Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1609

Brüssel, 26. november 2010

Innovatiivne liit: komisjon algatab arutelu aktiivse ja tervist väärtustava vananemise üle

Euroopa Komisjon kogub avalik-õiguslike ja eraorganisatsioonide, ettevõtjate ning üksikisikute arvamusi, kuidas Euroopa võiks rakendada innovatsiooni, et lahendada probleeme, mida toob kaasa Euroopa rahvastiku vananemine, ning eelkõige täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitleva Euroopa innovatsioonipartnerluse katseprojekti (EIP) kohta. Nii on märgitud juhtalgatuses „Innovatiivse liidu“, mida 6. oktoobril esitlesid teaduse ja innovatsiooni volinik Maire Geoghegan Quinn ning tööstuse ja ettevõtluse valdkonna asepresident Antonio Tajani. 2010. ja 2030. aasta vahel tõuseb üle 65-aastaste eurooplaste arv ligikaudu 40 %, mis toob endaga kaasa suuri probleeme, kuid avab ka suurepäraseid võimalusi Euroopa ühiskonnale ja majandusele. Euroopa innovatsioonipartnerluse katseprojektil, mille algatamise kohta 2011. aastal on komisjon ettepaneku teinud, on kolm eesmärki: parandada eakate inimeste tervist ja elukvaliteeti, et võimaldada neil elada aktiivset ja iseseisvat elu; panustada tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemide jätkusuutlikkusse ja tõhususse ning suurendada konkurentsivõimet ja ettevõtlusvõimalusi. Veebipõhine arutelu kestab 28. jaanuarini 2011.

Euroopa Komisjoni tervishoiu ja tarbijapoliitika volinik John Dalli ütles: „Euroopal tuleb valmistuda oma ühiskonna vananemiseks tulevikus ja innovatsiooni kasutamine on üks meie käsutuses olevatest tööriistadest. Seepärast olen ma väga õnnelik, et esimene partnerlus on seotud aktiivse ja tervist väärtustava vananemisega. See eeldab tihedat koostööd, mis hõlmab erinevaid poliitikavaldkondi, nagu rahvatervise, teadustöö, digitaaltehnoloogia ja tööstuspoliitika.”

Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Inimesed elavad kauem ning nad peaksid saama seda teha võimalikult aktiivselt ja iseseisvalt selliste innovatiivsete lahenduste abil, nagu seadmed kukkumiste kindlakstegemiseks ja ennetamiseks, kergesti kasutatavad sotsiaalse suhtluse teenused üksindusest ülesaamiseks ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) arukas kasutamine kodus. Meil on vaja sidusrühmade panust, et olla kindlad, et tulevane innovatsioonipartnerlus aitab neid ideid Euroopa eakama elanikkonna jaoks realiseerida.”

Aruteluga soovitakse, et huvitatud sidusrühmad, nagu eakaid ja patsiente esindatavad organisatsioonid, haiglad ja hooldusteenuse osutajad, tervishoiu- ning hooldustöötajad, kindlustusandjad, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning tervishoiu alal tegutsevad ettevõtjad, riigiasutused ja üksikisikud aitaksid kindlaks teha, mis takistab praegusel hetkel innovatsiooni ning uute võimaluste kasutamist aktiivse ja tervist väärtustava vananemise valdkonnas. Arutelus osalejad võivad mõtteid vahetada ka olemasolevate ja edasiste meetmete üle, mida saaks võtta Euroopa tasandil ning koostöös edasi arendada. Need peaksid keskenduma innovatiivsetele lahendustele, mis annavad paljulubavaid ja käegakatsutavaid tulemusi, mis toovad kasu eakatele.

Täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitleva Euroopa innovatsioonipartnerluse projekti peamine eesmärk on suurendada keskmist tervislikku eluiga ELis 2020. aastaks kahe aasta võrra. See näeb ette vanemate inimeste elukvaliteedi parandamise ja tõhusamate hoolduslahenduste väljatöötamise. Sellega püütakse rakendada innovatsiooni senisest rohkem sellistes valdkondades nagu tervise edendamine, haiguste ennetus, varajane diagnoosimine ja ravi, integreeritud ning koostööd arendavad tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemid, iseseisev elukorraldus ja abistavad tehnoloogiad vanematele inimestele.

Komisjon analüüsib arutelu vastuseid selleks, et saada selge ülevaade innovatsioonialasest potentsiaalist ja -suutlikkusest mitmes valdkonnas, mis tänapäeval vananemist mõjutavad. Vastused aitavad komisjonil planeerida järgmisi samme Euroopa innovatsioonipartnerluse katseprojekti jaoks.

Veebipõhine arutelu toimub samal ajal kui täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitleva Euroopa innovatsioonipartnerluse teemaline konverents, mis leiab Brüsselis aset täna. Üle 150 sidusrühma esindaja vahetavad mõtteid, et partnerlusest kasvaks välja konkreetne tegevus.

Taust

Täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlev Euroopa innovatsioonipartnerlus on osa ELi juhtalgatusest „Innovatiivne Liit”, mis kuulub Euroopa 2020. aasta strateegia alla, mille eesmärk on muuta ideed reaalsuseks töökohtade, loodussäästliku majanduskasvu ja ühiskondliku arengu näol (IP/10/1288). Juhtalgatuse „Innovatiivne Liit” eesmärk koosneb kolmest osast: muuta Euroopa maailmatasemel teaduskeskuseks; muuta murranguliselt avaliku ja erasektori vahelist koostööd, eelkõige innovatsioonipartnerluste kaudu, ning kõrvaldada kitsaskohti (kulukas patentimine, turu killustatus, aeglane standardite kehtestamine ja oskustöötajate nappus), mis ei lase praegu ideedel kiirelt turule jõuda.

See vastab Euroopa digitaalse tegevuskava eesmärgile rakendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia potentsiaali, et suurendada jõukust ja parandada inimeste elukvaliteeti (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Digitaalse tegevuskava eesmärk on muuhulgas kindlustada, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaldaks rohkem iseseisvust inimestele, kes on nõrga tervisega või põevad kroonilist haigust, ning puuetega inimestele. Selle eesmärk on kahekordistada 2015. aastaks iseseisva elukorraldusega eakate arvu.

ELi tervisestrateegial „Üheskoos tervise nimel” on kolm peamist eesmärki, millest üks on „hea tervise edendamine vananevas Euroopas”.

Aruteluga saate tutvuda järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/deployment/ahaip/consultation/

Lisateave:

Euroopa Komisjoni meetmed seoses algatusega, mis käsitleb väärikat vananemist infoühiskonnas:

Euroopa Komisjoni IKT-algatused tervishoiuvaldkonnas:

Euroopa Liidu rahvatervise portaal (Tervis-EL):

Euroopa Komisjon - Rahvatervis – Vananemine

Euroopa digitaalne tegevuskava

„Innovatiivne liit”


Side Bar