Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1605

Bryssel den 25 november 2010

Tredje toppmötet mellan EU och Afrika: samarbeta för att öka tillväxten och investeringarna och skapa fler arbetstillfällen

Den 29–30 november kommer Herman Van Rompuy, ordförande i Europeiska rådet, José Manuel Barroso, ordförande i Europeiska kommissionen, och Andris Piebalgs, kommissionsledamot med ansvar för utvecklingsfrågor, att delta i toppmötet mellan EU och Afrika i Tripoli i Libyen. 80 stats- och regeringschefer från Europa och Afrika samlas till ett möte med det övergripande temat ”tillväxt, investeringar och skapande av arbetstillfällen” i syfte att föra upp samarbetet mellan de båda kontinenterna på en ny, mer ambitiös nivå. Inom ramen för det under 2007 upprättade strategiska partnerskapet EU–Afrika driver de båda parterna som jämlikar frågor av gemensamt intresse – bortom de som står i centrum för den traditionella utvecklingspolitiken – och söker nå strategiska mål. De politiska ledarna väntas under toppmötet förespråka en socialt integrerande och hållbar tillväxt som drivkraft för utveckling och i kampen mot fattigdomen. Förstärkning av den privata sektorn, större involvering av denna och ett förstärkt samarbete om klimatförändringarna och om frågor som rör fred och säkerhet är väsentliga förutsättningar för att uppnå detta.

Herman Van Rompuy yttrade följande inför toppmötet: ”Partnerskapet mellan Europeiska unionen och Afrika är av strategisk betydelse med tanke på den ekonomiska och finansiella krisen och den ökande globaliseringen. Vi kommer att behandla centrala frågor som fred och säkerhet, global styrning och regional integration vid toppmötet. Vi kommer också att intensifiera våra gemensamma ansträngningar för att främja tillväxt, investeringar och skapande av arbetstillfällen.”

José Manuel Barroso gjorde följande yttrande inför toppmötet: ”Europeiska unionen håller på att bygga upp ett starkt och allt närmare partnerskap med Afrika. Vid toppmötet i Lissabon 2007 gjorde vi goda framsteg genom att anta en gemensam strategi. Nu måste vi konsolidera och fördjupa våra band, med utgångspunkt i den ännu inte utnyttjade potential som förbindelserna mellan EU och Afrika erbjuder. Ett starkare, intensivare samarbete kommer att vara till stor nytta för Afrikas utveckling och kommer att spela en viktig roll i arbetet med att uppnå millennieutvecklings­målen. Partnerskapet utgör dessutom en verklig tillgång för Europa, och ett tillfälle som vi inte får låta gå förlorat att främja förbindelserna med en allt viktigare kontinent i en värld vars olika delar blir allt mer beroende av varandra.”

De 80 stats- och regeringscheferna, som representerar mer än 1,5 miljarder människor, kommer att inrikta sina diskussioner på hur de två kontinenterna kan göra framsteg i fråga om de gemensamma prioriteterna främjande av hållbar tillväxt och sysselsättning och komma till rätta med efterverkningarna av den ekonomiska och finansiella krisen, särskilt genom att skapa ett mer företags- och investeringsvänligt klimat.

Sedan 2007 har det gjorts väsentliga framsteg i genomförandet av den gemensamma strategin EU–Afrika, på områden såsom millennieutvecklings­målen, fred och säkerhet, regional integration och handel (exempel på sådana framsteg finns i MEMO/10/604). Europa och Afrika måste dock göra mer för att komma till rätta med den rådande fragmenteringen i fråga om policyer och finansieringsinstrument. För att uppnå sina gemensamma mål måste de båda partnerna också involvera alla berörda parter mer i arbetet (parlamenten, det civila samhället och den privata sektorn).

Diskussionerna vid toppmötet kommer att grupperas kring följande teman:

  • Regional integration, infrastruktur, IKT, vetenskap och utveckling av den privata sektorn.

  • Energi och klimatförändringar.

  • Millennieutvecklingsmålen, jordbruk och livsmedel.

  • Fred och säkerhet.

  • God samhällsstyrning och de mänskliga rättigheterna.

  • Migration, rörlighet och skapande av arbetstillfällen.

Stats- och regeringscheferna väntas i den gemensamma förklaringen från toppmötet betona den globala strategiska betydelse som partnerskapet EU–Afrika (det enda strategiska partnerskap som ingåtts mellan två kontinenter) har. Toppmötet torde komma att blåsa nytt liv i ansträngningarna för att uppnå millennieutvecklingsmålen, med särskild inriktning på de länder som ligger längst ifrån att göra detta. Vidare kommer det att antas en gemensam handlingsplan för perioden 2011–2013. Denna kommer att omfatta konkreta åtgärder – nya åtgärder och fortsatta sådana – på de strategiska områdena och bygga vidare på det som uppnåtts sedan 2007.

José Manuel Barroso, Antonio Tajani (vice ordförande i kommissionen) och Andris Piebalgs kommer före toppmötet att delta i EU–Africa Business Forum och en rundabordskonferens för företagsledare, vilka anordnas den 28 september, i anslutning till toppmötet. Vid forumet kommer man särskilt att diskutera olika sätt att utforma en gemensam strategi för att skapa ”inklusiva modeller” för hållbar utveckling och tillväxt i Afrika.

Bakgrund

Under 2007 lanserade stats- och regeringschefer från Europa och Afrika den gemensamma strategin EU–Afrika (det strategiska partnerskapet EU–Afrika). Syftet med partnerskapet är att de berörda länderna tillsammans ska driva frågor av gemensamt intresse, bortom de frågor som står i centrum för den traditionella utvecklingspolitiken. Åtta tematiska partnerskap tryggar den operativa uppföljningen av strategin: fred och säkerhet; demokratiskt styre och mänskliga rättigheter; handel, regional integration och infrastruktur; millennieutvecklingsmålen; energi; klimatförändringar; migration, rörlighet och sysselsättning; vetenskap, informationssamhället och rymden.

Den 10 november 2010 lade Europeiska kommissionen fram förslag om hur förbindelserna mellan EU och Afrika kan konsolideras och konstaterade därvid att partnerskapet måste utvecklas ytterligare. Den föreslog att man i syfte att åstadkomma en socialt integrerande och hållbar tillväxt bör inrikta utvecklingssamarbetet på verksamhet som har stor genomslagskraft och kan öka investeringarna, för att förverkliga partnerskapets enorma potential.

Ytterligare upplysningar

MEMO/10/604

IP/10/1495 och MEMO/10/566 rörande meddelandet om konsolidering av förbindelserna mellan EU och Afrika

IP/10/1494 och MEMO/10/565 rörande grönboken EU:s utvecklingspolitik till stöd för en socialt integrerande tillväxt och en hållbar utveckling – Att göra EU:s utvecklingspolitik effektivare

Webbplatsen för partnerskapet EU–Afrika: http://www.africa-eu-partnership.org/

Webbplatsen för GD Utveckling: http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Webbplatsen för EuropeAid: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Webbplatsen för José Manuel Barroso, ordförande i kommissionen:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Webbplatsen för Andris Piebalgs, kommissionsledamot med ansvar för utvecklingsfrågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webbplatsen för EU–Africa Business Forum: http://www.euafrica-businessforum.org


Side Bar