Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1609

Bryssel 26. marraskuuta 2010

Komissio käynnistää innovaatiounionin yhteydessä kuulemisen aktiivisena ja terveenä ikääntymisestä

Euroopan komissio pyytää julkisia ja yksityisiä organisaatioita, yrityksiä sekä yksittäisiä ihmisiä esittämään näkemyksiä siitä, miten Euroopassa voitaisiin edistää sellaista innovointia, jolla voidaan vastata Euroopan väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin. Komissio pyytää kannanottoja erityisesti aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevasta eurooppalaisesta innovaatiokumppanuushankkeesta, joka on innovaatiounioni-lippulaivahanke, jonka tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn ja teollisuudesta ja yrittäjyydestä vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani esittelivät 6. lokakuuta 2010. Vuosina 2010–2030 yli 65-vuotiaiden eurooppalaisten lukumäärä kasvaa lähes 40 prosenttia, mikä tuo mukanaan suuria haasteita mutta tarjoaa myös suuria mahdollisuuksia Euroopan yhteiskunnalle ja taloudelle. Edellä mainitulla komission ehdottamalla innovaatiokumppanuushankkeella, joka on tarkoitus käynnistää vuonna 2011, on kolme tavoitetta: parannetaan ikääntyneiden terveyttä ja elämänlaatua, jotta heidän elämästään tulee aktiivisempaa ja itsenäisempää, parannetaan terveyden- ja sosiaalihuoltojärjestelmien kannattavuutta ja tehokkuutta sekä lisätään kilpailua ja yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Kuuleminen päättyy 28. tammikuuta 2011.

Terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaavan komissaarin John Dallin mukaan Euroopan on varauduttava yhteiskuntansa ikääntymisen tuomiin haasteisiin ja pyrittävä löytämään niihin ratkaisu muun muassa innovoinnin avulla. ”Tästä syystä olen erittäin tyytyväinen siihen, että ensimmäinen kumppanuuksista koskee aktiivisena ja terveenä ikääntymistä. Tehtävässä onnistuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä kansanterveyden, tutkimuksen, digitaalialan ja teollisuuspolitiikan toimijoiden välillä”, totesi John Dalli.

Digitaalistrategiasta vastaavan komission varapuheenjohtajan Neelie Kroesin mukaan ihmisten olisi voitava elää mahdollisimman aktiivinen ja itsenäinen elämä, sillä ihmisten elinajanodote on aiempaa pidempi. ”Tässä voivat olla apuna innovatiiviset ratkaisut, joita ovat muun muassa kaatumista ehkäisevät ja siitä hälyttävät laitteet, helppokäyttöiset sosiaalisen kanssakäynnin palvelut yksinäisyyden torjumiseksi sekä tieto- ja viestintäteknologian älykäs kotikäyttö. Sidosryhmien näkemykset ovat tärkeitä, sillä niiden avulla voidaan varmistaa, että tuleva innovaatiokumppanuus tuottaa ideoista todellisuutta Euroopan ikääntyneelle väestölle”, kertoi Neelie Kroes.

Sidosryhmiä, joita ovat muun muassa ikääntyneitä ja potilaita edustavat organisaatiot, sairaalat ja hoitopalvelujen tarjoajat, terveyden ja hoitoalan ammattilaiset, vakuutuslaitokset, tieto- ja viestintäteknologia-alan toimijat sekä terveysalan yritykset, viranomaiset ja yksittäiset ihmiset, pyydetään kuulemista varten yksilöimään seikkoja, jotka estävät innovointia ja rajoittavat mahdollisuuksia ikääntyä aktiivisena ja terveenä. Kuulemiseen osallistuvat tahot voivat myös vaihtaa tietoja käynnissä olevista ja tulevista mahdollisesti Euroopan tasolla toteutettavista yhteisistä aloitteista. Näissä aloitteissa olisi pohdittava, miten innovatiivisilla ratkaisuilla voidaan tuottaa lupaavia ja konkreettisia tuloksia ikääntyneiden hyödyksi.

Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevalla eurooppalaisella innovaatiokumppanuudella pyritään ensi sijassa pidentämään keskimääräistä terveenäoloaikaa EU:ssa kahdella vuodella vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on parantaa ikääntyneiden ihmisten elämänlaatua ja löytää tehokkaampia hoitoratkaisuja. Mainittu innovaatiokumppanuus keskittyy innovaatioiden soveltamiseen nykyistä laajemmin muun muassa seuraavilla aloilla: terveyden edistäminen, tautien torjunta, varhainen diagnosointi ja hoito, integroidut ja yhteiset terveyden- ja sosiaalihuoltojärjestelmät, itsenäinen elämä ja ikääntyneille tarkoitetut apuvälineteknologiat.

Komissio analysoi kuulemiseen annettuja vastauksia saadakseen selkeän kuvan innovointipotentiaalista ja -valmiuksista eri aloilla, joilla ikääntymisellä on vaikutuksia. Vastausten avulla komissio voi suunnitella pilottihankkeelle jatkotoimia.

Verkkokuuleminen liittyy aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevaa eurooppalaista innovaatiokumppanuutta käsittelevään konferenssiin, joka järjestetään Brysselissä tänään. Yli 150 sidosryhmän edustajaa keskustelee konferenssissa siitä, miten kumppanuuden periaatteet voidaan muuntaa konkreettisiksi toimiksi.

Tausta

Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus on osa EU:n innovaatiounioni-hanketta, joka on yksi Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeista ja jonka avulla pyritään muuntamaan ideat työpaikoiksi, vihreäksi kasvuksi ja yhteiskunnalliseksi kehitykseksi (IP/10/1288). Innovaatiounionilla on kolme tavoitetta: tehdään Euroopasta maailmanluokan tieteenharjoittaja, muutetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötapoja perinpohjaisesti erityisesti innovaatiokumppanuuksien avulla sekä ratkaistaan ongelmat (esimerkiksi patentoinnin kalleus, markkinoiden hajanaisuus, standardoinnin hitaus ja osaamisvaje), jotka estävät ideoita päätymästä markkinoille.

Nämä toimet ovat linjassa Euroopan digitaalistrategian kanssa, jonka tavoitteena on edistää vaurautta ja parantaa ihmisten elämänlaatua hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Digitaalistrategialla pyritään muun muassa siihen, että heikompien, kroonisista sairauksista kärsivien ja vammaisten elämästä tulee tieto- ja viestintäteknologian avulla itsenäisempää: ikääntyneiden ihmisten itsenäisten asuinjärjestelyjen toivotaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2015 mennessä.

Vastaavasti hyvän terveyden edistäminen ikääntyvässä Euroopassa on yksilöity yhdeksi EU:n terveysstrategian "Yhdessä terveyden hyväksi" kolmesta päätavoitteesta.

Kuulemista koskeva asiakirja on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/deployment/ahaip/consultation/

Lisätietoja:

EU:n hyvä vanhuus tietoyhteiskunnassa -hanke

EU:n toimet tieto- ja viestintäteknologian käytöstä terveydenhuollon alalla

Euroopan unionin kansanterveysportaali (Health-EU)

EU ja kansanterveys – ikääntyminen

Euroopan digitaalistrategia

Innovaatiounioni


Side Bar