Europos Komisija siekia sužinoti, kaip viešųjų ir privačiųjų organizacijų, bendrovių ir atskirų žmonių manymu, Europa galėtų labiau panaudoti inovacijas visuomenės senėjimo problemoms Europoje spręsti, visų pirma, ką jie mano apie bandomąją Europos inovacijų partnerytę (EIP) aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje. Ši partnerystė nustatyta strategijos „Inovacijų sąjunga“ pavyzdinėje iniciatyvoje, kurią spalio 6 d. pristatė už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Maire Geoghegan Quinn ir už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani. 2010–2030 m. vyresnių nei 65 m. europiečių skaičius padidės beveik 40 proc. Dėl to Europos visuomenei ir ekonomikai kils didelių problemų, tačiau atsiras ir puikių galimybių. Komisijos pasiūlyta EIP turėtų būti pradėta 2011 m. Ja bus siekiama trijų tikslų: gerinti pagyvenusių asmenų sveikatą ir gyvenimo kokybę, suteikti jiems galimybių gyventi aktyviai ir nepriklausomai, didinti sveikatos ir socialinės priežiūros sistemų tvarumą bei veiksmingumą ir skatinti konkurencingumą bei verslo galimybes. Konsultacijos internetu vyks iki 2011 m. sausio 28 d.

Už sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingas Komisijos narys John Dalli sakė: „Europa privalo pasirengti visuomenės senėjimui ateityje. Inovacijos bus viena iš priemonių, kuria pasinaudosime. Todėl be galo džiaugiuosi, kad pirmoji iš tokių partnerysčių vykdoma aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje. Siekdami šio tikslo turėsime glaudžiai bendradarbiauti įvairiose politikos srityse, apimančiose visuomenės sveikatą, mokslinius tyrimus, skaitmeninę ir pramonės politiką.“

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Žmonės gyvena ilgiau ir turėtų turėti galimybių gyventi kuo aktyviau ir kuo labiau nepriklausomai, naudodamiesi naujoviškais sprendimais, pavyzdžiui, pavojaus parkristi nustatymo ir prevencijos prietaisais, patogiomis socialinės sąveikos tarnybų paslaugomis, kad išvengtų vienatvės, ir pažangiomis informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT) namuose. Mums reikia suinteresuotųjų šalių pagalbos, kad įgyvendindami būsimą inovacijų partnerystę šias idėjas paverstume vyresnio amžiaus europiečių realybe.“

Konsultacijose kviečiamos dalyvauti tokios suinteresuotosios šalys, kaip antai pagyvenusiems asmenims ir pacientams atstovaujančios organizacijos, ligoninės ir priežiūros paslaugų teikėjai, sveikatos ir priežiūros specialistai, draudikai, informacijos ir ryšių technologijų (IRT) ir sveikatos bendrovės, valdžios institucijos ir piliečiai. Jų prašoma padėti nustatyti esamas kliūtis inovacijoms ir galimybėms aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje. Konsultacijose dalyvaujantys subjektai taip gali pasidalyti informacija apie vykdomas ir būsimas iniciatyvas, kurių būtų galima imtis Europos lygmeniu ir bendrai plėtoti. Dėmesys turėtų būti skiriamas tam, kaip naujoviškais sprendimais pagyvenusiems asmenims galime suteikti perspektyvios ir apčiuopiamos naudos.

Europos inovacijų partnerystės aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje pagrindinis tikslas – iki 2020 m. dvejais metais pailginti vidutinę sveiko gyvenimo trukmę ES. Ja siekiama pagerinti pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybę ir rasti veiksmingesnių priežiūros sprendimų. Dar platesniu mastu nei šiandien inovacijas bus siekiama taikyti tokiose srityse, kaip sveikatos gerinimas, prevencija, ankstyvoji diagnostika ir gydymas, integruotos ir bendros sveikatos ir socialinės priežiūros sistemos, nepriklausomas gyvenimas ir pagyvenusiems asmenims skirtos pagalbinės technologijos.

Komisija išnagrinės per konsultacijas gautą informaciją, kad susidarytų aiškų vaizdą apie galimybes kurti inovacijas įvairiose srityse, kurios šiandien turi įtakos visuomenės senėjimui, ir apie turimus pajėgumus. Remdamasi gauta informacija Komisija galės planuoti kitus EIP etapus.

Konsultacijos internetu rengiamos tuo pat metu kaip ir šiandien Briuselyje vykstanti konferencija, skirta Europos inovacijų partnerystei aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje. Joje daugiau nei 150 suinteresuotųjų šalių atstovų dalysis idėjomis, kaip vykdant partnerystę pereiti prie konkrečių veiksmų.

Pagrindiniai faktai

Europos inovacijų partnerystė aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje įtraukta į ES strategiją „Inovacijų sąjunga“, kuri yra viena iš „Europa 2020“ pavyzdinių iniciatyvų ir kuria siekiama idėjas paversti darbo vietomis, ekologišku ekonomikos augimu ir socialine pažanga (IP/10/1288). Strategijoje „Inovacijų sąjunga“ nustatyti trys tikslai: paversti Europą pasaulinio lygio mokslo centru, iš pagrindų pakeisti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą, visų pirma įgyvendinant inovacijų partnerystes, ir pašalinti kliūtis, trukdančias geroms idėjoms greitai pasiekti rinką, kaip antai brangūs patentai, rinkos susiskaldymas, lėtai nustatomi standartai ir gebėjimų trūkumas.

Šie tikslai atitinka Europos skaitmeninės darbotvarkės tikslą išnaudoti IRT potencialią didinti klestėjimą ir gerinti žmonių gyvenimo kokybę (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200). Be kita ko, skaitmeninės darbotvarkės tikslas – užtikrinti, kad silpni arba chroniškomis ligomis sergantys asmenys ir neįgalieji, naudodamiesi IRT, taptų labiau nepriklausomi. Ją įgyvendinant siekiama užtikrinti, kad iki 2015 m. dvigubai daugiau pagyvenusių žmonių galėtų gyventi savarankiškai.

„Sveikatos puoselėjimas senėjančioje Europoje“ taip pat nustatytas kaip vienas iš trijų pagrindinių ES Sveikatos strategijos „Kartu sveikatos labui“ tikslų.

Konsultacijų dokumentas pateiktas šiuo adresu

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/deployment/ahaip/consultation/

Daugiau informacijos

Europos Komisijos veiksmai pagal Senėjimo informacinėje visuomenėje veiksmų planą

Europos Komisijos veiksmai sveikatai skirtų IRT srityje

Europos Sąjungos visuomenės sveikatai skirtas portalas (Sveikata ir ES)

Europos Komisijos visuomenės sveikatos politika. Senėjimas

Europos skaitmeninė darbotvarkė

Inovacijų sąjunga


Side Bar