Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1609

Брюксел, 26 ноември 2010 г.

Съюз за иновации: Комисията започва консултации, посветени на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве

Европейската комисия ще потърси мнението на публични и частни организации, компании и отделни граждани за това как Европа може да използва в по-голяма степен иновациите за преодоляване на предизвикателствата, свързани със застаряването на населението в Европа, и по-специално за пилотното европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве, както е посочено във водещата инициатива „Съюз за иновации“, представена на 6 октомври от Мойра Гейгън-Куин, европейски комисар по научни изследвания, иновации и наука, и Антонио Таяни, заместник-председател по въпросите на промишлеността и предприемачеството. От 2010 г. до 2030 г. броят на европейците на възраст над 65 години ще се увеличи с близо 40 %, което представлява огромно предизвикателство, но също така ще предостави много добри възможности за европейското общество и икономика. Предложеното от Комисията европейско партньорство за иновации, което трябва да стартира през 2011 г., ще преследва три цели: подобряване на здравето и качеството на живот на възрастните хора, което да им позволи да водят активен и самостоятелен живот; принос за устойчивостта и ефективността на здравната и социалната система; и насърчаване на конкурентоспособността и възможностите за бизнес. Допитването онлайн ще продължи до 28 януари 2011 г.

Европейският комисар по здравеопазването и защитата на потребителите Джон Дали заяви: „Европа трябва да се подготви за бъдещото застаряване на обществото и използването на иновациите е един от инструментите, с които разполагаме. Ето защо много се радвам, че първото от партньорствата е посветено на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве: това ще изисква тясно сътрудничество между отделните политики в областта на общественото здраве, научните изследвания, цифровите технологии и промишлеността.“

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус, комисар по цифровите технологии, заяви: „Продължителността на живота се увеличава и гражданите трябва възможно най-дълго да могат да водят активен и независим живот с помощта на иновативни решения, като устройства за засичане и предотвратяване на падания, лесни за използване услуги за социални контакти за преодоляване на самотата, както и интелигентна употреба на компютърни устройства у дома. Нуждаем се от мненията на заинтересованите страни, така че бъдещото партньорство за иновации да помогне за реализирането на тези идеи за възрастните граждани на Европа.“

В консултацията са поканени да участват заинтересовани страни, като организации, представляващи възрастни хора и пациенти, болници и здравни заведения, здравни работници, застрахователи, дружества в областта на информационните и комуникационните технологии и здравеопазването, публични органи и отделни граждани, които да помогнат за установяването на текущите пречки пред иновациите и възможностите в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве. Участниците могат също да споделят съществуващи и бъдещи инициативи, които могат да бъдат предприети на европейско равнище и да бъдат съвместно доразвити. Те трябва да са насочени към начини за постигане на обещаващи и осезаеми резултати за възрастните хора посредством иновативни решения.

Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве има за главна цел увеличаване на средната продължителност на живота в добро здраве в ЕС с две години до 2020 г. Целта е подобряване на качеството на живота на възрастните хора и постигане на по-ефективни решения в областта на осигуряването на грижи. Партньорството ще бъде насочено към прилагане на иновациите в по-широк мащаб отколкото сега в области, като здравната информация, профилактиката, ранната диагностика и лечение, интегрирани и съвместни системи за здравеопазване и социални грижи, технологии за самостоятелен живот и подпомагане на възрастните хора.

Комисията ще анализира отговорите на консултацията, за да придобие ясна представа за иновационния потенциал и капацитет в различните области, които засягат остаряването днес. Отговорите ще помогнат на Комисията да планира следващите стъпки за европейското партньорство за иновации.

Онлайн консултацията се провежда паралелно с конференция за европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве, организирана днес в Брюксел. Над 150 представители на заинтересованите страни се очаква да обсъдят своите идеи за партньорството и да ги превърнат в конкретни действия.

История на досието

Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве е част от стратегията на ЕС „Съюз за иновации“, една от водещите инициативи на „Европа 2020“ за превръщане на идеите в работни места, „зелен“ растеж и социален напредък (IP/10/1288). „Съюзът за иновации“ има три цели: извеждане на науката в Европа на първите места в световен мащаб; въвеждане на революционни промени в съвместната работа между публичния и частния сектор, а именно чрез партньорства за иновации, и премахване на пречките, които в момента спъват бързото комерсиализиране на идеите — като скъпо патентоване, фрагментация на пазара, бавно установяване на стандарти и недостиг на умения.

Това съответства на целта на Програмата за цифрови технологии на Европа за използване на потенциала на ИКТ за повишаване на благосъстоянието и подобряване на качеството на живота (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200). Програмата за цифрови технологии има за цел наред с друго да гарантира, че ИКТ позволяват по-голяма самостоятелност за хората, които са с крехко здраве или страдат от хронични заболявания, както и на лица с увреждания. Тя цели до 2015 г. да се предоставят възможности за удвояване на броя на възрастните хора, които могат да водят самостоятелен начин на живот.

По същия начин „насърчаването на доброто здраве в застаряваща Европа“ е определено като една от трите главни цели на здравната стратегия на ЕС „Заедно за здраве“.

Консултативният документ може да бъде намерен на адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/deployment/ahaip/consultation/

За повече информация:

Действия на ЕС по плана

„Да остаряваме достойно в информационното общество“:

Действия на ЕС в областта на ИКТ за здравеопазване:

Порталът за обществено здраве на Европейския съюз (Health-EU):

Обществено здраве — застаряване

Програма в областта на цифровите технологии за Европа

Съюз за иновации


Side Bar