Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1609

V Bruselu dne 26. listopadu 2010

Unie inovací: Komise zahajuje konzultace o aktivním a zdravém stárnutí

Evropská komise požádala veřejné i soukromé organizace, společnosti i jednotlivce o názory na to, jak by Evropa mohla rozšířit inovace, aby se vypořádala s problematikou stárnoucího obyvatelstva. Komisi zajímají zejména názory na pilotní evropské partnerství pro inovace (EIP) v oblasti aktivního a zdravého stárnutí, jak je stanoveno ve stěžejní iniciativě „Unie inovací“, kterou dne 6. října představila Maire Geoghegan Quinnová, komisařka pro výzkum, inovace a vědu, a Antonio Tajani, místopředseda Komise odpovědný za průmysl a podnikání. V letech 2010 až 2030 se počet Evropanů starších 65 let zvýší o téměř 40 %, což s sebou přinese velké problémy, zároveň je však tato situace skvělou příležitostí pro evropskou společnost i ekonomiku. Projekt EIP, který má být podle návrhu Komise zahájen v roce 2011, sleduje tři cíle: zlepšit zdraví a kvalitu života starších lidí, umožnit jim aktivní a nezávislý život, a přispět tak k udržitelnosti a účinnosti zdravotních systémů a systémů sociální péče, a podpořit konkurenceschopnost a obchodní příležitosti. Online konzultace potrvá do 28. ledna 2011.

John Dalli, evropský komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl: „Do budoucna se Evropa musí připravit na stárnoucí společnost a využívání inovací je jedním z prostředků, které máme k dispozici. Proto jsem velmi potěšen, že úplně prvním z těchto partnerství je partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí, které bude založeno na těsné spolupráci napříč různými politikami v oblasti veřejného zdraví, výzkumu, digitálních technologií a průmyslu.“

Místopředsedkyně Komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová prohlásila: „Lidé žijí déle a měli by mít možnost žít co nejaktivněji a nezávisle díky inovačním řešením, jako jsou například zařízení na detekci a prevenci pádů, snadno použitelné interaktivní služby zaměřené na překonání osamělosti a inteligentní využívání IKT v domácnostech. Abychom zajistili, že budoucí partnerství pro inovace může přispět k uskutečnění těchto myšlenek ku prospěchu evropských seniorů, potřebujeme podněty od zúčastněných stran.“

Konzultace vyzývá zúčastněné subjekty, jako jsou organizace zastupující starší občany a pacienty, nemocnice a poskytovatelé zdravotních služeb, odborníci v oblasti zdravotní a sociální péče, pojišťovny, informační a komunikační technologie (IKT) a zdravotnické společnosti, veřejné orgány i jednotlivci, aby pomohli určit současné překážky inovace a příležitostí v oblasti aktivního a zdravého stárnutí. Zúčastněné strany se mohou rovněž podílet na stávajících i budoucích iniciativách, které by mohly být prováděny na evropské úrovni a mohly by být společně dále rozvíjeny. Tyto iniciativy by se měly zaměřovat na to, jak mohou inovační řešení přinést slibné a konkrétní výsledky, z nichž by starší občané měli prospěch.

Hlavním cílem evropského partnerství pro inovace (EIP) v oblasti aktivního a zdravého stárnutí je zvýšit do roku 2020 průměrnou délku zdravého života v EU o dva roky. Partnerství usiluje o zlepšení kvality života starších občanů a o účinnější řešení v oblasti zdravotní péče. Zaměří se na využívání inovací ve větším měřítku, než je tomu nyní, v takových oblastech, jako je propagace zdraví, prevence, včasná diagnóza a léčba, integrované systémy zdravotní a sociální péče založené na spolupráci, technologie umožňující starším občanům nezávislý život, jakož i asistenční technologie.

Komise provede rozbor odpovědí na konzultace, aby získala jasný pohled na potenciál a kapacitu inovací v různých oblastech, které v dnešní době mají dopad na stárnutí. Na základě těchto odpovědí pak naplánuje další postup v evropském partnerství pro inovace.

Online konzultace probíhá zároveň s konferencí o evropském partnerství pro inovace v oblasti aktivního a zdravého stárnutí, která se dnes koná v Bruselu. Více než 150 zástupců zúčastněných stran na ní prodiskutuje své názory, jak přeměnit partnerství na konkrétní činy.

Souvislosti

Evropské partnerství pro inovace v oblasti aktivního a zdravého stárnutí je součástí strategie EU „Unie inovací“, což je jedna ze stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020, jejímž cílem je přeměnit nápady v pracovní místa, ekologický růst a sociální pokrok (IP/10/1288). Unie inovací má trojí cíl: umožnit Evropě dosahovat vědeckých výsledků na světové úrovni, zásadně změnit způsob spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, zejména díky partnerství pro inovace, a odstranit překážky (jako jsou například nákladné patenty, roztříštěnost trhu, pomalé zavádění norem a nedostatečná kvalifikace), které v současnosti zabraňují rychlému pronikání nápadů na trh.

To odpovídá cíli Digitální agendy pro Evropu, jímž je plně využít potenciálu IKT a podpořit prosperitu a zlepšit kvalitu života (viz IP/10/581, MEMO/10/199MEMO/10/200). Digitální agenda usiluje mj. i o to, aby IKT umožňovaly osobám slabým nebo trpícím chronickými obtížemi a osobám s postižením větší nezávislost, a do roku 2015 hodlá zdvojnásobit zavedení opatření pro nezávislý život starších občanů.

Podpora dobrého zdravotního stavu ve stárnoucí evropské společnosti byla obdobně stanovena za jeden z tří hlavních cílů strategie EU v oblasti zdraví nazvané „Společně pro zdraví“.

Příslušný dokument k veřejné konzultaci je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/deployment/ahaip/consultation/

Další informace:

Akce ES v rámci programu „Důstojné stáří v informační společnosti“:

Akce ES v oblasti IKT pro zdraví:

Portál EU o veřejném zdraví:

Veřejné zdraví - stárnutí

Digitální agenda pro Evropu

Unie inovací


Side Bar