Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1605

Bruksela, dnia 25 listopada 2010 r.

3. szczyt UE-Afryka: łączymy wysiłki na rzecz zwiększenia inwestycji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy

W dniach 29-30 listopada przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, przewodniczący Komisji José Manuel Barroso oraz komisarz ds. rozwoju Andris Piebalgs wezmą udział w szczycie UE-Afryka, który odbędzie się w Trypolisie (Libia). 80 szefów państw i rządów z Europy i Afryki zbierze się, by uczestniczyć w obradach, których wątkiem nadrzędnym będą inwestycje, wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Celem szczytu będzie przeniesienie naszej współpracy na nowy, bardziej ambitny poziom. Dzięki partnerstwu Afryka-UE zapoczątkowanemu w 2007 r. oba kontynenty starają się realizować wspólne interesy i osiągać cele strategiczne jako równi partnerzy, wykraczając poza zakres tradycyjnej polityki rozwojowej. Oczekuje się, że podczas szczytu przywódcy będą nawoływać do działań na rzecz zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, jako że są to najistotniejsze motory rozwoju i walki z ubóstwem. Niezbędne do tego jest większe zaangażowanie sektora prywatnego oraz jego umocnienie, a także zacieśnienie współpracy w zakresie zmiany klimatu oraz pokoju i bezpieczeństwa.

W przeddzień spotkania przewodniczący Rady Europejskiej, Herman Van Rompuy, stwierdził: „W warunkach postępującej globalizacji oraz kryzysu gospodarczego i finansowego partnerstwo Unii z Afryką ma znaczenie strategiczne. Na spotkaniu omówimy takie kwestie jak pokój i bezpieczeństwo, globalny ład i integracja regionalna. Wytężymy także wspólnie siły, aby stymulować inwestycje, rozwój i tworzenie miejsc pracy”.

Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, dodał natomiast: „Unia Europejska rozwija silne i coraz ściślejsze partnerstwo z Afryką. W 2007 r. na szczycie w Lizbonie przyjęliśmy wspólną strategię, co stanowi zauważalny postęp. Obecnie przyszedł czas na umocnienie i pogłębienie naszych więzi oraz czerpanie z niespożytkowanego dotychczas potencjału w stosunkach między UE a Afryką. Silniejsza i bardziej intensywna współpraca przyczyni się znacząco do rozwoju Afryki i będzie miała istotne znaczenie dla osiągnięcia milenijnych celów rozwoju. Partnerstwo przedstawia również dla Europy prawdziwą wartość i stanowi szansę, której nie można nie wykorzystać. Dzięki niemu możemy pogłębić więzi z kontynentem zyskującym na znaczeniu w świecie, który jest w coraz większym stopniu oparty na współzależnościach”.

80 szefów państw i rządów reprezentujących ponad 1,5 mld obywateli będzie debatować o tym, jak oba kontynenty mogą osiągnąć postępy w propagowaniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. To kwestie o priorytetowym znaczeniu dla obu stron. Dyskusje będą także dotyczyć tego, jak przezwyciężyć skutki kryzysu gospodarczego i finansowego, szczególnie poprzez tworzenie bardziej przyjaznego otoczenia biznesu sprzyjającego inwestycjom.

Od 2007 r. dzięki wspólnej strategii Afryka–UE osiągamy postępy w takich dziedzinach, jak: milenijne cele rozwoju, pokój i bezpieczeństwo, integracja regionalna i handel (konkretne przykłady opisano w notatce MEMO/10/604). Jednocześnie Europa i Afryka muszą dołożyć większych starań, aby przezwyciężyć rozdrobnienie polityki i instrumentów finansowych. Żeby osiągnąć wspólne cele, oba kontynenty muszą także bardziej zaangażować wszystkie zainteresowane strony: parlamenty, społeczeństwo obywatelskie oraz sektor prywatny.

  • Dyskusje na szczycie będą toczyć się wokół następujących tematów:

  • integracja regionalna, infrastruktura, TIK, nauka oraz rozwój sektora prywatnego

  • energia i zmiana klimatu

  • milenijne cele rozwoju, rolnictwo i żywność

  • pokój i bezpieczeństwo

  • rządy i prawa człowieka

  • migracja, mobilność i tworzenie miejsc pracy.

We wspólnej deklaracji szefowie państw i rządów prawdopodobnie podkreślą strategiczne znaczenie dla świata partnerstwa, które jest jedynym strategicznym partnerstwem między dwoma kontynentami. Szczyt powinien także przyczynić się do ożywienia działań na rzecz osiągnięcia milenijnych celów rozwoju ze zwróceniem szczególnej uwagi na kraje, które mają największe zaległości w tej dziedzinie. Zostanie przyjęty wspólny plan działania na lata 2011-2013. Nakreślone zostaną także konkretne działania, jakie będą prowadzone lub zostaną podjęte w obszarach strategicznych, przy wykorzystaniu osiągnięć od 2007 r.

Przed szczytem przewodniczący Barroso, wiceprzewodniczący Tajani oraz komisarz Piebalgs wezmą udział w forum przedsiębiorczości UE-Afryka oraz w obradach okrągłego stołu dyrektorów naczelnych, które jest organizowane w dniu 28 listopada przy okazji szczytu. Szczególne miejsce w dyskusjach podczas forum zajmie opracowanie wspólnej strategii, która przewidywałaby takie modele zrównoważonego rozwoju i wzrostu w Afryce, które sprzyjałby włączeniu społecznemu.

Kontekst

W 2007 r. szefowie państw i rządów z Europy i Afryki zainicjowali wspólne strategiczne partnerstwo UE-Afryka, które miało umożliwić realizację wspólnych strategicznych celów i interesów, wykraczających poza zakres tradycyjnej polityki rozwojowej. Konkretne działania operacyjne podejmuje się w ramach ośmiu partnerstw tematycznych w następujących dziedzinach: pokój i bezpieczeństwo, ład demokratyczny i prawa człowieka; handel, integracja regionalna i infrastruktura; milenijne cele rozwoju; energia; zmiana klimatu; migracje, mobilność i zatrudnienie; nauka, społeczeństwo informacyjne i przestrzeń kosmiczna.

W dniu 10 listopada Komisja Europejska opublikowała swoje wnioski dotyczące sposobów konsolidacji stosunków UE-Afryka, uznając, że konieczny jest dalszy rozwój partnerstwa. Komisja proponuje skoncentrowanie współpracy na rzecz rozwoju na zrównoważonym wzroście sprzyjającym włączeniu społecznemu i skupienie uwagi przede wszystkim na działaniach, które mogą wywrzeć znaczący wpływ, tak by pozyskać inwestycje i wykorzystać olbrzymi potencjał naszego partnerstwa.

Dodatkowe informacje:

MEMO/10/604

Informacja prasowa IP/10/1495 oraz notatka MEMO/10/566 dotyczące komunikatu Komisji w sprawie konsolidacji stosunków UE-Afryka

Informacja prasowa IP/10/1494 oraz notatka MEMO/10/565 w sprawie zielonej księgi: „Polityka rozwojowa UE na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego rozwoju – zwiększenie skuteczności polityki rozwojowej UE”

Strona internetowa Partnerstwa UE-Afryka: http://www.africa-eu-partnership.org/

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju:

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Strona internetowa EuropeAid (AidCo): http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Strona internetowa przewodniczącego José Manuela Barroso:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Strona internetowa komisarza ds. rozwoju, Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Strona internetowa forum przedsiębiorczości UE-Afryka

http://www.euafrica-businessforum.org


Side Bar