Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1609

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2010

Ένωση της καινοτομίας: Η Επιτροπή αρχίζει διαβούλευση με θέμα «γήρανση με ζωτικότητα και υγεία»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να πληροφορηθεί τις απόψεις δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, επιχειρήσεων και μεμονωμένων πολιτών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη θα μπορούσε να δώσει ώθηση στην καινοτομία, ανταποκρινόμενη στην πρόκληση που θέτει η γήρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη, και ειδικότερα να ενημερωθεί σχετικά με τις απόψεις για την πιλοτική Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία (ΕΣΚ – EIP), που θα εστιάζει στη γήρανση με ζωτικότητα και υγεία, πρωτοβουλία την οποία παρουσίασαν στις 6 Οκτωβρίου η Maire Geoghegan Quinn, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη, και ο Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα. Μεταξύ 2010 and 2030, το πλήθος Ευρωπαίων που υπερέβησαν την ηλικία των 65 ετών θα αυξηθεί περίπου κατά 40%, θέτοντας τεράστιες προκλήσεις, αλλά και προσφέροντας μεγάλες ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή κοινωνία και την ευρωπαϊκή οικονομία. Με την ΕΣΚ, για την οποία η Επιτροπή έχει προτείνει ως έτος έναρξης το 2011, πρέπει να επιδιώκονται τρεις στόχοι: η βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, και η παροχή σε αυτούς της δυνατότητας να διαβιούν με ζωτικότητα και ανεξαρτησία· η συμβολή στη βιωσιμότητα και στην αποδοτικότητα των συστημάτων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας· και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των ευκαιριών για τις επιχειρήσεις. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2011.

Ο κ. John Dalli, ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία και πολιτική καταναλωτών, δήλωσε: «Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για την επικείμενη γήρανση της κοινωνίας, και η χρήση της καινοτομίας θα είναι ένα από τα εργαλεία που θα έχει στη διάθεσή της. Για το λόγο αυτό, είμαι πολύ ικανοποιημένος που η πρώτη από τις συμπράξεις αφορά τη γήρανση με ζωτικότητα και υγεία: θα προκαλέσει στενή συνεργασία μεταξύ διάφορων πολιτικών που καλύπτουν τη δημόσια υγεία, την έρευνα, την ψηφιακή τεχνολογία και τη βιομηχανική πολιτική.».

Η κα Neelie Kroes, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο, δήλωσε: «Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο από πρίν - και πρέπει να διαβιούν με όσο το δυνατό περισσότερη ζωτικότητα και ανεξαρτησία, με τη βοήθεια καινοτόμων λύσεων, όπως συσκευές για την ανίχνευση και την πρόληψη πτώσης, εύχρηστες κοινωνικές υπηρεσίες επέμβασης για την αντιμετώπιση της μοναξιάς, και έξυπνη χρήση ΤΠΕ στο σπίτι. Για να γίνει βεβαιότητα πως τη μελλοντική σύμπραξη για την καινοτομία θα μπορέσει να καταστήσει αυτές τις ιδέες πραγματικότητα για τους ηλικιωμένους πολίτες της Ευρώπης, μας είναι αναγκαία η άντληση στοιχείων από τους οικείους συμφεροντούχους.».

Στη διαβούλευση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι συμφεροντούχοι, όπως οργανισμοί που εκπροσωπούν τους ηλικιωμένους και ασθενείς, νοσοκομεία και πάροχοι υπηρεσιών πρόνοιας, επαγγελματίες των χώρων της υγείας και της πρόνοιας, ασφαλιστές, επιχειρήσεις του τομέα τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και υγείας, δημόσιες αρχές και μεμονωμένοι πολίτες, να συμβάλουν στον εντοπισμό υφιστάμενων εμποδίων στην καινοτομία και ευκαιριών στον τομέα της γήρανσης με ζωτικότητα και ανεξαρτησία. Αυτοί που θα λάβουν μέρος στη διαβούλευση μπορούν επίσης συμμετάσχουν σε υφιστάμενες και σε μελλοντικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα ήταν δυνατόν να αναληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προχωρήσουν με συνεργασία. Οι ενλόγω πρωτοβουλίες θα εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατό να προκύψουν με καινοτόμες λύσεις υποσχόμενα και απτά αποτελέσματα προς όφελος των ηλικιωμένων.

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία που αφορά τη γήρανση με ζωτικότητα και υγεία αποβλέπει, θέτοντάς την ως πρωταρχικό στόχο, στην αύξηση της μέσης διάρκειας ζωής με υγεία κατά δύο έτη στην ΕΕ μέχρι το έτος 2020. Επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ατόμων και να οδηγήσει σε αποτελεσματικότερες λύσεις από άποψη πρόνοιας. Θα εστιάζει στην εφαρμογή καινοτομίας σε κλίμακα μεγαλύτερη από την τρέχουσα σε τομείς όπως η προώθηση της υγείας, η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, τα ολοκληρωμένα και συνεργατικά συστήματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, η διαβίωση με ανεξαρτησία και οι τεχνολογίες υποβοήθησης ηλικιωμένων ατόμων.

Η Επιτροπή θα αναλύσει τις απαντήσεις που θα προκύψουν κατά τη διαβούλευση, ώστε να διαμορφώσει σαφή άποψη σχετικά με το δυναμικό καινοτομίας και τις υφιστάμενες δυνατότητες στο πλήθος τομέων που επηρεάζουν τη γήρανση σήμερα. Οι απαντήσεις θα βοηθήσουν την Επιτροπή να προγραμματίσει τα επόμενα βήματα για την ΕΣΚ.

Η επιγραμμική διαβούλευση διεξάγεται παράλληλα με Συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία όσον αφορά τη Γήρανση με Ζωτικότητα και Υγεία, η οποία διεξάγεται σήμερα στις Βρυξέλλες. Όπως αναμένεται, περισσότεροι από 150 αντιπρόσωποι συμφεροντούχων συζητήσουν τις ιδέες τους, ώστε η σύμπραξη να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία όσον αφορά τη Γήρανση με Ζωτικότητα και Υγεία αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για την «Κοινότητα της καινοτομίας» ("Innovation Union"), μίας από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ευρώπης του 2020, που έχουν σκοπό τη μετατροπή των ιδεών σε θέσεις εργασίας, πράσινη ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο (IP/10/1288). Η Ένωση της καινοτομίας έχει τριπλό στόχο: να καταστήση την Ευρώπη παράγοντα παγκόσμιας εμβέλειας στην επιστήμη· να επιφέρει ανατροπή στον τρόπο συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κυρίως μέσω συμπράξεων για την καινοτομία, και άρση ανασχέσεων όπως δαπανηρή κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, κατακερματισμός αγοράς, βραδύρυθμη έκδοση προτύπων και ελλείψεις δεξιοτήτων - που σήμερα δεν επιτρέπουν στις ιδέες να φθάσουν ταχέως στην αγορά.

Ανταποκρίνεται στο στόχο του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη (Digital Agenda for Europe) να αξιοποιήσει το δυναμικό των ΤΠΕ ώστε να δοθεί ώθηση στην ευημερία και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του ατόμου (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200).

Το ψηφιακό θεματολόγιο επιδιώκει, μεταξύ άλλων, να βελτιώσει μέσω των ΤΠΕ την ανεξαρτησία ατόμων με κινητική δυσκολία ή που υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις και ατόμων με αναπηρίες. Στόχος του ψηφιακού θεματολογίου είναι ο διπλασιασμός της αφομοίωσης των ρυθμίσεων ανεξάρτητης διαβίωσης για ηλικιωμένους μέχρι το έτος 2015 .

Ομοίως, η «ώθηση για καλή υγεία στην Ευρώπη, όπου προχωρεί η γήρανση» τέθηκε ως ένας από τους τρεις βασικούς στόχους της στρατηγικής της ΕΕ Στρατηγική υγείας «Μαζί για την υγεία» (Healthy Strategy "Together for Health").

Το έγγραφο για τη διαβούλευση είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/deployment/ahaip/consultation/

Περισσότερες πληροφορίες:

Δράσεις της ΕΚ με αντικείμενο «Γήρανση με καλές συνθήκες στην κοινωνία της πληροφορίας» ("Ageing well in the information society”):

Δράσεις της ΕΚ (EC actions) στον τομέα των ΤΠΕ για την υγεία:

Η πύλη για τη δημόσια υγεία (The Public Health Portal) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ της υγείας):

ΕΕ, υγεία στην κοινωνία - γήρανση (EC health in society – ageing)

Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (Digital Agenda for Europe).

Ένωση της καινοτομίας (Innovation Union)


Side Bar